Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขสาตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2557

  แนวโน้มผลงานของชุลีวัลย์

  Journal

  บทความของชุลีวัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year International Journal 1
  2015 inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exผศ.ดร.ภารดี ช่วยบำรุง, exดร.สิทธิสุนทร สุโพณะ, exรศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, "Enhancement of Air Filter with TiO2 Photocatalysis for Mycobacterium Tuberculosis Removal", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 600-610

  Conference

  การนำเสนอบทความของชุลีวัลย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

  Publish Year National Conference 10
  2017 inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, ex วนิดา ศรีสงคราม, exสัมภาษณ์ นรภาร, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5และนานาชาติครั้งที่ 1 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 - 27 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลคร สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exนงค์ลักษณ์ บุตรดี, exสร้อยสุดา มองเคน, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบต้าบลดอนนางหงส์ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exวิษณุ เมืองบาล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ในโรงเรียนประถมศึกาาเขตเทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2016 exพิมพ์ณดา วังทะพันธ์, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั นประถมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2015 exปัณฑิตา คำชนะ, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2015 exสุธีรา จุ้ยแดง , exวีรยา โคตรพัฒน์ , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การตรวจวัดฝุ่นละออง และตะกั่วในโรงพ่นสี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2015 exปิยาภา ใจไธสง , exวรัญชญา คตจำปา , exวสุนันท์ โพนหมั้น , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีย์อีสานครั้งที่ 3, 29 พฤศจิกายน 2015, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  2013 inนางสาวสนธินี ไวยารัตน์, อาจารย์, exจิราภรณ์ สีหาบุตร, exจิรประภา เฝือสูงเนิน, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exวีรยุทธ์ บุตรแสง, "ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013
  2013 inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exธราดล บูระวัฒน์ , exสิรภพ ดวงสา, exอ.สนธินี ไวยารัตน์, "การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 “ภูมิปัญญาแห่งอีสาน” , 28 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 inนางสาวจิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์, exสุพัตรา บุญเจียม, exภาณุวัฒน์ นันทรัศมี , inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, exสุจิตตรา พันธุ์พรหม , "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1, 28 พฤศจิกายน 2013, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560211]