แนวโน้มผลงานของพิเชษฐ

Journal

บทความของพิเชษฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 4
2016 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Analysis Study to Abnormal of Electroencephalogram for Suspects and Used as Forensic Science Evidence", International Journal of applied biomedical engineering (IJABME), ปีที่ 9, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 13-20
2016 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Soil analysis in crime scene by X-ray diffraction for biomedical engineering", The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 13-20
2011 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEl-daye, J, exChinwangso, P, exAdvincula, RC, exPhanichphant, S, exLee, TR, "New light-emitting poly{(9,9-di-n-octylfluorenediyl vinylene)-alt-[1,5(2,6-dioctyloxy)naphthalene vinylene]}", POLYMER INTERNATIONAL, ปีที่ 60, ฉบับที่ 4, มกราคม 2011, หน้า 660-665
2011 exYakhanthip, T, exKungwan, N, exJitonnom, J, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJungsuttiwong, S, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Investigation on the Electronic and Optical Properties of Poly(fluorenevinylene) Derivatives as Light-Emitting Materials", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, ปีที่ 2011, ฉบับที่ Article ID, มิถุนายน 2011

Conference

การนำเสนอบทความของพิเชษฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 12
2017 exIranut Ritthiphanan, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Nanoparticles for Photocatalytic Process", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference) , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Green Fluorescent Powder of ZnO/PFV Composite for Development of Latent Fingerprints", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference) , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exSuradchadaporn Wiengnona, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis, and Characterization of Iron-doped Zinc Oxide Nanoparticles; Influence of Drying", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference) , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of nanoparticulate Zinc oxide via an aqueous oxalic acid gelation route", 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015), 17 - 21 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exธนพนธ์ ทีเหล็ก, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles via Zinc-fumarate Precipitation", 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015), 17 - 21 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exSuwarak Chinjoho, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of ZnO nanoparticles by Chemical Method", 15th Asian Chemical Congress 2013, 19 - 23 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exAthikit Samanaviriya, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Optical properties of New Oligomer for Light-emitting Diodes Application", 15th Asian Chemical Congress 2013, 19 - 23 สิงหาคม 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of Poly(1-methoxy-4-octyloxy)-para-phenylene vinylen for Light-emitting diodes application", The World Congress on Engineering and Technology, 26 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2012, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Zinc oxide nanoparticles via an aqueous acetate-succinate gelation method", 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC2012), 11 - 14 ธันวาคม 2012, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์, "New light-emitting poly[1,5(2,6-dioctyloxy)-naphthalene vinylene]-alt-para/meta-1,3-phenylene vinylene for light-emitting diodes application", Pure and Applied Chemistry International Conference (The 6th PACCON/Chemistry for materials & nanotechnology (MNT)), 11 - 13 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรารัตน์ ทองบ่อ, exรศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์, "SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDER VIA AN AQUEOUS ACETATE-SUCCINATE GELATION METHOD", Pure and Applied Chemistry International Conference (The 6th PACCON/Chemistry for materials & nanotechnology (MNT)), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exอทิตยา ทิฆัมพรบรรเจิด, exรศ.ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Characterization of nanoparticulate Zinc oxide via an aqueous citric acid gelation route", Pure and Applied Chemistry International Conference (The 6th PACCON/Chemistry for materials & nanotechnology (MNT)), 11 - 13 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2020 exพัชรา บุญประดิษฐ์, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผงปัดลายนิ้วมือธรรมชาติจากสาหร่ายเตา", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exณัฐริกา ชูทอง, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผงครามเป็นผงปัดลายนิวมือราคาถูกและได้จากธรรมชาติสําหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 17 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 2 - 3 ธันวาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exปริญาภา เทียมระกิจ, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของกระดูกขากรรไกร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exปิยนุช จับใจ, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กะโหลกศีรษะ โดยใช้ลายพิมพ์รอยตัดระนาบแฟรงค์เฟิร์ต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exวิไลลักษณ์ อำพันศรี, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์โพรงหน้าผากจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530007]