แนวโน้มผลงานของเชิดวงศ์

Journal

บทความของเชิดวงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year International Journal 24
2022 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Flaws in coastal erosion vulnerability assessment: Physical and geomorphological parameters", Arabian Journal of Geosciences, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 1-17
2022 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEFFI HELMY ARIFFIN, exSUWAT BUAYAM, exLADDAWAN WIRAMITCHAI, exKAMONPOL KAYUNHA, exYAOWALUCK CHARUSEIAM, "Coastal protection by a stepped concrete revetment in Thailand", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 17, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 27-44
2022 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exLee Shin Yun, exLee Hin Lee, inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intertidal intercepted sediment at jetties along the Gulf of Thailand", Frontiers in Marine Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 970592-1-17
2022 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exEnzo Pranzini, "The 2021-procedure for coastal protection by revetments in Thailand", Journal of Applied Water Engineering and Research, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022 - กรกฎาคม 2023
2021 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Morphological Evolution of Sand Spits in Thailand", Marine Geodesy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2021, หน้า 432-453
2020 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Which eroding site is more urgent for the government?: a reflection from coastal communities", Journal of Coastal Conservation, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Deconstructing a jetty to rectify the downdrift erosion", Journal of Sustainability Science and Management, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 79-88
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Water Circulation in a River Port", Journal of Applied Science and Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 39-48
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Safety precautions for swimmers - A frequent whirlpool appearance at Pattaya Bay", Tourism Management, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 121-129
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Willingness to restore jetty-created erosion at a famous tourism beach", Ocean and Coastal Management, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-9
2017 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Coastal Revetment Design Process in Thailand", WIT Transactions on The Built Environment, ปีที่ 170, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 33-44
2017 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Elevated Water Level from Wind along the Gulf of Thailand", Thalassas: An International Journal of Marine Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2017, หน้า 179-185
2020 exJohan C. Winterwerp, exThorsten Albers, exEdward J. Anthony, exDaniel A. Friess, exAlejandra Gij?n Manche?o, exKene Moseley, exAbdul Muhari, exSieuwnath Naipal, exJoost Noordermeer, exAlbert Oost, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exSilke A.J. Tas, exFemke H. Tonneijck, exTom Wilms, exCeline Van Bijsterveldt, exPieter Van Eijk, exEls Van Lavieren, exBregje K. Van Wesenbeeck, "Managing erosion of mangrove-mud coasts with permeable dams – lessons learned", Ecological Engineering, ปีที่ 158, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 106078
2017 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "The Highest Seawater Level Along the Upper Gulf of Thailand in 100 Years", Oceanography & Fisheries Open Access Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, มกราคม - ตุลาคม 2017, หน้า 1-6
2016 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "RETRACTED ARTICLE: Elevated water level from strong wind along the Gulf of Thailand", Journal of Oceanography, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2016, หน้า 817
2013 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Detached breakwaters: Communities’ preferences for sustainable coastal protection", Journal of Environmental Management, ปีที่ 115, ฉบับที่ -, มกราคม 2013 - มกราคม 2012, หน้า 106-113
2013 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Erosion protection options of a muddy coastline in Thailand: Stakeholders' shared responsibilities", Ocean and Coastal Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2013, หน้า 81-90
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Unwelcome environmental impact assessment for coastal protection along a 7-kmshoreline in Southern Thailand", Ocean & Coastal Management, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2012, หน้า 20-29
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exWenresti G. Gallardo, exEdsel Sajor, exWilliam W. Murray, "Constraints influencing stakeholder participation in collective environmental management", Environmental Earth Sciences, ปีที่ 66, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2012, หน้า 1817-1829
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Predicting and Mitigating Dredging Dispersion Impact: A Case of Phuket Port, Thailand", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 0072, ธันวาคม 2012, หน้า 687-692
2012 inดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Optimising steel hub location in Thailand", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 397-414
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "A current Environmental Impact Assessment of a port in Thailand: Marinephysical aspects", Ocean & Coastal Management, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 101-109
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Impact of a Proposed Pier on Tidal Currents:Koa Kood Island, Thailand", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 81, ฉบับที่ 57, กันยายน 2011, หน้า 103-106
2009 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exChonwattana, S, exNaimsampao, T, "Coastal erosion through integrated management: A case of Southern Thailand", OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 307-316
Publish Year National Journal 4
2016 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์การเคลื่อนที่ของน้ามันในแม่น้าตาปีด้วยแบบจ้าลองคณิตศาสตร์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 927-941
2014 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชายฝั่งทะเลและการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ", วารสารสมาคมนักอุทกวิทยาไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1-2557, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 235-247
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การกำบังคลื่นของพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารแห่งใหม่ บนเกาะกูด จังหวัดตราด", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (RESEARCH AND DEVELOPMENT JOURNAL), ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กันยายน 2011, หน้า 17-24
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "เขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง", โยธาสาร, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 24-33

Conference

การนำเสนอบทความของเชิดวงศ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Publish Year International Conference 5
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "THE 2018-COASTAL PROBLEMS IN THAILAND’S SECOND LARGEST COASTAL CITY", The 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi, Vietnam., 24 - 27 กันยายน 2019, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Coastline change at Koh Tao Island, Thailand", ICWSET 2016 : 18th International Conference on Water Sciences, Engineering and Technology, 3 - 4 มีนาคม 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Impacts of a Barge Accident on River Bank Stability", 2014 Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2014), 29 - 30 พฤศจิกายน 2014, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Marine physical impacts of bridge foundations in Tammalung estuary, Thailand", ECSA 53: Estuaries and Coastal Area in Times of Intense Change 2013, 13 - 17 ตุลาคม 2013, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Assessing and Mitigating Impacts of Shore Revetment on NeighboringCoastline", 2012 International Conference on Environment Science and Engieering , 7 - 8 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2020 exสุวัชร์ บัวแย้ม, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exลัดดาวัลย์ วิระมิตรชัย, exเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม, "การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมงู ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "ตอม่อท่าเทียบเรือและการลดความสูงคลื่น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exเทอดเกียรติ สัตยารัฐ, exธีรพงษ์ แก้วศรี, "การปรับปรุงเขื่อนหินริมทะเลบนหาดเลน ณ ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2011 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเขื่อนกันคลื่นเพื่อแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "วิศวกรรมชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งที่หาดเพคาบาน่า จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 , 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล, inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, exณัทธร แก้วภู่, exวราทิพย์ บัวแก้ว, "การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแบบจาลองคณิตศาสตร์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง", การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2553, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530003]