แนวโน้มผลงานของสุพรรณิการ์

Journal

บทความของสุพรรณิการ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

Publish Year National Journal 2
2020 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "พฤติกรรมและความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในประเทศไทย", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 12-21
2020 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริกของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 67-80

Conference

การนำเสนอบทความของสุพรรณิการ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาการจัดการธุรกิจ

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานเป็นของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ", SakonNakhonRajabhat University International Conference , 24 กรกฎาคม 2015, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2017 inดร.เปรมฤดี จิตรเกื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางสาวธัญลักษณ์ เมืองโคตร, อาจารย์, exอัญมณี สองเมือง, "ความคาดหวัง และการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของร้านกาแฟ ABC ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2017, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, exกิตตินันท์ กลั่นเครือวัลย์, exอิสรพงษ์ บุญสำเร็จ, exศิริพร ห้ามไธสงค์, exวายุลี นนธิลา, exศรัญญา พรมสุรีย์, "กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าของกลุ่มเกษตรกร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2560, 26 พฤศจิกายน 2017, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
2013 inดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, inนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัสกร องอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, inนางสาวฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, inนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากหลักฐานทางการเงินเชิงประจักษ์", การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 1 "ภูมิปัญญาแห่งอีสาน", 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560118]