Person Image

  Education

  • วท.บ.( เกษตรศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2537
  • วท.ม.(พืชไร่ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2542
  • วท.ด. ( เทคโนโลยีการผลิตพืช ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของรักศักดิ์

  Journal

  บทความของรักศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  Publish Year National Journal 4
  2020 exณภัทร โรจนสกุล, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อประเมินพื้นที่ใบของข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1717-1724
  2020 exวิรงรอง สุขา, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสะท้อนกลับกับความเข้มฝนสำหรับเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 137-149
  2019 exนางสาวจันทร์พิศ เดชหามาตย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, "ปัจจัยในการคัดแยกเมล็ดวัชพืชที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์คะน้าด้วยวิธีการประมวลผลภาพ", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1113-1118
  2019 exศุภชัย วาสนานนท์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิสรีย์ เนื่องจานงค์, exดลฤดี วาสนานนท์, "ผลของการยกร่องปลูกที่มีต่อความชื้นในดินและผลผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60", Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 56-69

  Conference

  การนำเสนอบทความของรักศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  Publish Year National Conference 11
  2019 exสหชาติ เลิศศิริเภสัช, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, "การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวดข้าวด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exณัฐกฤตา จีนประสม, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีคัดเลือกเพื่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งในขั้นตอนการคัดเลือกโคลนมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 4, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, ชุมพร ประเทศไทย
  2014 exนริศรา ปานดอน, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่หว่านด้วยเครื่องหว่านข้าวงอกแบบนั่งขับ และเครื่องพ่นหว่านสะพายหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exศุภากร ดวนใหญ่, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและกากตะกอนมูลสุกรในวัสดุปลูกต่อการเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exกิตติพัทธ์ อัศวมงคลศิริ, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อย กรณีศึกษาพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดราชบุรี", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (VCML 2013) , 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2012 inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤตภัทร คล้ายรัศมี, "ผลของวิธีการให้น้ำต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 exนริศรา ปานดอน, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของเมล็ดข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข6", การประชุมวิชาการข้าว ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exเสาวลักษณ์ ยองรัมย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการเทอ้อยของโรงงานน้ำตาล", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (VCML 2013), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2011 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, ex ปวีณา ทองเหลือง, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exพิบูลย์ กังแฮ, "การอยู่รอดของเกษตรกรผู้นำในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554, 27 - 29 มกราคม 2011, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
  2011 exวิภาพร เกียรตินิติประวัติ, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆที่มีต่อผลผลิตและกำไรสุทธิของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา", การประชุมการเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520151]