Person Image

  Education

  • ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • ศศ.ม.(พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย

  แนวโน้มผลงานของสุภาสิณี

  Journal

  บทความของสุภาสิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year National Journal 9
  2021 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, exณัฐพล สุขสมบัติ, exอิสริยา จอมพงษ์รื่น, exกนกอร ผิวทองงาม, exขวัญเรือน กุลแพ, exจิรารัตน์ แพทย์นาดี, exลัยลาศ แซ่เจียว, exอรพรรณ นาคนุช, exศรัณยู ลิ้มเนาวรัตน์, "ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตในฟาร์มนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 11-25
  2021 inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 93-108
  2021 inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนในยุคความผันผวนของโลก สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 52-70
  2021 exทิพย์วิภา เพ็งศรี, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "จิตลักษณะและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนใฝ่รู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร , ปีที่ 18, ฉบับที่ 83, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 54-62
  2019 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, "ความรู้ และความสนใจรับความรู้เรื่องเกษตรกรรุ่นใหม่ของนิสิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 45-57
  2019 exนายวชิรศักดิ์ แก้วศรีสุข, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และทัศนคติที่ดีต่อคุณลักษณะเกษตรกรปราดเปรื่องรุ่นใหม่ ของนิสิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1542-1557
  2019 inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, exจิราวุฒิ เชิญเกียรติประดับ, exวรเศรษฐ์ วงศ์อารีย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณสมบัติพื้นฐานของเกษตรกรปราดเปรื่อง", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 713-730
  2016 exณัฐพร แป้นทองคำ, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 1809-1900
  2015 inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "แนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องการลดการใช้สารเคมี การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตามหลักการเกษตรพอเพียงแก่เกษตรกร ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", Veridian E-Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 1212-1230

  Conference

  การนำเสนอบทความของสุภาสิณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Conference 2
  2016 exนางรุ่งรัตนา ฉ่ำสิง, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "Evaluation of Human Resource Development Project on Management Capacity Building for Level 8 Staff of Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives", International Conference on Human and Community Resources Development, 26 พฤษภาคม 2016, นครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "แนวทางส่งเสริมความรู้ด้านการลดการใช้สารเคมีตามหลักการเกษตรพอเพียง ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 9 ธันวาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 4
  2019 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ แย้มทิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยนักวิจัย นิสิตชั้นปีที่ 4, "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุในภูมิภาคตะวันตก", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 (ICE 2019), 22 มิถุนายน 2019, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
  2018 exนางสาวรจนา มหาไม้, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, "การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2017 exนางสาวศรัญยา ไม่เสื่อมสุข, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเอื้อต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ: กองทุนหมู่บ้านห้วยผักชี ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017
  2016 exมนตรี ประจักรจิต, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "การปฏิบัติตามสมรรถนะการทำงานจ้าเหมาบริการของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดมายด์ดีเวลลอปเมนท์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560103]