แนวโน้มผลงานของพิมณฑน์พัทธ์

Journal

บทความของพิมณฑน์พัทธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, อาจารย์, exProfessor. Dr. Levent Altinay, "Reasons for internationalisation of domestic hotel chains in Thailand", Journal of Hospitality Marketing and Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 92-115

Conference

การนำเสนอบทความของพิมณฑน์พัทธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Publish Year National Conference 2
2017 exสินีนาถ พลอยศรีธรรมชาติ, exกชมน ทิมให้ผล, inดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยเกษียณชาวไทยในกรุงเทพมหานคร", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exจิตติคุณ กรองกันภัย, exชวัลวิทย์ จุลวิชิต, exวศิน อารัมภ์สกุล, inดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, อาจารย์, "เกณฑ์ในการเลือกที่พักและร้านอาหารให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวจีน กรณีศึกษาบริษัท: CCT Express จำกัด", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570075]