แนวโน้มผลงานของวรเมธ

Journal

บทความของวรเมธ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, อาจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, "การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 129-143
2013 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, อาจารย์, "พลวัตและการปรับเปลี่ยนในวิถีการผลิต และการบริโภคข้าวฮางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน", วารสารลุ่มน้ำโขงศึกษา, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2013, หน้า 197-209

Conference

การนำเสนอบทความของวรเมธ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร และในภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา

Publish Year National Conference 2
2020 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exขจีวรรณ แสนภักดี, exธีรภัทร์ โพธิ์จันทร์, exพัชรินทร์ สุขวรรณ์, exวิภาดา ฮังชัย, exหนึ่งฤดี คุณคง, exชนกานต์ โฆษิตจิรนันท์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา บ้านท่าวัด ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย
2020 inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, exเกร็ดเพชร ชัยสมร, exจันทรธิมาศ วัชรศิริ, exจิรายุส ไชยโคตร, exธัญพัฒน์ สอนกระโจม, exพรชัย ลิ้มกูล, exสริวิภา วงษ์พฤกษา, "เครือข่ายทางสังคมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทโส้", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520259]