แนวโน้มผลงานของชินภัทร

Journal

บทความของชินภัทร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Journal 10
2016 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exขวัญชัย ชินวิชานาม, "comparison of wing-propeller interaction in tractor and pusher configuration", international journal of micro air vehicles, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 3-20
2015 exKwanchai Chinwicharnam, exEdgard David Gomez Ariza, exJean-Marc Moschetta, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A computation study on the aerodynamic influence of interaction wing-propeller for a tilt-body MAV", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, ปีที่ 87, ฉบับที่ 6, กันยายน 2015, หน้า 521-529
2014 exan-bang sun, exdamienne bajon, exJean-Marc Moschetta, exemmanuel benard, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated static and dynamic modeling of an ionic polymer-metal composite actuator", Journal of intelligent material systems and structures, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2014, หน้า 273-282
2014 exB. Wessapakdee, exP. Makarasut, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An experimental and computational fluid dynamic study of a axis-symmetric Coanda configuration for VTOL MAV applications", Applied mechanics and Materials, Aerotech V: Progressive Aerospace Research, ปีที่ 629, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2014, หน้า 42-47
2013 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exTheerapong Payungwong, exKittipat Sudprasert, exPongsaton Kasri, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSad?k Kaka?, "A Study of Waste, Biogas and Waste-to-Energy: A Sakon Nakhon Municipality Landfill Case", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 95-100
2013 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutthichai Kaewsutthi, exAdhum Tohwae-a-yee, "High Performance Propeller System for a Multi-Mission Micro Aerial Vehicle", International Journal of Micro Air Vehicle, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 179-191
2013 exChinwicharnam, K., exAriza, D., exMoschetta, J.-M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic characteristics of a low aspect ratio wing and propeller interaction for a tilt-body MAV", International Journal of Micro Air Vehicles, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 245-260
2011 exLiu, Z., exAlbertani, R., exMoschetta, J.M., exXu, M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental and computational evaluation of small microcoaxial rotor in hover", Journal of Aircraft, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 220-229
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. B. Sun, exE. Bernard, exJ.-M. Moschetta, "Application of Electro-Active Materials to a Coaxial-Rotor NAV", International Journal of Micro Air Vehicle, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 247-260
2010 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJean-Marc Moschetta, "Development of Experimental Facilities for Multi-Mission MAV Researches", International Journal of Micro Air Vehicles, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2010, หน้า 141-156

