แนวโน้มผลงานของฤทัยทิพย์

Journal

บทความของฤทัยทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "A simple route to bismuth titanate from bismuth glycolate precursor via sol-gel process", Materials Research Innovations, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 43-48
2011 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "Hierarchical architecture of Bi12TiO20 via ethylene glycol-mediated synthesis route", Materials Letters , ปีที่ 65, ฉบับที่ 21-22, พฤศจิกายน 2011, หน้า 3237-3240

Conference

การนำเสนอบทความของฤทัยทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Publish Year International Conference 5
2018 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "ถ่านกัมมันต์จากแกลบข้าวและการประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อม : การศึกษาจลนศาสตร์และไอโซเทอร์ม", PACCON 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018
2018 exนายพีระวัฒน์ ตาลประดิษฐ์, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนนชาติ อิ่มสมบัติ, exรพีพรรณ มาเห็ม, exนายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน, exนายสิทธิชัย ประพันธ์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "Preparation of silk fibroin/chitosan film and its ability to remove Rhodamine B dye in aqueous solution", The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The influence of Si/Al ratio in zeolite Y structure for methane and carbon dioxide adsorption", the 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics 2018, 14 ธันวาคม 2018 - 17 เมษายน 2019, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, exนายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน, exอ.ธนนชาติ อิ่มสมบัติ, "Synthesis of magnetically recoverable rod like Bi2O3/g-Fe2O3 composite with high photocatalytic performance under visible light irradiation", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, ex Petcharut Chaiyaros, inดร.สันติ โถหินัง, อาจารย์, "การเตรียมเส้นใยคอมโพสิทซิงออกไซด์/ซิลค์ไฟโบรอินด้วยวิธีอิเล็กโทรสปินนิงโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย", IUPAC World Polymer Congress 2014 (MACRO 2014), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 exวรรวิไล สูงสังเขตร์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "การจัดการน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสีย้อมด้วยวัสดุดูดซับชีวภาพที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 24 พฤษภาคม - 24 กรกฎาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inนางสาวอรพรรณ อินทรักษา, inดร.สายฝน จันผกา, อาจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, "อิทธิพลของอัตราส่วนซิลิกอนต่ออะลูมิเนียมของซีโอไลต์วายต่อการดูดซับคาร์บาริลโดยอาศัยโฟโตมิเตอร์ ระบบสี RGB เคลื่อนที่", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ the 7th International Confernece on Environmental Engineering, Science and Management, 25 พฤษภาคม 2018, อุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2016 exนางสาววีรมน จารุการ, inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฤทัยทิพย์ ดุลยสุจริต, อาจารย์, "ADSORPTION STUDIES OF DYES ON VARIOUS ACTIVATED CARBONS DERIVED FROM AGRICULTURAL WASTES", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560216]