Person Image

  Education

  • บธ.ม. (การจัดการบริการ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ไทย

  แนวโน้มผลงานของเมทินี

  Journal

  บทความของเมทินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  บทความแต่ละ Quartile ของเมทินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  บทความแต่ละ TCI Group ของเมทินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  Publish Year National Journal 8
  2023 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "ความตระหนักด้านความปลอดภัยในห้องโดยสาร: ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้โดยสารสายการบิน", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 419-436
  2023 inนางสาวปัญจมาพร ตำนานวัน, อาจารย์, inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "การวิจัยและพัฒนากิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 14-27
  2022 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exกฤษณะ กลิ่นเทียน, exพิมพ์ปภา รูปสมดี, exสรัลชนา ผิวเณร, exสุภัชราพร แก้วน้อย, exสุรภา กาฬศรี, "การรับรู้ความเสี่ยงของผู้โดยสารชาวไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางทางอากาศในสถานการณ์โควิด-19", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า ุ62-75
  2022 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exณัฎฐนิช ณัฐเอก, exณิชชาภรณ์ ครุฑ, exนันท์นภัส จันทะกูล, exปทิตตา ชมชื่น, exพรธิดา สุบิน , exมธุรดา ปานทั่งทอง , "การศึกษาเชิงประจักษ์ความพร้อมทางเทคโนโลยีของผู้โดยสารที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 374-385
  2021 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exรศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์, "การจัดกลุ่มผู้โดยสารสายการบินตามผลกระทบการรับรู้ความเสี่ยงของการซื้อบัตรโดยสารออนไลน์", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 68-81
  2020 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exรศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการเช็คอินออนไลน์ของผู้โดยสารสายการบิน", วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 11-14
  2019 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ: บริบทการให้บริการของ สายการบินเซาท์เวสต์", Veridian E-Journal มนุษยศาสตร์ เเละสังคมศาสตร์ เเละศิลปะ (ภาษาไทย), ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 973-985
  2019 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, "อิทธิพลของคุณค่าที่อยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู้สึกและผลการปฏิบัติงาน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ร่วมกับการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรของสถาบันการบินพลเรือน", Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 724-747

  Conference

  การนำเสนอบทความของเมทินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมบริการ และในภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน

  Publish Year International Conference 3
  2019 exนายคฑาวุธ เจียมบัว, inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "The Factors Influence Work Out of Thai Undergraduate Students", 39th International Conferenceon Modern Research in Social Sciences, Management and Applied Business, 15 - 16 ธันวาคม 2019, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  2019 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exนายคฑาวุธ เจียมบัว, exดร.สันติธร ภูริภักดี, "Willingness to use and pro-environmental attitudes for airlines’ environmental friendly services: The perspective of Thai passengers", 39th International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and Applied Business, 15 - 16 ธันวาคม 2019, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  2014 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "คุณภาพบริการในกระบวนการเข้าพัก : กรณีศึกษากลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทอล", งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 5
  2017 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, inนางสาวจันทร์เมธา ศรีรักษา, อาจารย์, "คุณลักษณะบัณฑิตด้านการบินที่พึงประสงค์: มุมมองของตลาดแรงงาน", งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 “ASEAN 50 Plus: Uniqueness in Diversity”, 18 สิงหาคม 2017, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "เพลง: วรรณกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  2017 inนางสาวจันทร์เมธา ศรีรักษา, อาจารย์, inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "ความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับการฝึกงานด้านธุรกิจการบิน:กรณีศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2017, Bangkok นครปฐม ประเทศไทย
  2016 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, exภาวิศา การัตน์, "การประเมินคุณภาพการบริการสายการบิน กรณีศึกษา สายการบินภูฏาน ", การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4” , 8 กรกฎาคม 2016, มหาสารคาม ประเทศไทย
  2013 inนางสาวเมทินี วงศ์ธราวัฒน์, อาจารย์, "คุณภาพบริการของพนักงานบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาการให้บริการด้านการสำรองห้องพัก", การประชุมวิชาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560168]