Person Image

  Education

  • บช.ม. (บัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มผลงานของสมบูรณ์

  Journal

  บทความของสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  บทความแต่ละ Quartile ของสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  บทความแต่ละ TCI Group ของสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  Publish Year International Journal 5
  2022 exไกรกฤตย์ บุษบรรณ , exธนภัทร เอมอินทร์, exอาริยา มาศศิริ , exพัณณ์ภรณ์ พลพิทัก , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวรัชรินทร์ กุลชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติต่อการใช้แอพพิเคชั่นการสั่งอาหารออนไลน์เชิงนวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมแหลนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี", Asian Administration and Management Review, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
  2019 exThantip Setan, exMonvika Phadoongsitthi, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTitaporn Sincharoonsak, exMontree Chuaychoo, exPravas Penvutikul, "Factors of Good Governance Scores and AccountingPerformance Affecting the P/E Ratio for Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand", Asian Administration and Management Review, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 139-149
  2018 exKwannaree Klaprabchone , exMonvika Phadoongsitthi, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTitaporn Sincharoonsak, exPhichet Sophaphan, exMontree Chuaychoo, exWorakorn Chammuangpakand, "Environmental Management Accounting PracticeContributing to Organization Sustainability amongISO 14001 Certified Listed Companies of SET", Asian Administration and Management Review Volume 1 Number 1 (January-June 2018), ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 76-83
  2018 exSukrita Pumkaew, exMonvika Phadoongsitthi, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTitaporn Sincharoonsak, exMontree Chuaychoo, exPravas Penvutikul, "The Factors Affecting Financial Effectivenessof Managerial Accounting Information of Smalland Medium Enterprises of Para Rubber Industryin Thailand", Asian Administration and Management Review Volume 1 Number 1 (January-June 2018), ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 102-114
  2018 exThantip Setan, exMonvika Phadoongsitthi, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTitaporn Sincharoonsak, exMontree Chuaychoo, exPravas Penvutikul, "Study of the Mediator Variable of Accounting Performance Influencing Between the Factor of Shareholder Structure and Capital Market Performance of Listed Companies in theStock Exchange of Thailand", Asian Administration and Management Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2018, หน้า 46-55
  Publish Year National Journal 35
  2024 exธีระยุทย์ แต้มศรี, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง", วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2024
  2024 exนางสาวกานต์สินี รุ่งเรืองวงศ์ , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ของผู้ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2024
  2023 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสำหรับนิสิตฝึกงานด้านการบัญชีในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย", วารสารบัญชีปริทัศน์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า ---
  2023 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภรัณยู บุญร้ิว, inนางสาวรัชรินทร์ กุลชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปัจจัยในการทํางาน วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมในการทํางานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารและเครื่องดื่มในนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี", วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 32-50
  2023 exจารุกิตติ์ ไทยวงษ์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสนับสนุนการนำต้นทุนฐานกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำเร็จ", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
  2023 exวารุณีย์ จำปานิล , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความไม่แน่นอนด้านสภาพแวดล้อมต่อการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2023
  2023 exอริสรา ธนภาวัฒน์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรอบแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการตั้งใจใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ต", สังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023
  2023 exวนัสสนันท์ บุญเพิ่มพูล , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของวัฒนธรรมองค์การ ต่อการใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์การ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรม", สังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023
  2023 exพัณณ์ภรณ์ พลพิทักษ์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023
  2022 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภาภร หงส์ภักดี, exสืบพงษ์ หงส์ภักดี, exสิทธิเดช บำรุงทรัพย์, "ผลกระทบของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางการเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มวัยทำงานในจังหวัดชลบุรี", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 54-63
  2022 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชไมพร ชินโชติ, "การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากรวัยทำงาน ในจังหวัดชลบุรี", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 218-234
  2022 exศิรประภา ศักดิวงศ์ , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนจากการนำเทคโนโลยีกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยอาศัยซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ (RPA) มาปฏิบัติ กรณีศึกษาโรงงานประกอบยานยนต์แห่งหนึ่ง", วารสารการบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022
  2022 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณิชา เกตุงาม , exทิพย์โกศล หริ่งกระโทก, exสกุลทิพย์ อินทร์พิทักษ์, exนภาภร หงส์ภักดี, exสืบพงษ์ หงส์ภักดี, "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของประเทศไทย", วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 106-126
