แนวโน้มผลงานของศรีรัฐ

Journal

บทความของศรีรัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บทความแต่ละ Quartile ของศรีรัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บทความแต่ละ TCI Group ของศรีรัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Publish Year International Journal 12
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Citizens and their roles in National Security of Thailand", Psychology and Education Journal, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1838-1853
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Key Public Service Provision-related Laws under Digital Economy in Thailand", Psychology and Education Journal, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 3330-3337
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Non-government-based Cryptocurrencies Policy between Thailand and Argentina", Journal of Contemporary Governance and Public Policy, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2021, หน้า 122-133
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Public Administration Paradigm Revisited", Asian Political Science Review, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-6
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Government-based Cryptocurrencies", Asian Political Science Review, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 40-46
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Cybersecurity Law in ASEAN", Journal of Crime, Law and Social Issues, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 12-23
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art of Cryptography-based cyber-attacks", Journal of Crime, Law and Social Issues, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 24-34
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Top 20 Cryptocurrencies", Asian Administration and Management Review , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-10
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Cryptocurrencies", Asian Administration and Management Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-16
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks in Vietnam during 2010-2016", Asian Political Science Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 51-55
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art and trend of cashless society in Thailand", Asian Political Science Review, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 65-72
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Investigation of Artificial Intelligence Application in the Public Administration's Literature", RSU International Journal of College of Government , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 8-14
Publish Year National Journal 16
2022 exกรรณิการ์ อุกฤษต์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2022
2021 exพิมพ์ชนก กระตุปัญญา, inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการก่อภาระหนี้สินของเกษตรกร อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด", Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 250-265
2020 exทักษพร แก้วนนท์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน", วารสารการบริหารปกครอง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 510-531
2020 exณัฏฐ์ชวัล โกสัยกานนท์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์บริการ", วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 53, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 32-40
2019 exอรรถนิติ คงมาลัย, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)", วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 99-113
2018 inดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทยในปัจจุบัน พ.ศ. 2558", วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 361-382
2017 exไชยา โชติวรรธกวณิช , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่อการใช้บริการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) เพื่อตรวจวัดและรายงานสภาพการจราจร", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบราชการไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2016
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลินี รุ่งรุจิราพร, "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด จังหวัดปทุมธานี", รัฐศาสตรปริทรรศน์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2016
