แนวโน้มผลงานของปณิดา

Conference

การนำเสนอบทความของปณิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ, inนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนางปณิดา อัครทวีทอง, inนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, exนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสร้อย, inนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3เต่างอย จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520257]