แนวโน้มผลงานของวิภาดา

Journal

บทความของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inนายอนุชา ทะรา, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parameters", MethodsX, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 100783-1-7

Conference

การนำเสนอบทความของวิภาดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Publish Year National Conference 4
2019 inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, "การวเิคราะห์ Indole-3-Acetic Acid เชงิปริมาณในสารสกัดจากอาหารเลยี้งเชอื้แบคทีเรียด้วย เทคนิค HPLC", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, "การสกัดและความคงตัวของแอนโธไซยานินจากข้าวหอมมะลิสีนิล", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2,, 8 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, "Relationship between Color Parameters, Total Phenolic Content and Protein Content of Local Thai Rice Varieties", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การปรับสภาพฟางข้าวทางเคมีเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานทดแทน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550057]