2016 exธานี สุวรรณไตรย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคาดหวังที่มีต่อกระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำบริการสาธารณะแนวใหม่ในชุมชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร", วารสารการบริหารปกครอง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 221-236
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "e-Government ในประเทศกำลังพัฒนา", รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015 - มีนาคม 2016
2010 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน : บทสำรวจเชิงวรรณกรรม", วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 23-31
2010 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ Comparative public administration บทสำรวจสถานภาพ และแนวโน้มในอนาคต", วารสารข้าราชการ , ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 57-59
2010 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมาคมการจัดการและการบริหารรัฐกิจแห่งแอฟริกา", วารสารข้าราชการ 55,4 (ก.ค.-ส.ค.2553) 56-70 , ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 56-70
2009 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลุ่มการบริหารรัฐกิจในยุโรป", วารสารข้าราชการ. ปีที่ 54 ฉบับที่ 5 ( ก.ย.-ต.ค. 2552 ) หน้า 55-68. , ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2009, หน้า 55-68
2008 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government): บทสำรวจเบื้องต้น", วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - ธันวาคม 2008, หน้า 117-143

Conference

การนำเสนอบทความของศรีรัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Publish Year International Conference 33
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Major Challenges of Non-government-based Cryptocurrencies and Their Implications for Thailand", 8th International Conference on Security Studies, 14 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantum Cryptography-based Cryptocurrency", 10th International Social Sciences and Business Research Conference, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2020, Lugano สมาพันธรัฐสวิส
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Data Governance in the Public Sector: An Overview", 1st National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 18 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Net States and their roles in Russia", 7th International Conference on Security Studies, 23 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Government-based Cryptocurrencies", 8th International Social Sciences and Business Research Conference, 22 พฤษภาคม 2019, สมาพันธรัฐสวิส
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art of Cryptography-based cyber-attacks", 6th International Conference on Security Studies, 24 - 25 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Cybersecurity Law in ASEAN", 10th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 19 สิงหาคม 2019, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Negative Effects of IT Devices", 10th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 ตุลาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparative National Cybersecurity between Egypt and Thailand", 9th International Social Sciences and Business Research Conference, 25 - 28 พฤศจิกายน 2019, ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The state of the art and trend of cashless society in Thailand", the 2nd Asian Social Sciences and Business Research Conference, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2018, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Top 20 Cryptocurrencies", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Digital firms as Ant Organizations", 2nd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences, 30 มิถุนายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Soft Digital Weapons as Predator Insects", 4th International Conference on Security Studies, 20 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks in Vietnam during 2010-2016", 3rd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics, 29 กันยายน 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The investigation of the study of Management Information Systems in undergraduate level of ASEAN in 2015", 4th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences (ACHSS1/2016), 12 กุมภาพันธ์ 2016, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมณฑิรา เหลียวตระกูล , exพัชรนันท์ รุ่งเจริญ , exกุลิสรา นรสาร , exศศิกาญจน์ เพิ่มดี , exขวัญกมล เมฆลอย , exกันต์สินี เกษมธรรมากร , exณัฐกาญจน์ ตยางคนนท์ , exมนัสพร ทองคำ , exสุรัตนชัย ขำชื่น, exกุลธิดา เพ็ชรฤาชา , exณัฐชณัญ ผลจันทร์ , exมินตรา คนึงเหตุ , exกานติกร บุญกว้าง , exธนพรรณ สุขศรีจักรวาฬ , exลักษณารีย์ พาณิชย์ชาญชัย , exนัตติมา ชนันทวารี , exชัชชญา จีนธาดา, exบุญสิตา ทัดสวัสดิ์ , exพัชชาภา จันทสุวรรณโณ , exวรพรรณ บุรินทรโกษฐ์ , "ความรู้ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญาภัค เสนางาม , exปริยฉัตร พัฒนพานิช , exจันทกานติ์ บุตรเขียว, exญานิศา จันทโชติกุล , exสุชล มีแต้ม , exอรทัย อุ่นวงค์ , exชิดชนก ลิ้มวัฒนะ , exธีรวัฒน์ แซ่โค้ว , exสมพงษ์ ดวงชอุ่ม , exอภิญญา เอื้อธรรมวิทยา , exกนกพร เลขาจารกุล , exนงนภัส หนูนุรักษ์ , exนันทวัน สำเร็จเฟื่องฟู , exวชิรญาณ์ สันธนะวิทย์ , exอวิกา ธนากิจอำนวย , exอรญา เอมคะ , exกรกฤต ปิ่นประดับ , exจิดาภา บุญฤทธิการ , exพัชรินทร์ วรรณภมร , "พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ ทินโสม , exพรรณภัทร ราชาภรณ์ , exพิชญาภา บุรพเจตนา , exรินลดา แจ้งศิริกุล , exขนิษฐา ชูช่อแก้ว , exธนัชชา สุขวิเศษ , exสุชานันท์ พัฒน์สินศิริ, exสิรีธร ตันศิริ , exกาญจนาภา คลามานนท์ , exพัณณิตา บุญพงษา , exณัฐสินี ดวงเพ็ชร , exศุภวิชญ์ วุฒิลักษณ์ , exพัฒนา ภัทรพักตร์ , exปรัชญา ปัตตพงศ์ , exรสธร สงคราม , exวรางคณา หนูรอด , exปาจรีย์ ลี้ประเสริฐ , exจงสฤษฎ์ ศรีสุวรรณ , exณัฐดนัย ฉันทกุล , exอภิวัฒน์ แก้วประดับ , exนภัสวรรณ พงษ์กลอย, exเนติพงษ์ ธูปบูชา , exกัลยนันท์ สวนเปี่ยม , "ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินดิจิตัล (Cryptocurrency) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัททิยา เกิดสุข, exศุภิสรา กิ่งแก้ว , exฐิตาภา จันทร์ประสิทธิ์ , exสุหรรษา ศักดิ์สิริโกศล , exณัฐวุฒิ สมบัติมาก , exสุธิดา สีทองดี , exพัสกร เจียมสิริ , exธนายุต เปรมปราโมทย์ , exเกรียงศักดิ์ นาคสุข , exชยานันต์ ภุมรินทร์ , exวิสิทธิ์ ยางสี , exยศธร สุขถิ่นไทย , exฉัตรเฉลิม พลเรืองทอง , exกฤตบุญ เสมอวงษ์ , exภาณุรุจ ทิพย์บุญตา , exณัฐธนนท์ ทับเจริญ , exรณภัฏ ฤทธิ์ดี , "ความคิดเห็นต่อระบบพร้อมเพย์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 4th International Conference on Government and Politics, 30 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตรลดา วิตรานันท์, exฑิฆัมพร กลั่นแก้ว, exขวัญประภา ช่วยชบ , exร.ต.อ.หญิง จิรภา เพียรพนัสสัก, exชัชชน ทองสมบูรณ์ , exนัฐภาส จริภักดิ์ , exพรทิพย์ ประชาญสิทธิ, exพิมพาพร โพธิ์ใหญ่ , exยิ่งขวัญ บัวสุข , exรัฐพล ศรีธรรมา , exศิรินทิพย์ คูณสมบัติ , exร.ต.ต.หญิง สิริฉัตร พึ่งแย้ม, exสุธาสินี อ้วนแก้ว, exสุนิสา กุลอ่อน, exสุวชัย ดีวิจิตร, exอดิศร วันเปรียงเถาว์ , exอลงกต วรรณวิชัยกุล , exอิทธิพัทธิ์ พันธุ์แก้ว , "ความรู้ความเข้าใจของนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนต่อเศรษฐกิจดิจิทัล", 9th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences , 27 เมษายน 2018, Sulawesi Selatan สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The State of the Art of Privacy-oriented Cryptocurrencies", 5th International Social Sciences and Business Research Conference, 30 พฤษภาคม 2018, Lugano สมาพันธรัฐสวิส
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The title classification and numerology of top 100 cryptocurrencies", 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 30 พฤศจิกายน 2018, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "e-Public Administration: how IT reset public sector", 3rd National and International Conference on Administration and Management, 27 มกราคม 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-threats and digital economy in Myanmar during 2014 - 2017", 8th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 24 กุมภาพันธ์ 2017, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 exฉัตรแก้ว วุฒิพงษ์ , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจในสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 8th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences, 24 กุมภาพันธ์ 2017, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IT as the modern invisible jail", 3rd International Conference on Government and Politics, 24 มีนาคม 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Digital Weapons", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks and digital economy in India during 2004 - 2015", 3rd International Social Sciences and Business Research Conference, University of California, Berkeley, USA., 20 พฤษภาคม 2017, Berkeley แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมาคมการจัดการและการบริหารรัฐกิจแห่งประเทศแอฟริกาใต้", the 2nd International Conference on Government and Politics (ICGP 2016), 18 มีนาคม 2016
