แนวโน้มผลงานของวีรศักดิ์

Journal

บทความของวีรศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Journal 36
2021 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The albumin/starch scaffold and its biocompatibility with living cells", Materials Today Communications, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 102164-1-8
2021 inดร.รังสิมา ชลคุป, exSupitta Suethao, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mechanical properties and dissipation energy of carbon black/rubber composites", COMPOSITES AND ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 30, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 1-6
2021 exSupitta Suethao, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Relationship between the Morphology and Elasticity of Natural Rubber Foam Based on the Concentration of the Chemical Blowing Agent", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, เมษายน 2021, หน้า 1091-1-14
2021 exSupitta Suethao, exWorachai Ponloa, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Current challenges in thermodynamic aspects of rubber foam", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 6097-1-12
2021 exThridsawan Prasopdee, exDarshil U. Shah , inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Approaches toward High Resilience Rubber Foams: Morphology–Mechanics–Thermodynamics Relationships", Macromolecular Materials and Engineering, ปีที่ 306, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 2100337-1-15
2020 exPitchaya Pakornpadungsit, exThridsawan Prasopdee, inดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, อาจารย์, exArkadiusz Chworos, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DNA:chitosan complex, known as a drug delivery system, can create a porous scaffold", Polymer Testing , ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 106333-1--
2020 exPromhuad, K., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of hydroxylamine sulfate on the storage hardening of natural rubber", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012012-
2020 exPhuhiangpa, N., inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of rubber/calcium carbonate composites", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012013-
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exPimporn Uttayarat , exArkadiusz Chworos, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Noncovalent sericin-chitosan scaffold: Physical properties and low cytotoxicity effect", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 775-787
2020 exนายขวัญชาติ พรหมฮวด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of stabilizer states (solid vs liquid) on properties of stabilized natural rubbers", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, หน้า 741-749
2020 exนางสาวนันทิกานต์ ภูเฮียงผา, exนายวรชัย พลเหลา, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance of Nano- and Microcalcium Carbonate in Uncrosslinked Natural Rubber Composites: New Results of Structure–Properties Relationship", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 2002-1-15
2020 exMs.Supitta Suethao, exDr.Darshil U. Shah, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recent progress in processing functionally graded polymer foams", Materials, ปีที่ 13, ฉบับที่ 18, กันยายน 2020, หน้า 4060-4075
2020 exนางสาวธฤษวรรณ ประสพดี, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Fillers on the Recovery of Rubber Foam: From Theory to Applications", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 2745-1-17
2019 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New approach on structure-property relationships of stabilized natural rubbers", JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019
2019 exSuksup, R, exSun, Y, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Foam rubber from centrifuged and creamed latex", JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 336-342
2018 exPakornpadungsit, P, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChworos, A, "Self-assembly nucleic acid-based biopolymers: learn from the nature", JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มกราคม 2018
2017 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exถิรานันท์ ชูชาติ, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Modification of pineapple leaf fiber surfaces with silane and isocyanate for reinforcing thermoplastic", Journal of Thermoplastic Composite Materials, ปีที่ 30, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 1344-1360
2017 exNga Tien Lam, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarat Nimchya, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Utilizing cellulose from sugarcane bagasse mixed with poly(vinylalcohol) for tissue engineering scaffold fabrication", Industrial Crops and Products, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 183-197
2017 exNga Tien Lam, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThidarat Nimchua, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Cellulose Nanocrystals Extracted from Sugarcane Bagasse for Potential Biomedical Materials", Sugar Tech, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1-14
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Development of Oil Palm Empty Fruit Bunch Fiber Reinforced Epoxy Composites for Bumper Beam in Automobile", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, เมษายน - สิงหาคม 2017, หน้า 779-784
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR. Wangpradid , inดร.รังสิมา ชลคุป, exP.L. Clouston , "Natural Fiber Composites: Review of Recent Automotive Trends", Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, ปีที่ 2017, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017
2017 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Furfural on the Properties of Natural Latex: Possibility for Adhesive Application", Rubber Chemistry and Technology , ปีที่ 90, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 642-650
2017 exรุ่งรัศมี สุขทรัพย์, exแคทลียา อิ่มแก้ว, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cream concentrated latex for foam rubber products", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 272, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017
2016 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuethao, S., exShah, D., exVollrath, F., "Interesting green elastomeric composites: Silk textile reinforced natural rubber", Polymer Testing, ปีที่ 55, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 17-24
2015 exLi, L., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZeng, H., "Mussel-inspired hydrogels for biomedical and environmental applications", Polymer Chemistry, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 353-358
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid) green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance properties", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 717-729
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarine Mougin, exMichel NARDIN, "Characterization of sericin biomaterial from silk cocoon waste.", Journal of Materials Sciences and Applications, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 45-50
2014 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArkadiusz Chworos, "DNA-functionalized polystyrene particles and their controlled self-assembly", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 58, กรกฎาคม 2014, หน้า 30648-30653
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, exFlorence Delor-Jestin, "Effect of palm fibre on photo and thermo-degradation of polyethylene composites", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 0, กันยายน 2014, หน้า 908-915
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene reinforced by cellulose fibers (coir and palm fibers) : effect of fiber surface preparation and fiber content.", J. Adhesion Sci. Technol. , ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 345-348
2014 exVallat, M.-F., exRadabutra, S., exThanawan, S., exBresson, B., inดร.รังสิมา ชลคุป, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMougin, K., "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", Advanced Materials Research, ปีที่ 844, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 369-372
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChworos, A., "Supramolecular cooperative-assembly of polyelectrolyte films", RSC Advances, ปีที่ 3, ฉบับที่ 14, มกราคม 2013, หน้า 4745-4749
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Polyethylene green composites reinforced with cellulose fibers (coir and palm fibers): Effect of fiber surface treatment and fiber content", Journal of Adhesion Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2013, หน้า 1290-1300
2013 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Thermoplastic Starch (TPS)/PLA Green Composite: Mechanical, Viscosity and Water Resistance Properties.", J. Thermo. Compos., ปีที่ 0, ฉบับที่ 0, มิถุนายน 2013, หน้า 1-13
2012 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical structure, thermal and mechanical properties of poly(nucleotide)-cationic amphiphile films", POLYMER CHEMISTRY, ปีที่ 3, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2012, หน้า 2350-2354

