Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • certificate : Avian medicine and surgery ( long distance education), Sydney University, AUS, 2551

  แนวโน้มผลงานของทักษอร

  Journal

  บทความของทักษอร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

  บทความแต่ละ Quartile ของทักษอร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

  บทความแต่ละ TCI Group ของทักษอร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

  Publish Year International Journal 10
  2023 inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inนางสาวลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, exNuttatida Nimitchaiyapong, inนางสาวณัฐรุรี คำชมภู, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phacoemulsification in a chinchilla (Chinchilla lanigera)", Open Veterinary Journal, ปีที่ 13, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1032-1036
  2023 exSanisa Lohitthai, exAmporn Rungruengkitkun, exNiramol Jitprasutwit, exThida Kong-Ngoen, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarunporn Tandhavanant, exPassanesh Sukphopetch, exNarisara Chantratita, exNitaya Indrawattana, exรศ.ดร. พรพรรณ ภูมิรัตน์, "Type VI Secretion System Accessory Protein TagAB-5 Promotes Burkholderia pseudomallei Pathogenicity in Human Microglia", Biomedicines , ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2023, หน้า 1-20
  2022 exKaewpan, A., inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungruengkitkun, A., exMuangkaew, W., exKanjanapruthipong, T., exJitprasutwit, N., exAmpawong, S., exSukphopetch, P., exChantratita, N., exPumirat, P., "Burkholderia pseudomallei pathogenesis in human skin fibroblasts: A Bsa type III secretion system is involved in the invasion, multinucleated giant cell formation, and cellular damage", PLoS ONE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2022
  2021 inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inนางสาวณัฐรุรี คำชมภู, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternative treatment of stomatitis in ball python (Python regius) with class IV laser therapy:a clinical case", Energy for health, ปีที่ 21, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2021, หน้า 16-18
  2020 exReamtong, O, exIndrawattana, N, exRungruengkitkun, A, exThiangtrongjit, T, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChongsa-nguan, M, exPumirat, P, "Altered proteome of a Burkholderia pseudomallei mutant defective in short-chain dehydrogenase affects cell adhesion, biofilm formation and heat stress tolerance", PEERJ, ปีที่ 8, มีนาคม 2020
  2022 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmporn Rungruengkitkul, exThida Kong-Ngoen, exWitawat Tunyong2, exNathamon Kosoltanapiwat, exPoom Adisakwattana, exMuthita Vanaporn, exNitaya Indrawattana, exพรพรรณ ภูมิรัตน์, "Phylogenetic analysis and antibiotic resistance of Escherichia coliisolated from wild and domestic animals at an agricultural land interface area of Salaphra wildlife sanctuary, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2022, หน้า 2800-2809
  2020 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exReamtong, O, exRungruengkitkun, A, exSrinon, V, exBoonyuen, U, exLimmathurotsakul, D, exChantratita, N, exPumirat, P, "In vitro passage alters virulence, immune activation and proteomic profiles of Burkholderia pseudomallei", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020
  2019 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJarunee Siengsanan-Lamont, exChunyapatt Bumrungpun, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, exStanley G. Fenwick, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), รองศาสตราจารย์, "Identification of uncultured bacteria from abscesses of exotic pet animals using broad-range nested 16S rRNA polymerase chain reaction and Sanger sequencing", Veterinary World, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1546-1553
  2018 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIndrawattana, N, exPumirat, P, "Burkholderia pseudomallei Adaptation for Survival in Stressful Conditions", BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, สิงหาคม 2018
  2014 inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, exเกรียงไกร จิรสิริโรจนากร, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแทนหทัย กระจ่างแจ้ง, exวิจิตร สุทธิประภา, inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจผ่านทางหลอดเลือดดำในสุนัขพันธุ์ชเนาเซอร์ที่ป่วยด้วยภาวะซิกไซนัสซินโดรม", Thai J Vet Med. 2014, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014
  Publish Year National Journal 5
  2023 inนางสาวนิธิดา บุญวิทยา, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกรรณิการ์ วรรณพินิจ, exนางสาวธิติกานต์ ลายละเอียด, inนายสุทธิพงศ์ เพ็ญไพรัตน์กุล, exนางสาวสุวดี ประวาศวิล, exนางสาวพิศมัย หนูน้อย, "รายงานสัตว์ป่วย : การรักษาเชื้อดื้อยาในแผลติดเชื้อเรื้อรังด้วยน้ำยาที่มีสารระงับเชื้อ Polyhexamethylene biguanide และ Tris – EDTA และการศัลยกรรมแก้ไขด้วยเทคนิค skin fold advancement flap ในแมว", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 76-93
  2022 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, inนางสาวชวพร ต่อศรี, exยศนันท์ สุขใหม่, inนางสาวณัฐรุรี คำชมภู, exกัญญนัฐชน์ ดุสิตกุล, inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, "การใช้น้ำยา Polyhexamethylene biguanide และ Tris - EDTA ร่วมในการรักษาแผลติดเชื้อ: กรณีศึกษาในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 131-150
  2014 inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสพ.ญ.ณัฐเนตร ศรีตระกูล, exทิพาวดี เสียดขุนทด, "การผ่าตัดสำเร็จในกระต่ายสองตัวที่เป็นต้อกระจกและวินิจฉัยการติดเชื้อ Encephalitozoon cuniculi", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 119-116
  2013 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษตร สุเตชะ, inนายจิตรกร วิริยารัมภะ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, ศาสตราจารย์, "การปลดเบ็ดตกปลาในตะพาบไทยโดยใช้อาร์คดีฮูกเกอร์", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 155-160
  2013 exนิศาชล ละเอียดดี, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราวัลย์ จิตรถเวช, "การวิเคราะห์ลำดับโรคในระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจของกระต่าย", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 218-228

  Conference

  การนำเสนอบทความของทักษอร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง

  Publish Year International Conference 5
  2022 inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inนายปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต, inนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multicentric lymphoma in a black-tailed prairie dog (Cynomys ludovicianus): A case report", The 14th VPAT Regional Veterinary Congress 2022, 20 - 22 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inนายธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร, inนางนภาภรณ์ เสนารัตน์, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternative treatment of stomatitis in ball python (Python regius) with class IV laser therapy : A clinical case", 10th Federation of Asian Small Animal Veterinary Association Congress (FASAVA2019), 25 - 29 กันยายน 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
  2013 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChunyapatt Bomrungpan, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exLadawan Areevijittrakul, exKaset Sutasha, "Bacteria associated root teeth abscesses in slow lorises( Nycticebus coucang ) and their antimicrobial susceptibility during 2010 to 2012", ASZWM 2013 (Combined Veterinary Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2013 exลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, exชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธุ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exเกษตร สุเตชะ, inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Retrospective study of bacterial isolates and their antimicrobial susceptibilities in rabbit cases with ulcerative pododermatitis problem during 2010-2012 at Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital Bangkhen, Bangkok, Thailand", VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2013, 12 - 15 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inนางสาวทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัญญาพัฒน์ บำรุงพันธุ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exลดาวัลย์ อารีวิจิตรตระกูล, exเกษตร สุเตชะ, "Overview on antimicrobial situation of periapical and facial abscesses in rabbits (Oryctolagus cuniculus) and their antimicrobial susceptibility at Veterinary Teaching Hospital Kasetsart University, Bangkok, Thailand", VPAT Reginal Veterinary Congress (VRVC) 2013, 12 - 16 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560044]