แนวโน้มผลงานของจักรินทร์

Journal

บทความของจักรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความแต่ละ Quartile ของจักรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความแต่ละ TCI Group ของจักรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year National Journal 6
2023 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว พิมพ์ลภัส เปรมทอง, exนาย อาภากร กาละ, "การศึกษาปัจจัยสำหรับการเลือกใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ในจังหวัดชลบุรี", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 95-105
2023 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคัมภีร์ราญา ลือศักดิ์, exธนพร ฉายสุวรรณ, "การควบคุมคลังเวชภัณฑ์โดยกำหนดปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ที่หมาะสม ตามงบประมาณประจำปีด้วยสเปรดชีท กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล", วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 79-90
2021 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การตัดสินใจเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายพัสดุด่วนเอกชนเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 119-128
2016 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไตรภพ แซ่ตั้ง, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ในการจัดสมดุลสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 809-819
2015 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุเชษฐ์ พลเยี่ยม, "การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเนื้อสบู่เหลวด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล", วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 1-12
2015 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดสมดุลสายการประกอบด้วยวิธีการสุ่มอย่างมีหลักเกณฑ์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตตู้แช่", วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 56-69

Conference

การนำเสนอบทความของจักรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teleoperation of an Industrial Robot using a Non-Standalone 5G Mobile Network", International Conference on Unmanned System Application -Geoinformatics, Agriculture, Manufacturing & Environment, 23 - 26 สิงหาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2023 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐรัตน์ นนทะวงศรี, exอรปรีญา สอนสิทธิ์, "การจัดการคลังเวชภัณฑ์ยาด้วยระบบสั่งซื้อแบบรอบเวลาการสั่งคงที่ กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตัวอย่าง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัลยา จำปาศรี, "การจัดการเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : ร้านขายส่งน้ำดื่มแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรพันธุ์ จันภิลม, อาจารย์, exอติพร ธนารักษ์, exอารียา สินทะเล, exปกรณ์ ชอบชื่น, exกษมา อังสุวรรณ, exสุดารัตน์ บุญส่ง, "การพัฒนาต้นแบบเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2022 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคลังวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์: บริษัทกรณีศึกษา", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exปิยธิดา พรมภักดี, exอภิชญา สุวรรณโณ, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับปัญหาการตัดวัสดุ กรณีศึกษาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11, 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่สำหรับการเลือกที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562, 21 - 24 กรกฎาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัชฎาภรณ์ จันทรา, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดสรรลูกค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้าของโรงงานแปรรูปอาหาร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557, 30 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย รัฐวุฒิ เพ็ชรแก้ว, "การลดของเสียในกระบวนการฉีดสายไฟรถยนต์ด้วยการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2557, 30 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดของเสียในกระบวนการผลิตเส้นโมโนด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษา ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550047]