แนวโน้มผลงานของมนตรี

Journal

บทความของมนตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

บทความแต่ละ Quartile ของมนตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

บทความแต่ละ TCI Group ของมนตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2023 exKotatha, D., exWandee, Y., exUdchumpisai, W., inนายมนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์, "Fortification of dietary fiber in cassava pulp by conversion of the remaining starch to resistant starch", Future Foods, ปีที่ 8, ธันวาคม 2023

Conference

การนำเสนอบทความของมนตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Publish Year International Conference 3
2023 exBing Guo, exชุลียา พรหมบุตร, exณรงค์รัตน์ มะลิวงศ์, inนายมนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์, exดร.ดิษพล โกตถา, "HYDROXY SELENOMETHIONINE CAN RESCUE BROILER GROWTH PERFORMANCE ANDMEAT QUALITY UNDER HEAT STRESS THROUGH ENHANCED ANTIOXIDATIVE CAPACITY", 34th ANNUAL AUSTRALIAN POULTRY SCIENCE SYMPOSIUM, 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2023, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2022 inนายมนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์, exอ.ดร.ดิษพล โกตถา, inนางสาวนิยดา ล้านทรัพย์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, อาจารย์, exดร.ยุรี วันดี, "Evaluation of changes in malondialdehyde levels of breast and thigh meat in broiler chickens fed with high bioavailability feed additive", The 21st Federation of Asian Veterinary Associations Congress, 11 - 13 พฤศจิกายน 2022, Fukuoka ญี่ปุ่น
2015 inนายมนตรี ภัทรพนาวัน, อาจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanikarn Chadthasing, "Expression of Hepatic CYP7A1 in Pangasianodon gigas (Mekong Giant Catfish) Liver: A Preliminary Study", The 5th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomist (Asian AVA), 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2015, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540123]