แนวโน้มผลงานของธงชัย

Journal

บทความของธงชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาการตลาด

Publish Year International Journal 6
2022 exTomnak Mahothan, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWichan Lertlop, "THE IMPACT OF BRAND IMAGE ON BRAND LOYALTY: THEMEDIATING ROLE OF BRAND LOVE", International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, หน้า 18-34
2022 exPachoke Lert-asavapatra, exKittisak Jermsittiparsert, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBenya Whangmahaporn, exOpal Suwunnamek, "Ethnocentrism in the Virtual World: When Nationalism Influences Purchase Intention in Video Game", Przestrzen Spoleczna , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, หน้า 161-180
2019 exViphasiri Jantasri, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impacts of Innovativeness and Nostalgia among Restaurant Customers in Bangkok Metropolitan Region", Asian Administration & Management Review, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 97-109
2019 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enabling process of e-WOM and self-image congruence in Facebook page: a case study of passionate partisanship in the Thai professional soccer team", International Journal of Sport Management and Marketing, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5-6, ธันวาคม 2019, หน้า 425-446
2017 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชีวภาพของผู้บริโภค", Kasetsart Journal of Social Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017
2007 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuzanne D. Pawlowski, "ระบบ ERP ในฐานะตัวช่วยของนวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน แนวคิดจากมุมมองฐานความรู้", Journal of Strategic Information Systems, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2007, หน้า 51-69
Publish Year National Journal 7
2020 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรากฏตัวทางไกล (Telepresence) ในฐานะตัวแปรส่งผ่านจากคุณลักษณะการโพสเฟซบุ๊กไปสู่การบูรณการชุมชนตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 641-656
2020 exชไมพร ดาวสื่อ, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้ด้านความรับผิดชอบทางสังคมที่มีต่อความรักในตราสินค้าโดยผ่านชุมชนตราสินค้าที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางกรณีศึกษาชุมชนตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทผู้ผลิตอาหาร", BU Academic Review , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 190-206
2020 exผศ.ดร. ชวนา อังคนุรักษ์พันธุ์, inดร.ยอดมนี เทพานนท์, อาจารย์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลการส่งผ่านของความพึงพอใจและความผาสุกในชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างคุณค่าร่วมกันและความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้าในธุรกิจโรงแรม", วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 86-104
2020 exวิสุทธิ บุตรศรีภูมิ, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, "ความสัมพันธ์หลากหลายทิศทางระหว่างความไว้วางใจในองค์กร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จของ โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน: กรณีศึกษาจากประเทศไทย", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 460-476
2020 exชยุตม์กันต์ พงศ์จิรกร, inดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ความผูกพันเชิงลึกของลูกค้าและการประเมินตราสินค้าที่ให้บริการ ต่อความไว้วางใจในตราสินค้าในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม", วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 89-111
2017 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยความสอดคล้องทางภาพลักษณ์ กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและพฤติกรรมความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ติดตามเฟสบุคธนาคารไทยชั้นนำ", วารสารสมาคมนักวิจัย , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 256-265
2017 exปรีชา โชติกุล, inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อประสิทธิผลของอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 2560, ฉบับที่ 22, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 54-64

Conference

การนำเสนอบทความของธงชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะบริหารธุรกิจ และในภาควิชาการตลาด

Publish Year International Conference 5
2019 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Triggering Symbolic Purchase Intentions by Facebook Posts and Social Media Based Brand Community: A Case Study of Thai Professional Soccer Fan’s Club", Clute International Academic Conferences, 5 - 8 สิงหาคม 2019, นิวยอร์ค อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influences of Facebook’s Posts and Customer Centric Model as a Mediator on members’ intention to purchase: A Case Study of The Thai Premier League Football Club’s Facebook Page", 24th EBES CONFERENCE -BANGKOK, 10 - 12 มกราคม 2018
2015 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความสอดคล้องของภาพลักษณ์ตัวตน แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และการสื่อสารแบบปากสู่ปาก ที่มีต่อระดับการเป็นแฟนทีมกีฬาพันธ์แท้", The 6th International Conference on Business and Economics, 25 - 28 มิถุนายน 2015, Saint Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย
2014 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นแฟนกีฬาพันธุ์แท้ งานวิจัยเชิงประจักษ์สำหรับแฟนทีมกีฬาฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีค", Internal Symposium on Business and Social Science, 22 - 25 กรกฎาคม 2014, Sapporo ญี่ปุ่น
2013 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีต่อการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาในทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก", The 4th International Conference on Business and Economics "Business Challenges of Globalization for Sustainable Economic Development", 11 - 17 มิถุนายน 2013, Reykjavik สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
Publish Year National Conference 5
2022 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของผู้รับรองตราสินค้า การปรากฎทางไกล และการไหล ที่มีต่อผลลัพธ์การเป็นผู้สนับสนุน", การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, 9 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนตราสินค้าสื่อสังคมออนไลน์: กรณีศึกษา อิเกีย ประเทศไทย", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 “Graduate School Conference 2022 iHappiness: ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในยุคสังคมดิจิทัล , 31 สิงหาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการโพสเฟสบุคและแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแปรส่งผ่านที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่อ กรณีศีกษา: เฟสบุคของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในไทยพรีเมียร์ลีค", การประชุมทางวิชาการ ครั้งทืี่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดเชิงลึกของกรรมการบริษัททับซ้อนสำหรับบริษัทมหาชนไทย", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของเครือข่ายองค์กรโดยกรรมการทับซ้อนที่มีต่อรายได้และกำไร", The 52nd Kasetsart University Annual Conference, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540069]