Conference

การนำเสนอบทความของชินภัทร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

Publish Year International Conference 22
2017 exN.Krajangsawasdi, exT.Pantuphag, exS.Catteeyothai, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Folding Wing Rolling Moment", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (IMAV) 2017, 18 - 21 กันยายน 2017, Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 exMatthew NG Rongfa, exTeppatat Pantuphag, exSutthiphong Srigrarom, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF KINEMATICS OF FLAPPING WING MAV USING OPTITRACK SYSTEMS", First International Symposium on Flutter and its Application, 15 - 17 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
2016 exNattawan Limsumalee , inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and testing of wing assembly function for a small unmanned aerial vehicle aircraft", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exSirapob Catteeyothai, exPattarapong Ponprueksa, exYueh-Heng Li, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Experimental Study and Analysis of Wing Structures Effect in Flapping Wings", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exChen-Ming Kuo, exPo Ting Lin, exChun-Hsin Kuo, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, exStung Hao Yang, exYi-Chi Hsieh, exWei-Hao Lu, exShu-Ping Lin, "Automatically Enhanced UAV Images for Infrastructure Inspection", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exSutthiphong Srigrarom, exEmmanuel Chia Tianyou, exKant Chaisuwan, exPapangkorn Jessadatavornwong, exPark Chawapong, exSaran Chaiwatthanaroj, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamics of Southern Hawker Dragonfly: Aeshna cyanea", 33RD AIAA APPLIED AERODYNAMICS CONFERENCE, 22 - 26 มิถุนายน 2015, Dallas เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2015 exT. Kiattiheerachai, exS. Srimongkolpitak, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sawtooth Trailing Edge Propeller’s Noise Reduction for Multi-Rotor UAV Applications", International Micro Air Vehicles Conference and flight competition 2015, 15 - 18 กันยายน 2015, aachen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2014 exPareena Wittayapaisitsant, ex Attala Jongyingsiri, exKeerati Sadeedej, ex Pramuk Chansuriyawong, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Propulsive Analysis and design of Long Endurance Hex-Rotor UAV", The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 18 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, exวรากร หลูศรียกุล, exชาญชัย พัฒนธรรมสิทธิ์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic Investigation and Analysis of Wingtip Thickness’s Effect on Low Aspect Ratio Wing", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (IMAV2013), 17 - 20 กันยายน 2013, Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 exKwanchai CHINWICHARNAM, exDavid GOMEZ ARIZA, exJean-Marc Moschetta, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic Characteristics of a Low Aspect Ratio Wing and Propeller Interaction for a Tilt-Body MAV", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition (IMAV2013), 17 - 20 กันยายน 2013, Toulouse เชียงราย ประเทศไทย
2013 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mini and Micro UAV activities at Kasetsart University:The Way Young Peoples Involving Aerospace Science", 1st International Workshop ERBA-2013, 21 - 23 สิงหาคม 2013, Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
2012 exSutthichai Kaewsutthi, exAdhum Tohwae-a-yee, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of High Performance Propellers for Multi-Mission Micro Aerial Vehicle", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition, 3 - 6 กรกฎาคม 2012, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2012 exKwanchai Chinwicharnam, exAritad Choicharoon, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Aerodynamic Performance of Multi-Mission Morphing Wing MAV", International Micro Air Vehicle conference and flight competition, 3 - 6 กรกฎาคม 2012, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2012 exKwanchai Chinwicharnam, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAritad Choicharoon, exAdham Tohwae-a-yee, "Aerodynamic Anaylysis of MAV's Wing Characteristics Affected by Propulsive Induced-Flow", International Conference on Intelligent Unmanned Systems, 22 - 24 ตุลาคม 2012, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์, "Aerodynamics Study of Fixed-Wing MAV: Wind Tunnel and Flight Test", International Micro Air Vehicle Conferences and Flight Competition 2011, 12 - 15 กันยายน 2011, ’t Harde ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA.B. Sun, exE. Bernard, exJ.M. Moschetta, "Application of Electro-Active Materials to aCoaxial-Rotor NAV", International Micro Air Vehicle Conferences and Flight Competition 2011, 12 - 15 กันยายน 2011, ’t Harde ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2012 inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exK. Thanomsit, exBurin Chaiburi, exGorrawis Phonong, exAttaphol Khanaphol, exWanida Phutthasawong, exThitima Maturos, exTanom Lomas, exAdisorn Tuantranont, exSadik Kaka?, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Two-Phase Microchannel Flow Study of Chicken Blood on Lab-on-a-Chip", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering 2012, 24 - 27 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 exAB. Sun, exDamain, exMoschetta J.M., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary study on the application of IPMC actuator for a coaxial Nano Aerial Vehicle", 6th World Congress on Biomimetics, Artificial Muscles and Nano-Bio, 25 - 27 ตุลาคม 2011, Cergy-Pontoise สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2011 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Importance of Wind Tunnel Test in Design Process of Micro Air Vehicles", TSME International Conference on Mechanical Engineering, 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ อื่นๆ ประเทศไทย
2010 exGrondin, G., inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoschetta, J.-M., "Aerodynamic analysis of a multi-mission short-shrouded coaxial UAV: Part III - CFD for hovering flight", 28th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 28 มิถุนายน 2010
2010 exRyan Carr, exJean-Marc Moschetta, exGaurang Mehta, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Tilt-Body Fixed-wing Micro Air Vehicle for Autonomous Transition Flight", International Micro Air Vehicle Conference and Flight Competition, 6 - 9 กรกฎาคม 2010, Braunschweig สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Survey of Micro Air Vehicles in an International Event and Utilization in Thailand", The 1st TSME International Conference on Mechanical Engineering, 20 - 22 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2017 inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์, inดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบทางอากาศพลศาสตร์ของแบบจำลองยานเบาะอากาศ NEW 1", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, วังตะไคร้ นครนายก ประเทศไทย
2015 exกีรติติ์ สดีเดช, exปารีณา วิทยไพสิฐสันต์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์จัดเรียงการไหลของอากาศ โดยใช้หลักการพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exอุกฤษฏ์ หว่อง, exลักษมณ์ สวัสดิผล, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของการงอปีกในเครื่องบินปีกกระพือ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exภคกุล เข็มขาว, exกลวัตร์ รัตนมุง, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล, "การทดสอบอากาศพลศาสตร์ของจานรับสัญญาณดาวเทียม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exกฤษณ์ ปาจุวัง, exธนวิชญ์ ตั้งจาตุรนต์รัศมี, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์, "การศึกษาการหาขนาดของฟันเลื่อยที่เหมาะสมสาหรับการลดเสียงรบกวนของใบพัดในอากาศยานไร้คนขับ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530139]