แนวโน้มผลงานของอิษฎี

Journal

บทความของอิษฎี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาการจัดการการกีฬา

Publish Year International Journal 3
2019 exSomphong, S., inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattamanee, K., "The impact of the Thailand Olympic Academy on the Olympic Movement in Thailand", African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019
2019 exSomphong, S., inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattamanee, K., "The marketing factors influencing consumer decisions to use the services of sports and exercise centers in Thailand", African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019
2019 exSomphong, S., inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattamanee, K., "Olympism, the lost legacy in Thailand", African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019
Publish Year National Journal 8
2021 exนายกวีรัชต์ แก้วตา, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจชมการแข่งขันกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน ผ่านการแพร่ภาพทางโทรทัศน์หรือเว็บไซต์ในประเทศไทย", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 34-44
2021 exนธายุ วันทยะกุล, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inพรชัย ตรัสใจธรรม, อาจารย์, "สมรรถนะส่วนบุคคลดา้นการตลาดของเอเย่นต์นักกีฬาฟุตบอล", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 223-237
2019 inดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินการจัดการคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย", วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
2018 inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการบริหารจัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ค.ศ. 2026", Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 220-237
2015 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, exรศ.วัลลีย์ ภัทโรภาส, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, exดร.ชัย นิมากร, exดร.ราเชลล์ ได้ผลธัญญา, "การพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรและระบบการจัดการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 70-85
2015 exดร. สมทบ ฐิตะฐาน, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สุพิตร สมาหิโต, "อิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการจัดการกีฬา 62ในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 62-74
2014 inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิยามและความเป็นมาของการจัดการการกีฬา", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 1-8
2011 inดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจการบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย", วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 78-93

Conference

การนำเสนอบทความของอิษฎี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาการจัดการการกีฬา

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม, อาจารย์, inดร.อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชนานันต์ สมาหิโต, exนายสุริยัน สมพงษ์, exMr.Fong Wan Hor, "Thailand Sport Hub Capacity Building For ASEAN Community", The 13th Asian Association for Sport Management Conference: Olympic Movement ans the Development of Sustain able Sport Industry in Asia, 21 - 22 กรกฎาคม 2017, Gwangwan-do สาธารณรัฐเกาหลี
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530080]