แนวโน้มผลงานของวิชชา

Journal

บทความของวิชชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Journal 7
2021 exรศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ, exชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Targeted dendrimers for antagonizing the migration and viability of NALM-6 lymphoblastic leukemia cells", Bioorganic Chemistry, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 10460
2021 exรศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ, exชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dataset of 1H-nuclear magnetic resonance and mass spectra of surface modified Poly(amidoamine) dendrimers with LFC131 peptide", Data in Brief, ปีที่ 35, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 10684
2015 exR. Stalder, exA. Mavrinskiy, exC. Grand, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Angerhofer, exW. Pisula, exK. M?llen, exJ. R. Reynolds, "Electrochromic and liquid crystalline polycarbonates based on telechelic oligothiophenes", Polymer Chemistry, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1230-1235
2011 inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaylor,B.T., exCentonze,C.P., exRichards,N.G.J., exAngerhofer,A., "EPR spin trapping of an oxalate-derived free radical in the oxalate decarboxylase reaction", Free Radical Biology and Medicine , ปีที่ 50, ฉบับที่ 8, มกราคม 2011
2011 exMoral,M.E.G., exTu,C.K., inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAngerhofer,A., exSilverman,D.N., exRichards,N.G.J., "Nitric oxide reversibly inhibits Bacillus subtilis oxalate decarboxylase", Chemical Communications , ปีที่ 47, ฉบับที่ 11, มกราคม 2011
2010 inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGersch,C., exKim,K.M., exJohnson,R.J., exHenderson,G.N., exAngerhofer,A., "Radicals in the reaction between peroxynitrite and uric acid identified by electron spin resonance spectroscopy and liquid chromatography mass spectrometry", Free Radical Biology and Medicine, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010
2010 inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohnson,R.J., exAngerhofer,A., "ESR Spin Trapping of the Reaction Between Urate and Peroxynitrite: the Hydrogen Adduct", Applied Magnetic Resonance , ปีที่ 37, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2010

Conference

การนำเสนอบทความของวิชชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเคมี

Publish Year International Conference 3
2018 exชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Light Induced Barton Free-Radical Reaction to Synthesize Rhinacanthin Analogues", The 8th IUPAC International Conference on Green Chemistry, 9 - 14 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A new synthetic route to 5-tert-butoxycarbonyl 5-methyl-1-pyrroline N-oxide", Pure and Applied Chemistry International Conference 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exณัฐศิมา นวมมี, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the reaction conditions mediated synthesis of 4-thiazolidinone derivatives by one-pot three-component reaction", Pure and Applied Chemistry International Conference 2016, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2016 exปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดและรูปแบบแผนผังแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต และการกระจายของประชากรเชิงนิเวศ", The 38th National Graduate Research Conference, 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2013 exกมลพรรณ แก้วชนะ, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "การย่อยสลายสีย้อม ACID ORANGE 7 โดยตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงไททาเนียมไดออกไซด์เจือโลหะเงิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540062]