แนวโน้มผลงานของมณีนุช

Journal

บทความของมณีนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

บทความแต่ละ Quartile ของมณีนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

บทความแต่ละ TCI Group ของมณีนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2019 inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, exKenneth C. Richardson, exAnna Loewa, exSarah Hedtrich, exSabine Kaessmeyer, exJohanna Plendl, "Histological and functional comparisons of four anatomical regions of porcine skin with human abdominal skin", Anatomia Histologia Embryologia, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, หน้า 207-217
2017 exKaessmeyer, S, exSehl, J , inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, exMerle, R, exRichardson, K, exPlendl, J, "Subcellular Interactions during Vascular Morphogenesis in 3D Cocultures between Endothelial Cells and Fibroblasts", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 18, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2017
Publish Year National Journal 1
2010 inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, exเทพยุดา ศรีตระกูล, exนิรัชดา ลิ้มสุวรรณ, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับค่าขนาดร่างกายและการประมาณน้ำหนักตัวในม้าพันธุ์ผสมพื้นเมืองของไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 111-118

Conference

การนำเสนอบทความของมณีนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดลดา ศรีใส, อาจารย์, inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "The effect of Thai herbal medicine in damage of bile duct epithelial cancer", The 4th Congress of Asian Association of Veterinary Anatomists, 24 - 26 ตุลาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530181]