แนวโน้มผลงานของอธิกา

Journal

บทความของอธิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

บทความแต่ละ Quartile ของอธิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

บทความแต่ละ TCI Group ของอธิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 6
2022 exChindaprasirt, P., exLao-un, J., inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhoo-ngernkham, T., exWongsa, A., exSata, V., "Thermal insulating and fire resistance performances of geopolymer mortar containing auto glass waste as fine aggregate", Journal of Building Engineering, ปีที่ 60, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022
2021 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exรศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ, exศ.ดร.วันชัย สะตะ, exTrinh Cao, exศ.ดรปริญญา จินดาประเสริฐ, "Strength, thermal conductivity and sound absorption of cellular lightweight high calcium fly ash geopolymer concrete", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 487-496
2021 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exผศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า, exอ.ไตรทศ แก้วเหง้า, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Beneficial utilization of recycled asphaltic concrete aggregate in high calcium fly ash geopolymer concrete", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า e00615
2020 exWongsa, A, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanangteerapong, D, exChindaprasirt, P, "Comparative study of fire-resistant behaviors of high-calcium fly ash geopolymer mortar containing zeolite and mullite", JOURNAL OF SUSTAINABLE CEMENT-BASED MATERIALS, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2020
2019 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์, exรศ.ดร.วันชัย สะตะ, exดร.อำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Lightweight Geopolymer Concrete Containing Recycled Plastic Beads", Key Engineering Materials, ปีที่ 801, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 377-384
2019 exนายชิษ หล่มศรี, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, exดร.อำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, "Pre-Crack Behaviours of Cement Paste Containing Bacillus pseudofirmus ATCC 700159", Key Engineering Materials, ปีที่ 801, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 371-376
Publish Year National Journal 1
2020 exนายราชิษ หล่มศรี, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, "การใช้ Bacillus pseudofirmus ATCC 700159 ในการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต", วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) , ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 45-53

Conference

การนำเสนอบทความของอธิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 2
2019 exนายชิษ หล่มศรี, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, exนายอำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, "Pre-crack behaviours of cement paste containing Bacillus pseudofirmus ATCC 700159", 2019 4th International Conference on Composite Materials and Material Engineering (ICCMME2019), 19 - 22 มกราคม 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น
2019 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พัชรพล โพธิ์ศรี, exผศ.ดร.สหลาภ หอมวุฒิวงศ์, exรศ.ดร.วันชัย สะตะ, exดร.อำพล วงศ์ษา, exผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Lightweight Geopolymer Concrete Containing Recycled Plastic Beads", 2019 4th International Conference on Composite Materials and Material Engineering, 19 - 21 มกราคม 2019, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2019 exณัฐพงษ์ เหมันตา, inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอำพล วงศ์ษา, inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของอัตราส่วนดินลูกรังต่อทรายต่อสมบัติของอิฐจีโอโพลิเมอร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550124]