Person Image

  Education

  • ค.ด. (พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554

  แนวโน้มผลงานของอุทุมพร

  Journal

  บทความของอุทุมพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  บทความแต่ละ Quartile ของอุทุมพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  บทความแต่ละ TCI Group ของอุทุมพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year National Journal 12
  2023 exนิศานาถ เจือทอง, inดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการเกษตรของเกษตรกรชาวนาที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 199-214
  2023 exผศ.ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ สบายใจ, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภัทรา วยาจุต, อาจารย์, exคัมภีร์ วชิรเขื่อนขันธ์, "“ถุงสนุกคิด” นวัตกรรมการนำความรู้ไปหาผู้เรียน เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา", วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 109-123
  2023 exสุนารักษ์ โสภา, inดร.สถิดาพร คำสด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรม", วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 185-198
  2019 inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษากลไกการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพและการพึ่งตนเอง ของครอบครัว สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 58-71
  2019 inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนาคตภาพของครูอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 317-328
  2019 inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิต เพื่อเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1718-1743
  2018 exรัชฎา ต่างภาษา, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 228-237
  2018 exกรรณิการ์ พรมคำ, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสำหรับโรงเรียนกวดวิชา", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 140-147
  2016 exกัญญภัทร จำปาทอง, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนเรื่องทักษะอาชีพผ่านสื่อโทรทัศน์ ในศตวรรษที่ 21", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU HERITAGE JOURNAL:SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 69-79
  2016 exรุจิรา พันธ์ขัน, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU HERITAGE JOURNAL:SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 280-292
  2016 exสมหญิง เพ็ชรัตน์, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ EAU HERITAGE JOURNAL:SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 293-300
  2016 exนายสถิตพงศ์ มั่นหลำ, inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส้นทางการจัดการศึ กษาเพื่อเข้าสู่อาชี พของคนพิ การ", วารสารดุสิตธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 192-302

  Conference

  การนำเสนอบทความของอุทุมพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาอาชีวศึกษา

  Publish Year National Conference 1
  2016 inดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประมวลสาระสำคัญในการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของประเทศไทยในอนาคต", การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 1 , 24 - 25 พฤศจิกายน 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560147]