แนวโน้มผลงานของศรัณย์

Journal

บทความของศรัณย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 5
2021 exนายฐาปกรณ์ ชุมพล, exผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Innovative production of multistrain synbiotic product using Thai-pigmented rice and rice bran oil", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 2182-2192
2021 inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "Apis andreniformis Associated Actinomycetes Show Antimicrobial Activity Against Black Rot Pathogen (Xanthomonas campestris pv. campestris)", PeerJ, ปีที่ 9, ฉบับที่ e12097, กันยายน 2021, หน้า 1-10
2020 inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุจินันท์ มีไล้, "Antimicrobial activity of Streptomyces spp. isolated from Apis dorsata combs against some phytopathogenic bacteria", PeerJ, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020 - ธันวาคม 2021, หน้า e10512-1-13
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, exMeelai, S., inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exChumphon, T., "Selection and validation of carbohydrate-utilizing bacteria as a new probiotic candidate to develop probiotic-supplemented thai rice cultivar product", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 717-730
2016 exThapakorn Chumphon, inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of rice as potential carriers for probiotic Lactobacillus amylovorus", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 1260-1267
Publish Year National Journal 1
2017 exเรณู อยู่เจริญ, exสโรชา กายเพชร, exปฐมาวดี เย็นจัตุรัส, exฐาปกรณ์ ชุมพล, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยโดยใช้แบคทีเรียโปรไบโอติค Lactobacillus plantarum", Science and Technology RMUTT Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 28-41

Conference

การนำเสนอบทความของศรัณย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 4
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐาปกรณ์ ชุมพล, exปพิชญา ศิลปวนิชย์, exบุญธิดา บุญศิริ, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "Screening of carbohydrate-utilizing bacteria as a new probiotic candidate for development of Thai-pigmented rice probiotic products", 47th World Congress on Microbiology, 10 - 11 กันยายน 2018, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarocha Kaypetch, exPattamawadee Yenjaturus, exเรณู อยู่เจริญ, "A Feasibility Study of Lactobacillus plantarum in rice drink products", ICENS-Summer 2017 the International Conference on Engineering and Natural Science – Summer Session., 23 - 25 สิงหาคม 2017, ญี่ปุ่น
2016 exอ.ดร.สุจินันท์ มีไล้, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สายสมร ลำยอง, exรศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร, exMoriya Ohkuma, exRikiya Endoh, "A New Yeast Species Candidate Near Candida apis Isolated from Native Thai Bees", URU International Conference on Science and Technology 2016, 1 - 2 สิงหาคม 2016, เมือง อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. นฤมล ทองไว, "Interaction Between Plant Pathogenic Bacteria, Enterobacter asburiae, and Host Plant Tissue (Curcuma alismatifolia) Zingiberaceae", The 8th ASEAN Microscopy Conference and The 32nd Annual Conference and General Meeting of the Microscopy Society of Thailand, 28 - 30 มกราคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2020 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "สภาวะที่เหมาะสมบางประการต่อการผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์แดงที่แยกได้จากผึ้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน/Kampheng Saen นครปฐม ประเทศไทย
2020 exนางสาวณัฐชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "กิจกรรมการต้านเชื้อจุลินทรีย์ และการทนต่อระบบทางเดินอาหารจำลองของ Bacillus coagulans และ Lactobacillus rhamnosus", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10, 25 - 26 มิถุนายน 2020, กำแพงแสน/Kampheng Saen นครปฐม ประเทศไทย
2019 exณัชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exสุจินันท์ มีไล้, "การประเมินคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Bacillus coagulans KPS-TF02 และ Lactobacillus rhamnosus KPS-VE9", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exณัฐชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exอ.สุจินันท์ มีไล้, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวผสมกากกาแฟ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปพิชญา ศิลปวนิชย์, exวรัชยา ประพฤติ, "ผลของความเข้มข้นไนโตรเจนและแสงต่อการเจริญและกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย Spirulina platensis", การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exกฤษฎา คูหาพิทักษ์ธรรม, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exสุจินันท์ มีไล้, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดกรองแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุม Xanthomonas campestris ในพืชตระกูลกะหล่ำ", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17 - 18 สิงหาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exนายฐาปกรณ์ ชุมพล, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, inดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, exดร. สุจินันท์ มีไล้, "การคัดกรองแบคทีเรียโปรไบโอติคที่มีความสามารถในการใช้คาร์โบไฮเดรตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 4, 29 มกราคม - 30 เมษายน 2015, พะเยา ประเทศไทย
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exดร. สุจินันท์ มีไล้, "จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย", การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 , 9 - 11 มีนาคม 2015, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550135]