Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีวนวัฒน์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  แนวโน้มผลงานของวสันต์

  Journal

  บทความของวสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในศูนย์วิจัยป่าไม้

  บทความแต่ละ Quartile ของวสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในศูนย์วิจัยป่าไม้

  บทความแต่ละ TCI Group ของวสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในศูนย์วิจัยป่าไม้

  Publish Year International Journal 2
  2023 inดร.เจษฎา วงค์พรหม, exดร. สุธิดา มณีอเนกคุณ, inนายอนุชา ทะรา, inนายวสันต์ จันทร์แดง, inนายเดชา ดวงนามล, exดร. อภิษฎา เรืองเกตุ, exรศ.ดร. ดุสิต เวชกิจ, exนางพูลศรี วันธงไชย, exนายชาตรี มากนวล, "Vegetation structure and carbon stock of restored mangrove on abandoned shrimp pond in the International Mangrove Botanical Garden Rama IX, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023, หน้า 5820-5829
  2023 inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวสันต์ จันทร์แดง, inดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND WOOD PRODUCTION OF NATURALLY REGENERATED 8-YEAR-OLD ACACIA MANGIUM WILLD. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA, SOUTHERN THAILAND", BIOTROPIA, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, หน้า 308-317
  Publish Year National Journal 2
  2022 inนายศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์, inนายวสันต์ จันทร์แดง, exนพพร จันเกิด, exสันติพงษ์ ตู้กลาง, "การประเมินผลผลิตและการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของไม้กระถินเทพา อายุ 6 ปี ในสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 63-74
  2010 inนายวสันต์ จันทร์แดง, "การกักเก็บคาร์บอนของป่าเต็งรังและสวนป่ายูคาลิปตัส ณ สวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 36-44

  Conference

  การนำเสนอบทความของวสันต์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ และในศูนย์วิจัยป่าไม้

  Publish Year National Conference 4
  2021 inนายเดชา ดวงนามล, exสุธิดา มณีอเนกคุณ, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, inนายวสันต์ จันทร์แดง, inนางสาวมณฑาทิพย์ โสมมีชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, "การปลูกไม้มีค่าในระบบวนเกษตรสวนยางพาราบ้านเขาดิน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 "84 ปี วิชาการป่าไม้ไทยเพื่อปวงชน", 28 - 30 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายเดชา ดวงนามล, inนายวสันต์ จันทร์แดง, inดร.เจษฎา วงค์พรหม, "การร่วงหล่นและปริมาณสารอาหารของซากพืชป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 10 "ป่าปลูก...นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิวเวศ", 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายวสันต์ จันทร์แดง, exนายสราวุธ คำภีระ, exนายขจิต สุนทรากร, exนายสมาน ณ ลำปาง, exนายกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, "ลักษณะโครงสร้างและการกักเก็บคาร์บอนของป่าสนธรรมชาติ บริเวณโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย, 23 - 24 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exสมชาย ดิษฐศร, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, inนายวสันต์ จันทร์แดง, "การกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี", การสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ชุมชนเข้มแข็ง ป้องกันภัยพิบัติ ขจัดโลกร้อน”, 7 - 8 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570090]