Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  แนวโน้มผลงานของกันยารัตน์

  Journal

  บทความของกันยารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  บทความแต่ละ Quartile ของกันยารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  บทความแต่ละ TCI Group ของกันยารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year International Journal 1
  2022 inนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Feasibility Study of Creating Spaces for Cultural Tourism under the Floating Market Concept at Nong Han Lake, Sakon Nakhon, Thailand", International Journal of Innovative Science and Research Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1564-1568
  Publish Year National Journal 2
  2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเทคนิคการบริหารต้นทุนที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 42-64
  2016 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางบัวจันทร์ อินธิโส, exนายอภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, "ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมการณ์ศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขง", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 118-124

  Conference

  การนำเสนอบทความของกันยารัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในภาควิชาการบัญชีและการเงิน

  Publish Year International Conference 2
  2018 inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปิยะณัฐ เตชะสกลกิจกูร, "The Investigation Influence of Marketing Mix on Customer Retention: A Case Study of Gas Station", International Academic Multidisciplinary Research Conference 2018, 9 - 11 พฤษภาคม 2018, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
  2016 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวินิจ วีรยางกูร, inนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดยลักษณะงานความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคนไทยและลาว", International Conference on Business and Social science., 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 2
  2019 inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภรณ์ นวรัตน์ดุสิต, exนางสาวพิณประภาพร กลั่นตา, exนางสาวพรนภา กาแก้ว, exนางสาวนันทภรณ์ มะลิบุตร์, exนางสาวปกามาศ พูลกล่ำ, exนางสาวพรรณบุปผา ชุมปัญญา, exนางสาวพัชรินทร์ ทุมกิจจะ, "ความสัมพันธ์ระหว่างการกํากับดูแลกิจการกับอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 100", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน", 31 พฤษภาคม 2019, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2018 inนายสถาพร แสนละเอียด, อาจารย์, inนายบัญชา ไชยสมคุณ, อาจารย์, inนางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองการจำแนกประเภทหลายตัวแปร และโลจิสติค ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงิน กรณีศึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, ไทย สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570038]