แนวโน้มผลงานของสมิต

Journal

บทความของสมิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บทความแต่ละ Quartile ของสมิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บทความแต่ละ TCI Group ของสมิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year International Journal 3
2023 exสพ.ญ.ณํฐกานต์ สุวรรณกจวัฒน์, exKultyarat Bhakha, exLamul Molee, exTapanut Songkasupa, exKanokwan Puangjinda, exTapakorn Chamchoy, exOrapun Arjkumpa, exBandit Nuansrichay, inนายสมิต ศรีสำราญ, exPhitcha Pongphitcha, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Long-term monitoring of immune response to recombinant lumpy skin disease virus in dairy cattle from small-household farms in western Thailand.", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Disease, ปีที่ 99, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1-10
2022 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exSuteeranun Pipitwanichtham, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, exWarangkhana Lankaphin, exPetthisak Sombutputorn, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Surgical Removal of Urinary Bladder Urolith in Female Asian Elephant (Elephas maximus) by Episiotomy and Urinary Bladder Sphincterotomy", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 515-524
2020 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "The relationship between lameness and reproductive performance in dairy cows raised in small holder farms, Thailand", Songklanakarin Journal Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 766-770
Publish Year National Journal 2
2020 exวนัชพร อมรองอาจ, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัลไดอะเรียในโคนมจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม ประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 11-22
2015 inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บในฟาร์มโคนมของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 47-55

Conference

การนำเสนอบทความของสมิต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2022 inนายสมิต ศรีสำราญ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reproductive Prolapse in Cows in Western Thailand: Grades, Severity and Treatment", 31st WORLD BUIATRICS CONGRESS 2022, 5 กันยายน 2022, Madrid ราชอาณาจักรสเปน
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560202]