Conference

การนำเสนอบทความของวีรศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวัสดุศาสตร์

Publish Year International Conference 31
2019 exนายขวัญชาติ พรหมฮวด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of hydroxylamine sulfate on the storage hardening of natural rubber", International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2019), 16 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวนันทิกานต์ ภูเฮียงผา, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of rubber/calcium carbonate composites", International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2019), 16 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชุดาภรณ์ แสงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "EFFECT OF NATURAL ANTIOXIDANT OF CRUDE RAMBUTAN PEEL ON THE AGING PROPERTIES OF VULCANIZED NATURAL RUBBER", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "SOUND ABSORBANCE AND THERMAL RESISTANT PERFORMANCE OF NONWOVEN COMPOSITE MADE FROM OIL PALM TRUNK/POLYESTER FIBERS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2018 (ABB 2018), 7 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exCataleeya Imkaew, exYu Sun, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of chemical agents in compounded latex on properties of foam natural rubber", International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exPitchaya Pakornpadungsit, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-Assembly of DNA/chitosan supramolecular biomaterial", International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, exสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of carbon blacks on mechanical properties and heat build-up of rubber compounds", The 2016 International Elastomer Conference, 11 - 13 ตุลาคม 2016, Pittsburg อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2018 exThridsawan Prasopdee, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exKuakoon Piyachomkwan, exSunee Chotineeranat, exPimporn Uttayarat , exSirithorn Lertphanich, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization of albumin/starch scaffold", International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exCataleeya Imkaew, exYu Sun, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of blowing agent on properties of foam rubber", 4th Thailand-Japan Rubber Symposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exRungrassamee Suksup, exYu Sun, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of properties of creamed natural latex", 4th Thailand-Japan Rubber Symposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSukontip Suethao, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of contact mechanics of natural rubber: role of sulphur bridge's length", 4th Thailand-Japan Rubber Symposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adhesion and heat build-up of rubber for energy-saved tyre", International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2018), 17 - 21 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวธฤษวรรณ ประสพดี, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of tackifier resin and non-rubber components on adhesive property of natural latex", International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2018), 17 - 21 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRATEGY OF RESEARCH AND INNOVATION OF NATURAL RUBBER IN THAILAND 4.0", The International Polymer Conference (PCT-7), 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวุฒิชัย สมยานนทนากุล, inดร.รังสิมา ชลคุป, "DEVELOPMENT OF OIL PALM TRUNK FIBER FOR NONWOVEN INCORPORATED FURNITURE PARTS AND INTERIOR PRODUCTS", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2017 (ABB 2017), 9 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "Green production of natural bamboo fibers for textiles and natural fiber composites", the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inนายเคียวเพชร ลบแย้ม, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prospects of Bamboo Fiber-PP Composites for Automotive & Construction Applications", 6th Biobased Chemicals and Plastics, 21 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชุดาพร เสียงเย็น, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Antioxidant activity of rambutan peel as a natural antioxidant for natural rubber vulcalnizates", ICMMM 2017, 25 - 27 ตุลาคม 2017, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2017 exSuksup, R., exImkaew, C., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmitthipong, W., "Cream concentrated latex for foam rubber products", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 21 ธันวาคม 2017
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "CHEMICAL AND MECHANICAL TREATMENTS OF WATER HYACINTH FIBER FOR TEXTILE FIBER", The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016) , 27 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, "Development of oil palm trunk fiber and polyester fiber composites for sound absorption materials", the 36th Australasian Polymer Symposium, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exพิมพ์พร อุทยารัตน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-assembled sericin/chitosan scaffold: physical and biocompatible properties", 36th Australasian Polymer Symposium, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, Montra Lorne เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "Development of epoxy composites reinforcement with oil palm empty fruit bunch fibers for improvement in mechanical and thermal properties for bumper beam in automobile", the 9th International Conference on Materials Science and Technology, 14 - 15 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exKarine Mougin, exMarie-France VALLAT, exPhilippe KUNNEMANN, exSiriwat Radabutra, exSombat THANAWAN, inดร.