แนวโน้มผลงานของศุศราภรณ์

Journal

บทความของศุศราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

Publish Year International Journal 17
2022 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, inนางสาวเชิญขวัญ แซ่โซว, อาจารย์, inนางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์, inนายมานะศิลป์ ศรทนงค์, อาจารย์, "Innovative Design of Integrated Teaching Media 360 Degrees Hotel and Tourism.", International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR), ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 43-50
2022 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, exKrit Phanpanya, exRachata Chaimuang, inนายวุฒิ อำพันธ์, อาจารย์, "Deciding on a Hotel for Indian Tourist Wedding in Chiang Mai", International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1-8
2022 exKrit Phanpanya, inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, exRachata Chaimuang, inนางสาวนุจนาถ นรินทร์, อาจารย์, "Wedding Needs of Chinese Tourists in Chiang Mai", International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 27-34
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "The Comparision of Thai Tourists Behaviors In Services Qualification Thai Boarding Point : Case Study of Thai- Lao Bridge, Nongkhai and Nakorn Panom.", International Journal of Arts and Social Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 256-259
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, "Marketing Strategies After Towards COVID-19 Hotel Business Success in Thailand", International Journal of Arts and Social Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 261-264
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, "Strategies Hotel for Thai Elderly Tourists in Thailand", International Journal of Arts and Social Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 54-58
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, exรศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, "The Need for Hotel Elderly’s in Thailand", International Journal of Arts and Social Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 59-63
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, exรศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, "Tourism Activities for Elderly’s in Thailand", International Journal of Arts and Social Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 68-72
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนายวุฒิ อำพันธ์, อาจารย์, "BLOGGERS IN ONLINE MEDIA OF THE DECISION TO TRAVEL IN THAILAND", International Journal of Arts and Social Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 78-81
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนายวุฒิ อำพันธ์, อาจารย์, "Marketing Strategies Hostel Success in Chiang Mai,Thailand", International Journal of Arts and Social Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 265-269
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์, inนางสาวเชิญขวัญ แซ่โซว, อาจารย์, "The Need for Healthy Menus of Airline Passengers", International Journal of Arts and Social Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 74-77
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์, "Developing Strategies on Wellness Hotel In Northern Thailand.", International Journal of Arts and Social Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 293-297
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนายมานะศิลป์ ศรทนงค์, อาจารย์, "Reviewers In online Media of the Decision To Restaurants in Thailand", International Journal of Arts and Social Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 64-67
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนายมานะศิลป์ ศรทนงค์, อาจารย์, "Developing Strategies on Elderly’s Wellness Tourism in Phra Nakhon Si Ayutthaya Thailand", International Journal of Arts and Social Science , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 318-322
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, exKrit Phanpanya, exYuthasak Chatkaewnapanon, exRachata Chaimuang, exProychai Klakayan, "GUIDELINES FOR DEVELOPING STRATEGIES ON HOTEL BUSINESS MARKET IN THAILAND TO ELEVATE INTERNATIONAL STANDARDS LEADING TO WELLNESS INDUSTRY", Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation , ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 33634-33642
2020 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, exNitikorn Rittikote, exYuthasak Chatkaewnapanon, exKrit Phanpanya, exRachata Chaimuang, "การศึกษาความเป็นได้การใช้สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน", Solid State Technology, ปีที่ 63, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1354-1361
2020 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, inนางสาวเชิญขวัญ แซ่โซว, อาจารย์, inนางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์, inนายมานะศิลป์ ศรทนงค์, อาจารย์, "Marketing Strategy Improvement after COVID-19 towards Hotel Business Success in ASEAN Countries", Solid State Technology, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 2594-2602
Publish Year National Journal 13
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการเดินทางท่องเที่ยวไทยแบบปรกติใหม่", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 12-24
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์, "ความเชื่อมั่นแบบปรกติใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 37-48
2021 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "สื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย", วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 52-64
2020 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 512-526
2020 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ปัจจัยอิทธิพลภายนอกที่ส่งผลต่อจิตวิทยาส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย", วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 75-84
2020 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาในประเทศไทย", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 17-30
2020 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ผลกระทบจากการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดสมุทรสาคร", HUSO Journal of Humanities and Social Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 49-63
2020 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย", HUSO Journal of Humanities and Social Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 64-79
2019 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "กระบวนการจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย", วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2019, หน้า 5393-5406
2019 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกเดินทางท่องเที่ยวเจษฎาเทคนิค มิวเซียม", วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ , ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 257-266
2019 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวตลาดนัดสวนจตุจักรของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ", วารสารศิลปการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 141-152
2018 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการนำเที่ยวของลูกพระพิรุณพาเพลิน เส้นทางดอกไม้ใบหญ้า บอกเล่าเรื่องราวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-Journal,Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 567-581
2018 inดร.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, "ปัจจัยการส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี", วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 155-163
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570046]