แนวโน้มผลงานของกุลนาถ

Journal

บทความของกุลนาถ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาการเงินและการบัญชี

Publish Year International Journal 1
2020 inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, exรศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์, "The effects of macroeconomic factors on the rate of return of securities", Accounting, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กันยายน 2020, หน้า 1265-1274
Publish Year National Journal 1
2019 exบดินทร์เดช แก้วสีเคน, exนารี ผากา, exมัลลิกา สีหาไชย, exรัตนากร ผุดผ่อง, exนัชชา โยธานัก, exธัญวรัตม์ ปาลิไลยก์, exปาณิศา ผ่องโอภาส, inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์, inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมาตรวัด Jensen's Alpha", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 41-48

Conference

การนำเสนอบทความของกุลนาถ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาการเงินและการบัญชี

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์, inนายกุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาค กรณีศึกษาประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจเเละการบัญชี ครั้งที่ 5, 27 - 28 พฤษภาคม 2017, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560129]