แนวโน้มผลงานของปรวี

Conference

การนำเสนอบทความของปรวี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล

Publish Year National Conference 4
2020 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exสุณัฎฐา ไวธัญญะกรรม, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, exอ.อรอุมา พร้าโมต, "การคัดแยกความสุกดิบของกล้วยด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 28 สิงหาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exพัชรินทร์ ศุภอำพันวงษ์, inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ", 1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013), 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exจันทิมา พัดสําฤทธิผล, inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคํานวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพบนแอนดรอยด์", 1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013), 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exพลอย ศิริประเสริฐ, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, "ระบบคลังข้อสอบสำหรับกำรทดสอบแบบปรับตัววิชำภำษำอังกฤษ", 1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013), 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, จันทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550038]