รังสิมา ชลคุป, exKanokwan RUNSANTHIEN, exPotjanart SUWANRUJI, exKlanarong Sriroth, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorination", the Second Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2015, 15 - 16 ตุลาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุคนทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Effect of the chemical agents on properties of rubber composite: preliminary study of energy-saved rubber compound", the 14th International Union of Materials Research Societies - International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015), 25 - 29 ตุลาคม 2015, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "The physical properties, sound absorption and thermal conductivity of bamboo fiber/polypropylene nonwoven for automotive application", MACRO 2014, 6 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exRungsanthien, K., inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exRadabutra, S., exThanawan, S., exVallat, M.-F., exNardin, M., exMougin, K., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbers", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 กันยายน 2013
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Rungsanthien, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exSiriwat Radabutra, exSombat THANAWAN, exMarie-France Vallet, exMichel NARDIN, exKarine Mougin, "Effect of Non-Rubber Components on Properties of Sulphur Crosslinked Natural Rubbers", 1st Asia Pacific Rubber Conference 2013, APRC 2013, 5 - 6 กันยายน 2013, Diamond Plaza Hotel สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "Application of layer by layer deposition (LBL) of oppositely charged polyelectrolyte on silk fibre.", 2013 International Textiles and Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exK. Mourin, exM. Nardin, "Self-assembled polyelectrolyte complex: Sericin/DDAB", The 46th Midwest/39th Great Lakes Joint Regional American Chemical Society Meeting, 19 - 22 ตุลาคม 2011, Saint Louis มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, exM. Nardin, "Surface modification of silk fabric using polyelectrolyte technique", The 46th Midwest/39th Great Lakes Joint Regional American Chemical Society Meeting, 19 - 22 กันยายน 2011, Saint Louis มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 6
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนาพร งามโรจน์, exจิรชยา บุญญฤทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "การศึกษาศักยภาพของการใช้เส้นใยเซลลูโลสสำหรับเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิท", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริญาดา เกิดเมฆ, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ผลของสารควบคุมความหนืดต่อสมบัติของยางคอมปาวด์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ รุ่งสันเทียะ, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "ผลของสารควบคุมความหนืดต่อสมบัติภายในและสมบัติเชิงกลพลวัตของยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "ผลของการเกิดชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์บนผ้าฝ้ายต่อสมบัติการติดสีไดเร็กท์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "สมบัติของเซริซินเพื่อใช้เตรียมสารเชิงซ้อนพอลิอิเล็กโทรไลต์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การดัดแปรพื้นผิวเส้นไหมด้วยเทคนิคของชั้นพอลิอิเล็กโทรไลต์เพื่อสมบัติการย้อมสีและการคงทนของสีต่อการซัก", การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ไหมไทยก้าวสู่สากล” , 22 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 8
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, "วิธีการผลิตกาวน้ำจากน้ำยางพารากับเฟอร์ฟูรอล และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการเหล่านั้น", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์, exนางสาวแคทลียา อิ่มแก้ว, "ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในยางพาราที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์ , "กรรมวิธีการผลิตน้ำยางข้นแบบครีมและผลิตภัณฑ์", Kasetsart University, 2021
2019 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธฤษวรรณ ประสพดี, exนางสาวพิชญา ปกรณ์ผดุงสิทธิ์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exนางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท, exนางสาวเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exนางสาวศิริธร เลิศพานิช, exนางสาวพิมพ์พร อุทยารัตน์, "กรรมวิธีการผลิตโครงร่างเลี้ยงเซลล์ (Scaffold) ระหว่างอัลบูมินและแป้ง", Kasetsart University, 2019
2018 inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว ภัชดา สันตวาจา, exรศ.ดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, exอ.ดร.วรนุช สมส่งกุล, "กรรมวิธีการผลิตมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าดำแบบเปียกและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้", Kasetsart University, 2018
2016 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์, "วัสดุคอมพอสิตจากเส้นใยธรรมชาติและกระบวนการผลิตสำหรับเป็นวัสดุเสริมแรง", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2016
2016 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "โครงร่างเลี้ยงเซลล์ (scaffold) ระหว่างเซริซินและไคโตซาน และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016
2014 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "กาวน้ำจากน้ำยางธรรมชาติกับเรซินลูกผสมและกรรมวิธี", Kasetsart University, 2014
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530205]