แนวโน้มผลงานของปาริชาติ

Journal

บทความของปาริชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชไร่นา

บทความแต่ละ Quartile ของปาริชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชไร่นา

บทความแต่ละ TCI Group ของปาริชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year International Journal 8
2023 inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBinod Pokharel, exLiping Deng, exShih Yu Simon Wang, exJin-Ho Yoon, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Boosting Thailand's palm oil yield with advanced seasonal predictions", Environmental Research Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023
2022 inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWang, S.-Y.S., exYoon, J.-H., exJohnson, P.G., exCreech, E., exShen, Y., exYao, M.-H., "On the Changing Cool Season Affecting Rice Growth and Yield in Taiwan", Agronomy, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2022
2020 inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS.?Y. Simon Wang, exBrent Black, exPaul G. Johnson, "Subseasonal prediction for bloom dates of tart cherries in Utah and Michigan, USA: merging phenological models with CFSv2 forecast", International Journal of Biometeorology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2141-2152
2020 exภาริณี เจียมเมืองปักษ์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนพล ไชยแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCraig K. Kvien, "Enhancement of Tainan 9 Peanut Seed Storability and Germination under Low Temperature", International Journal of Agronomy, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 8813285-1-8
2019 exMukherjee, A., exWang, S.-Y.S., inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Examination of the climate factors that reduced wheat yield in northwest India during the 2000s", Water (Switzerland), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019
2016 inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS.?Y. Simon Wang, exPaul G. Johnson, "The 2011 Great Flood in Thailand: Climate Diagnostics and Implications from Climate Change", Journal of Climate, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 367-379
2016 exHuang, WR, exWang, SH, exYen, MC, exLin, NH, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Interannual variation of springtime biomass burning in Indochina: Regional differences, associated atmospheric dynamical changes, and downwind impacts", JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, ปีที่ 121, ฉบับที่ 17, กันยายน 2016, หน้า 10016-10028
2019 exChenxi Xu, exBrendan M. Buckley, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS.?Y. Simon Wan, exNathsuda Pumijumnong, exWenling An, exMasaki Sano, exTakeshi Nakatsuka, exZhengtang Guo, "Increased Variability of Thailand's Chao Praya River Peak Season Flow and Its Association with ENSO Variability: Evidence from Tree Ring 18O", Geophysical Research Letters, ปีที่ 46, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2019, หน้า 4863-4872
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 521-524

Conference

การนำเสนอบทความของปาริชาติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาพืชไร่นา

Publish Year National Conference 6
2023 exเอกธาดา จีนหลี, inดร.ธนารดี คำยา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของเกษตรกรที่มีอิทธิพลต่อการลดเผาอ้อย ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 9 มิถุนายน 2023, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ปิยะ ดวงพัฒนรา, exรศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, "การวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงจากการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนวลนภา เหมเนียม, exปาริชาติ ผดุงกิจ, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีและสารชีวภาพในการควบคุมโรคใบจุดสีนำ้ตาลของถั่วลิสงในแปลงปลูกทดลอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exปาริชาติ ผดุงกิจ, exนวลนภา เหมเนียม, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารกาจัดวัชพืชอะลาคลอร์ต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการกระตุ้นความงอกด้วยสารเคมีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’", งานประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 23 - 24 พฤษภาคม 2012, เมือง น่าน ประเทศไทย
2011 exนงลักษณ์ เพียเทพ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520169]