แนวโน้มผลงานของวิสูตร

Journal

บทความของวิสูตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ Quartile ของวิสูตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล

บทความแต่ละ TCI Group ของวิสูตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Journal 7
2023 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exSarataphan, N., inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongphrai, P., inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, "GROWTH CURVES OF SWAMP BUFFALOES (Bubalus b. carabanensis) UNDER REARING IN COW HOUSE", Buffalo Bulletin, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 73-80
2023 inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exTanjaichon, P., inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, exBorirak, C., inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISON OF ULTRASONOGRAPHIC MEASURES OF REPRODUCTIVE TRACT IN THAI SWAMP BUFFALO HEIFERS AND COWS", Buffalo Bulletin, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 517-525
2022 exAnchalee Khongpradit, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Effect of pineapple stem starch in concentrate diet on rumen fermentation in beef cattle and in situ dry matter degradability", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 277-286
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exดร. ณชัย ศราธพันธ์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สุกัญญา ยุงระแหง, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "COMPARISON OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MATERNAL GENETIC LINEAGES IN THAI DWARF AND SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B. CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 57-70
2021 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรพล ทองพราย, exณชัย ศราธพันธุ์, "LIVE WEIGHT ESTIMATION FROM BODY MEASUREMENTS OF SWAMP BUFFALOES (BUBALUS B.CARABANENSIS)", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 583-590
2017 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNann Winn Soea, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Effects of protein levels and energy sources in total mixed ration on feedlot performance and carcass quality of Kamphaeng Saen steers", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 57-61
2016 exChanjula, P., inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, exPoonko, S., inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "Effects of Elevated Crude Glycerin Concentrations on Feedlot Performance and Carcass Characteristics in Finishing Steers", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 80-88
Publish Year National Journal 11
2022 inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, inนายนาม บัวทอง, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, inนายนครไชย อันชื่น, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 384-398
2022 exอัญชลี คงประดิษฐ์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดิบและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดฝักอ่อนหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อการหมักย่อยในกระเพาะรูเมน สมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 56-69
2020 exจุฑามาศ แพงคำศรี , exอัญชลี คงประดิษฐ์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมแร่ธาตุก้อนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอนในระยะรุ่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 20-28
2020 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exดร.ณชัย ศราธพันธุ์, "การประมาณค่าน้ำหนักของกระบือปลักด้วยความยาวรอบอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 6-11
2019 exพิชานีย์ แจ่มจำรัส, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของพันธุ์และโปรแกรมการให้อาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพันธุ์กำแพงแสน และโคลูกผสมวากิว x กำแพงแสน เพศผู้ตอน", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 239-244
2019 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exดร.ณชัย ศราธพันธ์, "การทำนายลักษณะซากของกระบือปลักขุนอายุหนึ่งปีในขณะมีชีวิตด้วยเครื่องอัลตราซาวน์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (๋Journal of Agricultural Science and Management), ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 37-44
2018 inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, exใจทิพย์ ศักดิ์ธนกุล, exวัชระ นิลเพชร, "การจัดทำข้อมูลรีนาวน์ของพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 88-99
2018 exนางสาวพิชานีย์ แจ่มจำรัส, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างยีน bGH กับน้ าหนักตัวในโคลูกผสมวากิว-ก าแพงแสน วากิว-บราห์มันและโคพันธุ์ก าแพงแสน", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2(พิเศษ2), พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 210-215
2017 inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมสมรรถภาพการผลิตและลักษณะโครงร่างของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพการผลิต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 328-336
2017 exพรพนิต คำมณี, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 337-343
2017 exนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน ค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 91-99

Conference

การนำเสนอบทความของวิสูตร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล

Publish Year International Conference 1
2016 exนายนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "Effect of crude glycerin in diets on growth performanc ruminal pH and blood metabolites of Kamphang Saen steers", The 17th Asian-Australasian of Animal production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, FUKUOKA ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 16
2023 exนางสาวชุติกานต์ จิรัตถิติกุล, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสารละลายน้ำเชื้อที่มีองค์ประกอบของน้ำปราศจากไอออนและน้ำรีเวอร์สออสโมซิสต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคเนื้อกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exนางสาวเรณุกา สมศรีธนากร, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, "ผลของสารละลายเจือจางน้ำเชื้อที่มีไข่แดงและ Andromed? ต่อคุณภาพและลักษณะการเคลื่อนที่ของน้ำเชื้อกระบือปลักแช่แข็งหลังการทำละลาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 exพงษ์เทพ วงษ์ชมภู, exอัญชลี คงประดิษฐ์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำมันปาล์มในอาหารข้นที่ระดับแตกต่างกันต่อการผลิตแก๊สในหลอดทดลองและการย่อยได้ในกระเพาะหมักโดยวิธีถุงไนล่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายสหรัฐ ร้อยแก้ว, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมบายพาสไขมันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของโคพันธุ์กำแพงแสนเพศผู้ตอน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 exผศ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.จตุพร กระจายศรี, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, "การคัดเลือกความสมบูรณ์พันธุ์ในกระบือปลักเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ให้มีอัตราการเป็นสัดสูงสุด", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2022 exศราวุธ เจริญสลุง, exปภาวี มณีอินทร์, exพรพล ทองพราย, exชาคริต บริรักษ์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "การเปรียบเทียบการตอนโคด้วยวิธีการใช้คีมตอนและการผ่าตอนในโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 exชาคริต บริรักษ์, exกัญญารัตน์ บุญเลิศ, exอินทิรา พิมพ์ดี, exแสงเพชร ลีลฉายากุล, exพรพล ทองพลาย, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, "การศึกษาผลของ GnRH agonist ในโปรแกรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, "ผลของวิธีตอนต่อสมรรถภาพการผลิตและการพัฒนาโครงร่างของโคขุนพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exเอกพันธ์ กาญจนสาธิต, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ ต่อสมรรถภาพการขุน และต้นทุนการผลิตโคพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4, 10 - 12 มิถุนายน 2015, สงขลา ประเทศไทย
2013 inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, exนายสมพร ปุ่นโก๋, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, "ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนพรอสต้าแกลนดินต่ออัตราผสมติด และอัตราการตั้งท้องในแม่โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exสมพร ปุ่นโก๋, exดลหทัย สร้อยสูงเนิน, exวนิดา แซ่ตัน, exอัญชมาภรณ์ เกษมสวัสดิ์, "การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางน้ำเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่ไก่ ไข่เป็ด และนกกระทาในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exนายสมพร ปุ่นโก๋, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, "อิทธิพลของอายุต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อของโคขุนกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสมพร ปุ่นโก๋, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, exอัครเดช สีมาเจริญศรี, exยุวดี พิมพ์ศรี, "ผลของการใช้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติด และอัตราการตั้งท้องในแม่โคลูกผสมบราห์มัน?ไทยพื้นเมือง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exสมพร ปุนโก๋, exศิริธร วันโณ, "การเปรียบเทียบสารละลายเจือจางนํ้าเชื้อสูตรไข่แดงทริสจากไข่แดงของไข่ไก่ และไข่ไก่พื้นเมืองในการเก็บรักษานํ้าเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์โคกำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, exสมพร ปุ่นโก๋, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, "การศึกษาสมรรถภาพและต้นทุนการผลิตของการขุนโคเนื้อลูกผสมกำแพงแสนพื้นเมือง", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, exสมพร ปุ่นโก๋, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, exอัครเดช สีมาเจริญ, exยุวดี พิมพ์ศรี, "การศึกษาโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาที่กำหนดต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570056]