Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย), ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2559
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาอายุรศาสตร์ (ม้า) , วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย, ไทย, 2560

  แนวโน้มผลงานของเมธา

  Journal

  บทความของเมธา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Journal 7
  2020 exสพ.ญ.ชนิกานต์ พ่วงทอง, inนางสาวรติกร บุตรชา, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chronic Atlantoaxial Luxation Imaging Features in a Pony with Intermittent Neck Stiffness", Journal of Equine Veterinary Science, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 103128-1-5
  2020 inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, exMiss Kanokpan Sanigavatee, exMiss Ratsamin kiawwan , exMiss Watsachon Krungthongpatthana , "ผลของการใส่เกือกซีบาร์ชูต่อพื้นที่หน้าตัดพื้นกีบในม้าและระยะเวลาที่ใช้ในการใส่เกือกเพื่อรักษาม้าที่มีภาวะเชียร์ฮิลจำนวนสามตัว", ๋Journal of applied animal research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 406-412
  2019 inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพ.ต.วิทยา เสนะรัตน์, exร.ท.เอกลักษณ์ ทองคำ, exร.อ.กนกพร กัณฐวิจิตร, exสพ.ญ. ชนิกานต์ พ่วงทอง, "Unilateral perineural anaesthesia on the lame leg facilitates the selection of z bar shoeing technique for the treatment of navicular syndrome", Journal of Applied Animal Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 154-158
  2016 inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ, exศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, "อุปกรณ์ไมโครไบออฟซี่แบบกึ่งอัตโนมัติ: ศักยภาพในการใช้เก็บตัวอย่างกลา้มเนื้อลายในม้า", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 569-577
  2016 inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ, exศ.ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์, "ผลของรูปแบบการฝึกการออกกำลังกายต่อคุณสมบัติกล้ามเนื้อลายในม้ากีฬาโปโลเพศเมีย", BMC Veterinary research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016, หน้า 245-245
  2015 exKongoun, Sasithorn, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyachaturawat, Pawinee, exSaengsawang, Witchuda, "Exercise increases brain-derived neurotrophic factor level in serum of horses", LIVESTOCK SCIENCE, ปีที่ 180, ตุลาคม 2015, หน้า 253-256
  2012 exน.ส.สุพรรณิกา พุทธชาลี, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, อาจารย์, inดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, "Comparison of the Anesthetic Effects of TiletamineHCl–Zolazepam–Xylazine and Ketamine–Diazepam–Xylazinein Older Foals under Field Conditions", Kasetsart Journal; Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 190-199
  Publish Year National Journal 1
  2014 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การบ่งชี้ความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจจากความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และระดับที่เพิ่มขึ้นของโทรโปนิน ที ในพลาสมาในม้ากีฬา", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 83-93

  Conference

  การนำเสนอบทความของเมธา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

  Publish Year International Conference 2
  2020 inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, "ภาวะสูงอายุส่งผลลดระดับของปริมาณวิตามินดีในกระแสโลหิตและลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมในกล้ามเนื้อม้าชรา", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 25 พฤศจิกายน 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSoichi Maruyama, exXuenan Xuan, exMarc Desquesnes, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "The seroprevalence and risk factor associated with Toxoplasma gondii infection in horses from Thailand", the 25th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 16 - 20 สิงหาคม 2015, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  Publish Year National Conference 1
  2011 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Cardiac markers in equine cardiovascular emergencies", International conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN; One Health Concept 2011, 9 - 10 มิถุนายน 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540002]