แนวโน้มผลงานของชมชิด

Journal

บทความของชมชิด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาภูมิศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์, exนางสาวจิตรดา ภู่วิจิตร, "Comparison of Climatic Factors Contributing to Hand-Foot-and-Mouth Disease Outbreak in the Northern and the Central Regions of Thailand", Global Journal of Health Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2020, หน้า 91-1000

Conference

การนำเสนอบทความของชมชิด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชาภูมิศาสตร์

Publish Year International Conference 5
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakol Satitvityanan, "BIOME-BGC-GA for Optimizing Tectona grandis Linn. F.’s Ecophysiological Parameters Using Remotely Sensed Data", The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST 2018) , 4 - 6 กรกฎาคม 2018, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSatitvityanan, S., "BIOME-BGC-GA for optimizing tectona grandis Linn. F.'s ecophysiological parameters using remotely sensed data", 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology, ICEAST 2018, 4 กรกฎาคม 2018
2017 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Net Primary Productivity at a Teak Plantation in Northern Thailand under Different Climatic Conditions", Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2017, ญี่ปุ่น
2013 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Honda Kiyoshi, exProf.Voratas Kachitvichyanukul , "Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization", Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA conference), 9 พฤศจิกายน 2013
2011 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชูเดช โลศิริ, "Association Between Socioeconomic Factors And Suicide:A Case In The North of Thailand", HealthGIS Managing Health Geospacially, 6 สิงหาคม 2011, นิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2016 exนางสาวนิอร จิตจง, inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที:ยวของอุทยานแห่งชาติเขาสก", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 20 - 21 ตุลาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560048]