แนวโน้มผลงานของจรรตกร

Journal

บทความของจรรตกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)

บทความแต่ละ Quartile ของจรรตกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)

บทความแต่ละ TCI Group ของจรรตกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)

Publish Year National Journal 1
2011 inนางจรรตกร รอดอยู่, "การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์จากกระบอกไม้ไผ่", วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 56-60

Conference

การนำเสนอบทความของจรรตกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง และในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)

Publish Year National Conference 1
2014 inนางสาวเตือนใจ ปิยัง, inนางจรรตกร รอดอยู่, inนางสาวเกศรินทร์ รามณี, "ผลของถ่านชีวภาพจากทางใบปาล์มน้ำมันต่อการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตของปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540114]