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks and digital economy in Thailand during 2012 - 2016", 1st International Research Conference, 26 สิงหาคม 2016, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks and digital economy in Malaysia during 1997 - 2016", 2nd International Research Conference , 28 ตุลาคม 2016, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Investigation of Artificial Intelligence Application in the Public Administration’s Literature", 2nd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences (ACHSS 2-2015), 27 - 29 สิงหาคม 2015, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2015 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Artificial Intelligence Application in Public Policy Analysis", 3rd ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences (ACHSS 3-2015), 26 - 28 พฤศจิกายน 2015, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 86
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเข็มอัปสร อ่วมบํารุง , exธีริศรา มาเมือง , exกานต์ชนก หนูทวี, exอันดามณี เอี่ยวเจริญ , exพุทธิชา พูลปาน , exมานิตา วงษ์วิไลวารินทร์ , exอโรชา ภู่ศรีจันทร์ , exจิรัชญา ค้าทางชล, exรดารัตน์ บุญเครือพันธุ์ , exกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ , exปานตะวัน อุ่นไชย , exณัฐกานต์ หอมสวาท, exสุภัทรา พรมสมบัติ , exปวีณ์ริศา ศิลมงคล , exนิธิพันธุ์ ภู่ทอง , exชฎาพร พุ่มชะเอม , exมาตวัน สกุลโต , exรัตติมา อรภักดี , exกฤตยชญ์ ศาลิคุปต , "ความรู้เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรวิชญ์ วรงค์สุรัติ, exชอ ราชพิบูลย์, exพชระ บุญสุทธิ์, exชนวัตร ตันติเศรณี, exศิริพงษ์ วิบูลย์จันทร์, exนัตตนันท์ จันทรวงศ์, exกรวิภา ดาวแจ้ง, exวงชยา จิตวิสุทธิกุล, exธนัญญา สารพัฒน์, exฐิติพงศ์ แก่นชูวงศ์, exวัชสยวรรณ ทรัพย์ศรีโสภณ, exพิชญานี วิชญเวศม์, exปณิชา วชราภรณ์พินทุ , exกานต์สินี บุญณรงค์, "ความรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exธนัญญา บัวศรี, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของภาครัฐสําหรับโควิด-19", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรัชญา แผ้วโคกสูง, exกมลชนก แสนสุขเจริญผล, exทินวัฒน์ รุ่งระวีวิวรพันธุ์, exพรพล โปร่งจิตร, exปัณณมร สังข์วงศ์, exจุฑามาศ เพียงกระโทก, exแพรวพรรณ จันทร์อุดม, exสุภาวิตา วิเศษ, exสุทธิดา ประกัน, exศีตภา อุนนะ-นันทน์, exชลกร ดีสมเจริญเดช, exธรัชญ์พิรุฬห์ โรจนหิรัญขจร, exฐิติมา จำปาหอม, exสุชานันท์ ทัพอาสา, exปาริฉัตต์ ตั่นทรัพย์สิน, "ความรู้เกี่ยวกับเมตาเวิร์สของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกันตพงศ์ กรีโส, exพิชญาดา วรวาท, exวีรภัทร วัฒนาพร, exศรัณย์พร จงอยู่สุข, exศุภกฤต กุญทะโชติ, exภูริภูมิ สังขะเมฆะ, exศตพร อ่อนเอียด, exชัญญา ศิวะโกศิษฐ, exณัฐมน แซ่พัว, exปภาวดี พึ่งธรรมคุณ, exพรไพลิน กิติมหาศักดิ์, exพิมพ์ลภัส ร่วมวงษ์, exณัฎฐินันท์ ผลพยุง, exธันยรัตน์ พลอยแก้ว, exพงศ์ภัค เสรีวัฒนา, exพันธวัช พลบถึง, exสรวิศ หวังวีระ, exสุรีย์พร ศรีวิจารณ์, exกาญจนรัตน์ นาคใจ, "ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน CRACare ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพลเอก จินตนะพันธ์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักของข้าราชการสํานักงบประมาณส่วนกลางที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21 , 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exภาวินี พยับทอง, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exนิราวรรณ โอ่งวัลย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักต่อการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของนักวิเคราะห์งบประมาณ สํานักงบประมาณ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exวิชุตา รักวิจิตร, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exนริศรา อินทรโชต, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงบประมาณ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exกนกทิพย์ อินทโชติ, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exอรอนงค์เรืองศรี, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการ สํานักการระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 30 พฤษภาคม 2022, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2022 exณัฐธยาน์ ทินโสม , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชั่น SmartLands ของผู้ใช้บริการ สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exพิชามญชุ์ ตั้งอัมพรไพศาล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตของข้าราชการ ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนิสรา เกิดผล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในของสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณัฐชา กนิษฐสุต, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักต่ออันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 