แนวโน้มผลงานของกฤษ

Journal

บทความของกฤษ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความแต่ละ Quartile ของกฤษ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความแต่ละ TCI Group ของกฤษ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChakranon, P., inดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Automated quality inspection of baby corn using image processing and deep learning", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 11, มีนาคม 2024, หน้า 61-69

Conference

การนำเสนอบทความของกฤษ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Propagation of Human Error Probabilities Using Jacobi Polynomials in Fault Tree Analysis", The 18th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 18), 17 มีนาคม - 19 สิงหาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 29
2024 exปาณภณ บุญประภาศรี, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดรนการเกษตร", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567, 28 - 30 มีนาคม 2024, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2023 exพฤทธิ์ โพธิ์มั่น, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษา กรณีศึกษา โรงงานซ่อมทำระบบขับเคลื่อนเรือรบ", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 (OR-NET 2023), 15 - 17 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exจิรัฏฐ์ ธิติคุณาภัทร์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลในระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566, 15 - 17 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนายอดิพงศ์ พุทธจร, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเพื่อวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบเคลือบเม็ดยา: กรณีศึกษาโรงงานผลิตยา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exนายรังสรรค์ กันยะตอย, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยใช้การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเคมี", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566, 11 - 12 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 exพงษ์สรรค์ ชาครานนท์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจําแนกคุณภาพข้าวโพดอ่อน โดยใช้การวิเคราะห์จากภาพถ่าย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปี 2565 (IE NETWORK 2022), 11 - 12 พฤษภาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย
2022 exพิชญา เรขะรุจิ, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อายุที่เหมาะสมในการเปลี่ยนพาวเวอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยพิจารณาทั้งด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2565 (IE NETWORK 2022), 11 - 12 พฤษภาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย
2022 exสุรีรัตน์ กลั่นเกษร, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ด้านการยศาสตร์และปรับปรุงท่าทางการทํางานเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทํางานเปิดปิดฝาบ่อดักน้ำเสีย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่”, 27 กรกฎาคม 2022, online กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exชนสรณ์ ทับทิมทอง, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์การใช้พลังงานด้วยแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องฉีดพลาสติก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 (CIOD 2022), 20 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฏฐิกานต์ อุ่นทรัพย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดแผนงานซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทาง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45, 16 - 18 พฤศจิกายน 2022, นครนายก ประเทศไทย
2021 exสมชญา ละเลิง, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดการยาคงคลัง สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาโรงพยาบาลอำเภอ", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564, 28 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exสิทธิโชค สนสุขชาติ, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมของหัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจท", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exอาณัติ โลหะจีรัง, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันปั้นจั่นเหนือศีรษะ", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exกันตชาติ อ่อนประชู, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเพื่อปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแบบออนไลน์", The 7th TNI Academic Conference (TNIAC 2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exรวินท์นิภา สุตันติวณิชย์กุล, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกลักษณะข้อบกพร่องบนจานบันทึกข้อมูลแม่เหล็กโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก", The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exไพรัช กิจถาวรชัยสกุล, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม", The 7th TNI Academic Conference (TNIAC2021), 20 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exภาณุวิชญ์ สุภพิชญานันท์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดเสียงดังจากเครื่องปั๊มโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสุวจี ก่ออ้อ, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดเสียงดังจากเครื่องตัดท่อโลหะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10, 21 กุมภาพันธ์ 2020, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2020 exผดุงเกียรติ แย้มเนียม, inดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับการปรับปรุงแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันจากการขัดข้องของเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38, 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exณัฐนันท์ ภัทรเวชวงศ์ , inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคประมวลผลภาพสำหรับตรวจสอบการทำงานของแผงวงจรในหลอดไฟแอลอีดี", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562, 17 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวพัชรพร งามเจริญสุขถาวร, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 22 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาววรรณวิศา แซ่เตียว, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 21 - 24 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนาย นวสิน หอมหวล, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบการตรวจสอบ และบํารุงรักษาตามความเสี่ยงสําหรับท่อ และอุปกรณ์บนแท่นพักท่อในทะเล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
2017 exนางสาวกันยารัตน์ พัวพันธ์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของการยกและเคลื่อนย้ายท่อขุดเจาะน้ำมันลงหรือขึ้นจากเรือโดยปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ในธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ", ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”, 3 - 6 พฤษภาคม 2017, สงขลา ประเทศไทย
2017 exนาย สันติสุข สมรฤทธิ์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองติดตั้งบริเวณคลังน้ำมัน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศิริวรรณ จันทร์ฉาย, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การจัดสรรปริมาณการเติมวัตถุดิบอะลูมิเนียมเหลวของเครื่องฉีด เพื่อลดความสูญเสียจาก เวลาการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตฉีด กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559 (IE Network Conference 2016), 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exบวรลักษณ์ กันทะขู้, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับการใช้ปั้นจั่นเหนือศีรษะ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนาย ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสถานีงานของพนักงานกลึงชิ้นงาน โดยใช้วิธี NIOSH Lifting Equation และ REBA ในการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธีศิษฏ์ เสมา, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ตามมาตรฐาน มอก.18001-2554", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570067]