Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2559
  • ศศ.ม(การจัดการทางการกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2549
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544

  แนวโน้มผลงานของปาณิสรา(อรนภา)

  Journal

  บทความของปาณิสรา(อรนภา) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  Publish Year National Journal 11
  2022 exนภพร ทัศนัยนา, inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมกีฬาจากกีฬาพื้นฐานสู่กีฬาอาชีพสำหรับประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ , ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 154-165
  2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ถอดบทเรียนการจัดการกิจกรรมเดิน-วิ่งเสมือนจริงสะสมระยะทางเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาโครงการนนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น 1", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 91-104
  2022 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "เดิน-วิ่งเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ “นนทรีอีสานเวอร์ชวลรัน ซีซั่น1”: การประเมินโครงการสู่การเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยโดยใช้ฐานข้อมูลชุมชน", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 138-152
  2021 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมที่มีต่อค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันและมวลกล้ามเนื้อของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 82-94
  2020 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภพร ทัศนัยนา, exณัฐกร บุญทวี, "ประเมินทักษะการป้อนลูกสำหรับผู้ฝึกสอนแบดมินตันในภูมิภาค", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 60-69
  2019 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "พฤติกรรมการออกกำลังกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 38-53
  2018 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีต่อค่าดัชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมันของหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน", วารสารสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า ---
  2017 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบทดสอบการส่งลูกสั้นและลูกยาวในกีฬาแบดมินตัน", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 67, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 47-55
  2016 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, inนายฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, "การทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานโรงพยาบาลสกลนคร", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 49-61
  2016 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 95-105
  2016 inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ, exดร.ภัทรวดี มากมี, "รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ โดยมหาวิทยาลัย", วารสารสุขศึกษาพลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 237-256

  Conference

  การนำเสนอบทความของปาณิสรา(อรนภา) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

  Publish Year National Conference 1
  2016 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, inนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฉลองชัย ม่านโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาณิสรา(อรนภา) ทัศนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฤกษ์ชัย แย้มวงษ์, "การทดสอบสมรรถภาพทางกายส้าหรับประชาชนในจังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 4 , 27 พฤศจิกายน 2016, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560156]