แนวโน้มผลงานของชุติมา

Conference

การนำเสนอบทความของชุติมา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาศิลปศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวชุติมา นุตยะสกุล, อาจารย์, "การศึกษาผลของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อการจัดการความรู้ ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550143]