Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  แนวโน้มผลงานของสหณัฐ

  Journal

  บทความของสหณัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

  Publish Year International Journal 7
  2021 inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEui-Joon Kil, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYeonhwa Jo, exHoseong Choi, exWon Kyong Cho, exSukchan Lee, "De Novo Transcriptome Assembly of Two Microsorum Fern Species Identifies Enzymes Required for Two Upstream Pathways of Phytoecdysteroids", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-22
  2019 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกริชสยาม คงสตรี, exนายอโนทัย เพียรคงชล, exนางสาวธัญญ์ธิชา โชติภิเษกสิทธิ์, exนางสาวเบญจวรรณ ทรัพย์น่วม, "Altitudinal Effect on Diversity and Distribution of Araceae inDoi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province in Thailand", Journal of Agricultural Science and Technology B , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2019, หน้า 49-59
  2019 exรศ.ดร. สหัช จันทนาอรพินท์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLIANG ZHANG, exLI-BING ZHANG, "Ophioderma redactophylla (Ophioglossaceae), a new fern from the Malay Peninsula", phytotaxa, ปีที่ 422, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 1-5
  2019 exLIANG ZHANG, exXue-Ping Fan, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLin Zhou, exผศ.ด.รรสริน พลวัฒน์, exXin Zhang, exXin-Mao Zhou, exNgan Thi Lu, exRalf Knapp, exรศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินทร์, exPonpipat Limpanasittichai, exHang Sun, exXin-Fen Gao, exLI-BING ZHANG, "Evolutionary relationships of the ancient fern lineage the adder’s tongues (Ophioglossaceae) with description of Sahashia gen. nov", Cladistics , ปีที่ 2020, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-14
  2015 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, "Native Bee Pollinators and Pollen Sources of Apidae (Hymenoptera) in Four Forest Types of Lower Northern Thailand", Sains Malaysiana, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 529-536
  2014 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด, "The Genera Microsorum and Phymatosorus (Polypodiaceae) in Thailand", Tropical Natural History , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กันยายน 2014, หน้า 45-74
  2012 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Boonkerd, exB.R. Baum, "Phenetic study of the Microsorum punctatum complex (Polypodiaceae)", ScienceAsia, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 1-12
  Publish Year National Journal 9
  2017 exกวิสรา ศรีทอง, exธัชคณิน จงจิตวิมล, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานะทางอนุกรมวิธานของกูดจักเข็บ NEOCHEIROPTERIS NORMALIS (D. DON) TAGAWA (วงศ์ POLYPODIACEAE) ในประเทศไทย", PSRU Journal of Science and Technology , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017
  2016 exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, exวันชัย สุขราช, exอมรรัตน์ ด้วงคำ, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 121-137
  2016 exดร. เรืองวุฒิ ชุติมา, exผศ.ดร.กวี สุจิปุลิ, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองใน เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี", NSRU SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 21-34
  2016 inดร.วรางคณา จิตตชุ่ม, อาจารย์, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจคัดกรองสารกลุ่ม Phytoecdysteroids ใน Microsoroid ferns บางชนิดที่พบในประเทศไทย", SDU Res. J. , ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 81-96
  2015 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, exดร.ภคพร วัฒนดำรงค์, "Economic Value of Non-Timber Forest Products Used by the Largest Hmong Community in Thailand", NU. International Journal of Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, เมษายน - กันยายน 2015, หน้า 38-51
  2015 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ําภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน", Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. , ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 178-187
  2015 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exสุวรรณ ภานุนำภา, exศศิธร ศรีจันทร์, "ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ำตกร่มเกล้า-ภราดร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก", SDU Research Journal Sciences and Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 47-60
  2013 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, "มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก", Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2013, หน้า 13-24
  2011 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, "การสํารวจทางอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม?ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลสงคราม ู(ส?วนทะเลแก?ว) จังหวัดพิษณุโลก", Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 16-25

  Conference

  การนำเสนอบทความของสหณัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

  Publish Year International Conference 1
  2014 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuchai Horadee, exChaiya HUAYHONGTHONG3,, exAmphon WANAPANICH3,, exChanu WONGSIRIWATTANA, "Leaf Blade Anatomy Characterictics of Amorphophallus and Pseudodracontium in Thailand Grown in Greenhouse condition", 16th Flora of Thailand Conference 2014, 7 - 12 กันยายน 2014, Kew สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  Publish Year National Conference 2
  2016 exนส.กวิสรา ศรีทอง, exผศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล, inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 16 - 18 มิถุนายน 2016, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2014 inดร.สหณัฐ เพชรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบงกช เผ่าต๊ะใจ, exธัชคณิน จงจิตวิมล, "การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ทางตรงจากพรรณไม้ในวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง : กรณีศึกษา ชุมชนเข็กน้อย จังหวัดพิษณุโลก", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และนิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” จากท้องถิ่นสู่อาเซียน 2557, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520266]