  2022 exขวัญธณัษพร วัชระปัณฑิตากุล, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรอบแนวคิดของกลยุทธ์ที่มีต่อการประยุกต์ต้นทุนตามเป้าหมาย ระบบบัญชีบริหาร และผลการปฏิบัติงาน", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
  2022 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนภาพร หงส์ภักดี, "การวิเคราะห์คุณค่าของข้อมูลทางบัญชีผ่านผลประกอบการของกิจการและการตอบสนองของราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กรณีศึกษากิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
  2022 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา งามแดน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเปรมิศา ปราณี, "ผลกระทบของความสัมพันธ์โซ่อุปทานระหว่างผู้ซื้อและผู้จัดหาที่มีต่อผลการดำเนินงานของผู้จัดหาในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์", Journal of Roi Kaensarn Academi, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022
  2021 exอุดมศักดิ์ ชมสุข, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การต่อผลิตภาพของการผลิตที่ไม่เป็นตัวเงินในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ (เรซิ่น) ในประเทศไทย", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 73-94
  2021 exอมร ชมอลลิ่ง, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความยืดหยุ่นและนวัตกรรมบริการรใน 5 แบรนด์ ชั้นน้ำบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลในประเทศไทยที่มีผลต่อการดำเนินงานในศูนย์บริการหลังการขายรถยนต์ที่ได้มาตรฐานของตัวแทนจำหน่าย", วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021
  2021 exวิรินธร ลบแย้ม, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกระบวนการจัดการ และวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
  2021 exไกรกฤตย์ บุษบรรณ , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของปัจจัยคุณภาพการบริการต่อความภักดีของลูกค้าในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", Journal of RoiKansarn Academi, ปีที่ 6, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 255-270
  2020 exอุดมศักดิ์ ชมสุข, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์การเพื่อการวางแผนระยะสั้นที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการผลิตที่เป็นตัวเงิน ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเรซิ่น", วารสารบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 41-56
  2020 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทเดช สินทอง, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้", วารสารนักบริหาร (Executive Journal), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 3-15
  2019 exบุญชัย วิรชัย, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA-KKU Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 40-62
  2019 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หลักการและทฤษฎีการวัดผลการดาเนินงานขององค์กรโดยใช้Balanced Scorecard และการนาไปประยุกต์ใช้", สยามวิชาการ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 34, มีนาคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 35-48
  2019 exธารทิพย์ สีตาล, exมนวิภา ผดุงสิทธิ์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, exมนตรี ช่วยชู, exประเวศ เพ็ญวุฒิกุล, "การศึกษาตัวแปรคั่นกลางด้านผลประกอบการทางด้านบัญชีที่มีอิทธิพล ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 75-86
  2019 exอุดมศักดิ์ ชมสุข, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การเพื่อปรับปรุงผลิตภาพของการผลิตในองค์การ", วารสารนักบริหาร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 84-95
  2018 exสุกฤษตา พุ่มแก้ว, exมนวิกา ผดุงสิทธิ์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, ex มนตรี ช่วยชู, exประเวศ เพ็ญวุฒิกุล, "ยืนยันความเป็นไปได้ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเงินโดยข้อมูลบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 437-446
  2018 exนางสาวธนพร มหัธธัญญวาณิชย์, inดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนผสมการตลาด และการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดชลบุรี", วารสารบริหารและการจัดการ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า x-x
  2018 exระวิศักดิ์ กิติราช, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินและ ผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน ของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2018, หน้า 102-123
  2018 exพิชญุตม์ ทรงประกอบ, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการใช้ระบบการวัดผลดำเนินงานแบบดุลยภาพ", วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 169-174
  2018 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรอุมา เหมทอง, exกฤษณี เกิดเดช, exฐิติพร เอี่ยมวัชรินทร์, exณัฐนรี ทิพยทัศน์, exธิดาวรรณ จันพรมมา, exภานินทร์ แสงดวงมาศ, exวาสินี สุทธิสวัสดิ์, exอรวรรณ อิ่มอกใจ, exอาภัสรา ลิ้มตระกูล, exลักษิกา เสมาชัย, "พฤติกรรมต้นทุน กรณีเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้", วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 197-203
  2018 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม", วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-9
  2017 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธัญจิรา กิเลนทองและคณะ, exวิภาภรณ์ สืบสิงห์, exกิตติภณ อำภา, exชเนตตี นิลวงศ์, exจักรพันธ์ เกื้อกาน, exวิริยา ไชยาคำ, exกิตติศักดิ์ ตันตระมงคล, exอรรถพร เที่ยงธรรม, exชุติกาญจน์ เสือหนู, "การศึกษาการใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมตามเวลา", การบัญชีและการจัดการ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 79-89
  2012 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบัญชีสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า: หลักการ ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม", วารสารนักบริหาร , ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 80-94
  2011 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริวรรณ คล่องแคล่ว, "บทบาทของการวางแผนและควบคุมทางการเงินที่มีต่อการใช้จ่ายเงิน: กรณีศึกษานิสิตที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", BU Academic Review, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011

