แนวโน้มผลงานของบุญฤทธิ์

Journal

บทความของบุญฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Journal 3
2018 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exSriprachuabwong, C., inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuantranont, A., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode", RSC Advances, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 206-212
2013 inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, exKlein, E., exKe, C., exDavis, A.P., "Nucleoside recognition by oligophenyl-based synthetic lectins", Supramolecular Chemistry, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9-11, กันยายน 2013, หน้า 650-655
2012 inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, exDr. Emmanuel Klein, exDr. Yann Ferrand, exDr. D. Barney Walker, exDr. Peter R. Brotherhood, exDr. Chenfeng Ke, exDr. Matthew P. Crump, exProf. Anthony P. Davis, "High-Affinity Disaccharide Binding by Tricyclic Synthetic Lectins", Angewandte Chemie International Edition, ปีที่ 51, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2012, หน้า 4586-4590

Conference

การนำเสนอบทความของบุญฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exนายชาคริต สรีประจวบวงศ์, exดร.อดิสร เตือนตรานนท์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. I-MING TANG, "Molecularly imprinted electrochemical sensor based on gold nanoparticle modified screen-printed carbon electrode for selective nitrofurantoin detection", 26th Anniversary World Congress on Biosensors (Biosensors 2016), 25 - 27 พฤษภาคม 2016, Gothenburg ราชอาณาจักรสวีเดน
2016 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exนายชาคริต ศรีประจวบวงศ์, exดร.อดิสร เตือนตรานนท์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "ELECTROCHEMICAL MIP SENSORS BASED ON GRAPHENE-MODIFIED ELECTRODES FOR SELECTIVE BETA-AGONIST DETECTION", The 9th International Conference on Molecular Imprinting , 26 - 30 มิถุนายน 2016, Lund ราชอาณาจักรสวีเดน
2016 inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, exP. Charoensumran, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ex A.P. Davis2, "Size does matter for cholesterol sensing with analogous synthetic macrocycles", 26th Anniversary World Congress on Biosensors (Biosensors 2016), 25 - 27 พฤษภาคม 2016, Gothenburg ราชอาณาจักรสวีเดน
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540101]