แนวโน้มผลงานของอรรถพร

Journal

บทความของอรรถพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บทความแต่ละ Quartile ของอรรถพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บทความแต่ละ TCI Group ของอรรถพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Journal 6
2024 exMay Su Khaing, exManunchaya Samala, exGary Guerra, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and mechanical testing of an adjustable posterior leaf spring ankle-foot orthosis for patients with drop foot", Prosthetics and Orthotics International, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 39-45
2024 exWongnarkpet, P., inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Motor Unit Recruitment in Human Skeletal Muscle Using Finite Element Method", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exศิวกร ชื่นศิริ, inดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี, อาจารย์, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exวสุธร สิริยากร, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Implementation of Adaptive Network-based Fuzzy Inference for Hybrid Ground Source Heat Pump", IEEE Access, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 21052-20169
2023 exนางสาว ศนทกานต์ เหลืองวิเศษ, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Algorithm for Bone Remodelling Using FEM", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, หน้า 1-7
2019 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กันยายน 2019, หน้า 1500-1506
2018 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสฏฐวุฒิ บุญรอด, exกนกนาฏ ชัยประเสริฐ, "The Effect of Shot-Peening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of Cu-Low Alloy Rail Steel in Welded Joints", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 876, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 20-24

Conference

การนำเสนอบทความของอรรถพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Conference 7
2023 exนาย ภูมิภัทร ศิริเหล่าไพศาล, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of the Design Parameters of Supporting Rods for Posterior Leaf Spring Ankle Foot Orthosis (PLS-AFO)", The 3th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 12 - 15 ธันวาคม 2023, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2023 exนาวสาว นุชนลิน อธิกพันธุ์, exWaris Chunpasert, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Pore Size on Thermal Stress Distribution in Metal Porous Structures", The 11th International Conference on Creative Technology (ICCT2023), 20 - 22 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exMay Su Khaing, exDr.Manunchaya Samala, exDr.Gary Guerra, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and Static loading test of AFOs to control foot drop among patients with Peroneal Nerve injury.", The 2021 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2021), 19 - 20 พฤศจิกายน 2021, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference), 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย เสฏฐวุฒิ บุญรอด, exนางสาว กนกนาฏ ชัยประเสริฐ, "The Effect of Shot-Peening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of Cu-Low Alloy Rail Steel in Welded Joints", The 2nd International Conference on Material Science and Engineering (ICMSE 2017), 16 - 18 มิถุนายน 2017, jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exนาย จิรภัทร มาลัย, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Elasto-Plastic Stress Singularity near the Vertex of Bi-Material Joints", 2014 International Conference on Engineering and Applied Science, 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
2013 exนายจิรภัทร มาลัย, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Elasto-Plastic stress singularity field near the vertex of bi-material joint", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2020 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exธิติ ชาญชญานนท์, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสกาวรัตน์ สัตยานันท์, exสินีนาฏ อ่อนคา, "การประยุกต์เสาเข็มท่อเหล็กไมโครไพล์เป็นเสาเข็มพลังงานเพื่อถ่ายเทความร้อนจากระบบปรับอากาศในอาคารบ้านพักอาศัย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรีกุล ปาลคัมภีร์, "การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับการลดความเค้นตกค้างในรอยต่อของวัสดุต่างชนิดจากภาระแรงดึงด้วยวิธีการช๊อตพีนนิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 exณิชารีย์ สอนอุไร , inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความหนาของวัสดุประสานต่อความเค้นซิงกุลาริตี้แบบอิลาสโต-พลาสติก รอบจุดซิงกุลาในรอยต่อของวัสดุต่างชนิด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 exศนทกานต์ เหลืองวิเศษ, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมการเสียรูปของลวดสปริง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2015 exนายนพรัตน์ เผือกวัฒนา, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองสภาวะไม่คงตัวของของไหลภายในอีโคโนไมเซอร์ในหม้อไอน้ำ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายเสฏฐวุฒิ บุญรอด, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวต่อสนามความเค้นซิงกุลาริตี้บนรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนางสาว กนกนาฏ ชัยประเสริฐ, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการลดความเค้นตกค้างในรอยเชื่อมด้วยวิธีการช๊อตพีนนิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้บริเวณอิลาสโต-พลาสติกรอบจุดซิงกุลาบริเวณรอยต่อของวัสดุที่ต่างกันโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนายชัยพล ทรงสิทธิโชค, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเค้นตกค้างเนื่องจากอุณหภูมิในบริเวณสนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมรอยต่อในวัสดุต่างชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 , 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exชัยพล ทรงสิทธิโชค, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อในวัสดุต่างชนิดภายใต้ภาระอุณหภูมิและแรงดึงโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 26, 24 - 26 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exนพนิธิ ผกามาศ, exลักษณาวรรณ เอื้อจิตถาวร, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบโครงสร้างกระจายความเค้นโดยการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์", ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 25, 24 - 26 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฮิเดะโอะ โคะกุจิ, "การวิเคราะห์ความเข้มของค่าซิงกุลาริตี้ของสนามความเค้นในจุดต่อของวัสดุต่างชนิดกันโดยวิธีเอนริชไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนาย กิติศักดิ์ ทวีรัตนผล , inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ3มิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, อ.อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540054]