  Conference

  การนำเสนอบทความของสมบูรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาการจัดการ และในสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

  Publish Year International Conference 4
  2015 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE ROLES OF COST ACCOUNTING SYSTEM STRUCTURE ON FIRM PERFORMANCE IN THE THAI ELECTRICAL AND ELECTRONICS INDUSTRY", Annual Tokyo Business Research Conference, 9 พฤศจิกายน 2015 - 10 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและทางออกของระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยรัฐของไทย: ตามกรอบแม่บท COSO", 26th International Business Research Conference 7-8 April, 2014 Imperial College, London, UK , 7 - 8 เมษายน 2014, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  2014 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การลดต้นทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกของไทย: การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า", 9th Annual London Business Research Conference 4-5 August, 2014 Imperial College, London, UK , 4 - 5 สิงหาคม 2014
  2012 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Influence of Culture on Budgetary Characteristics andManagerial Effectiveness: An Empirical Investigation ofNational and Multi-National Companies in Thailand", Academy of International Business Southeast Asia Regional Conference, Multinationals and Global Consumers: Tension, Potential, and Competition, 6 ธันวาคม 2012 - 8 มิถุนายน 2013, Xiamen สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Publish Year National Conference 24
  2021 exธนภัทร เอมอินทร์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021)" , 31 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exชนิกานต์ วิตตินานนท์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของลักษณะโครงสร้างการถือหุ้นต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100", ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021)" , 19 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exอาริยา มาศศิริ , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอัตราส่วนทางการเงินต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021)" , 19 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exกังสดาล วังศรีสมบัติ, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมในประเทศไทยตามกรอบรายงานความยั่งยืน", ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021), 31 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exเสาวลักษณ์ ไชยรัตน์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีต่อการจัดการอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021), 19 - 21 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exไกรกฤตย์ บุษบรรณ , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่รับรู้จริงและคุณภาพบริการที่คาดหวังของลูกค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิถีใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น, 24 - 25 มิถุนายน 2021, เชียงราย ประเทศไทย
  2020 exพชร สังวาลย์พานิช, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสนับสนุนจากนายจ้าง ความรู้ทางการเงิน และลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อการเตรียมตัวเพื่อการเกษียณของลูกจ้างในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7, 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2020 exธีรยุทธ พิมเพ็ชร , inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 28 สิงหาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
  2019 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญญา กันธะวงศ์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การกรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจสุกร", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society”, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2019 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิติมา ฉิมกล่อม, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 The 7th CAS National and International Conference 2019 (CASNIC 2019), 16 พฤศจิกายน 2019, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
  2019 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLouxiong Siakor, "The Uncertainty of Business Environment in Wood Industry in Lao PDR", วิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 7. The 7th National Conference on Business and Industrial in Eastern Economic Corridors (ECC). ณ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562. หน้า 848-861. , 30 พฤศจิกายน 2019, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 exสุกฤษตา พุ่มแก้ว, exมนวิกา ผดุงสิทธ, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฐิตาภรณ์ สินจรูญศักด, exมนตรี ช่วยชู, exประเวศ เพ็ญวุฒิกุล, "การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันข้อมูลบัญชีบริหารของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารจัดการ ครั้งที่ 10, 30 มิถุนายน 2018, สงขลา ประเทศไทย
  2016 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศศิวิมล พิกุล, "ผลกระทบของการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และผลการปฎิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exจริยา ลาดคำกรุง, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Quality of Working Life and Organizational Justice on Organizational Commitment: A Case Study of Automotive Industry in Eastern Seaboard Estate Rayoung", 2 nd National and International conference on Education Research and Social Development, 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exปรีชาพล ศรีพวงวงษ์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Employee Benefits, Job Motivation and Performance of Operational Employees in Petrochemical and Refinery Industry: A Case Study of PTT Maintenance and Engineering Co., Ltd.", 2 nd National and International conference on Education Research and Social Development, 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exอนิวัตติ์ สุวรรณศิลป์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Personal Factors, Work Life Quality on Employee Organizational Commitment of Metal Coated Manufacturing Company in Hemaraj Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut)", 2 nd National and International conference on Education Research and Social Development, 29 เมษายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exพากเพียร รุ?งชวาลนนท์, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง", The National Conference SMARTS VI, 17 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exพุทธิฉัตร ป?ญญาประชุม, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทํางานต?อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต?เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง", The National Conference SMARTS VI, 17 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exบูชิต พลเขต, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของแรงจูงใจในงานที่มีต่อการพัฒนาตนเองและผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด", The 8th National and International Conference on Graduate Studies, 24 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2016 exนายเนติวุฒิ ยาวุฒฑิ, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Employees Turnover Intention of Mitsui Hygiene Material (Thailand) Co. Ltd", The 8th National and International Graduate Conference. , 23 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 exกชามาส ยิ้มเมือง, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของคุณลักษณะของงาน การบริหารอารมณ์ ที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี", รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2011 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริวรรณ คล่องแคล่ว, "บทบาทของการวางแผนและควบคุมทางการเงินที่มีต่อการใช้จ่ายเงิน:กรณีศึกษานิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการกระบวนทัศน์มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทายของเอเชียแปซิฟิก, 25 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิถีการผลิตอ้อยที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาผู้ปลูกอ้อยบ้านพรหมลิขิต จังหวัดอุดรธานี", Thailand Research Symposim 2011, 28 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย การวิเคราะห์แบบพหุปัจจัยด้วยโมเดลความถดถอยโลจิสติค", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครั้งที่ 4 ประจำปี 2554, 22 มกราคม 2011, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530138]