และ PM 10) ของประชาชนจังหวัดสระบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exชิชา หอมอุดม, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานของเลขานุการผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4, 8 กรกฎาคม 2022, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชลดา สุขปั้น, exชัยภักดิ์ วรหิน, exณิยาวรรณ เอี่ยมยิ้ม, exปุณยวีร์ ปานมณี, exอภิชญา แก้วสมประสงค์, exพัชรวีร์ สิทธิวงศ์, exพิชชาพร รัตนปรีชากุล, exวัลย์ธิดา พูนชื่น, exศวิตา ตระกูลคู่บุญ, exจิตติยาภรณ์ จิตแสวง, exณฐมน สมสกุล, exสิรวิชญ์ อรรถพร, exสุธีพร อุตธรรมชัย , exรณกฤต วีรานันนท์, exสิตานัน ชยางกูรนนท์, exจิรัชญา สุขไมตรี , exวรรณรัตน์ วัชกรโยธิน, exชิดชนก อยู่ชนะชล , exอนันดา โฉมฉลวย, "ความตระหนักถึงการตรวจสอบข่าวปลอมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐดนัย เซ็นสมพร , exกุลยา บุรีภักดี, exปพิชญา หวังเกษม , exสุพิชญา เรืองพนาโรจน์, exเซฟ ไซสวัสดิ์, exณิชาพร ไชยกิจ, exธนศักดิ์ บุตรสะ, exจิราพร หอมสุวรรณ, exปฐวี นาคธน, exภาสพนธ์ เทียนหิรัญ, exอริยพล อนันอริยธรรม, exณิชากร เมฆสวรรค์ , exเอกลักษณ์ โยเหลา, exปิติวัฒน์ สิทธิชัย , exพิมพ์มาดา ศรียะพันธ์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนตามมาตรฐาน NDID ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exบุญญาดา เทียมทิพร, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมวัยเกษียณอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564, 7 พฤษภาคม 2021, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมารินี คำใบ, exธนากร อ่อนมาสาย, exปิ่นดาว หิรัญสอาด, exพิชญานิน ไวยะ , exกรรณิกา พลศิริ, exพิรุฬห์พร ศรีษะเกตุ, exกชามาส ศรีกรด , exป.ปณิดา หนูยิ้มซ้าย, exณัฏฐณิชา อ่องประเสริฐ, ex ณิชากร สังข์กุล, exวิมลลักษณ์ นันทสุทธิวารี, exพีรัช นทีพงศ์พริยะ , "ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อแพลตฟอร์มในการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุลจิตร เปลี่ยนประเสริฐ, exไอลดา สุธาคำ , exศันสิธร เบญจานุวัตร, exภานุวัฒน์ ธัญญผล, exปรีญา เต็มเมือง, exพิชญาพร ศรีสวัสดิ์กุล, exกัญญาวีร์ สวัสดิเกียรติ , exพชรภรณ์ ประสงค์เงิน , exสุทธิดา ลาเอ็ด, exจิรเดช หนีพาล, "ความตระหนักถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 13th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 29 มีนาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exอมรวรรณ แซเผือก, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 ของบุคลากรสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน", 8th International Conference on Security Studies, 14 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exณัฏฐากร ฉายากุล, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของบุคลากรส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี", 8th International Conference on Security Studies, 14 กรกฎาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exณัฐธิดา บํารุงธรรม, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษากรณีชุมชนต้นแบบบ้านวัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ 10 ตําบลบางกราง จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนวลพรรณ วัฒนะจรรยา, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย (สถานีวัดมังกรกมลาวาสถึงสถานีท่าพระ)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18, 31 พฤษภาคม 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exฉัตรชัย สินจุ้ย, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา", การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, 9 กันยายน 2021, - เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exนนรวี ชัยชมภู , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจในการทำงานที่บ้านภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของบุคลากรสังกัดกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19, 28 พฤศจิกายน 2021, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exวัลลภา เจียมสูงเนิน, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 19, 28 พฤศจิกายน 2021, - ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exปนัดดา เดชประแดง, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, - ขอนแก่น ประเทศไทย
2021 exมณฑล เลิศทนงเดช , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร", 11th National and International Conference on Administration and Management, 29 พฤศจิกายน 2021, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตรชัย ทูลธรรม , exธนโชติ น้อยปลอด , exธนธรณ์ สวัสดิ์โรจน์ , exภูมิภัทร เลิศวุฒิ , exวรรณชนก บำรุงเมือง , exภัคจิรา ทองใหญ่ , exณัฐณิชา สงวนวงษ์ , exภัณฑิรา แก้วแฝก , exปนัดดา กิตติโสภณธรรม , exอุบลวรรณ โหมดสุวรรณ, exสุจิตรา สุนทรชื่น , exปุญญพัฒน์ ศรวิไลวรรณ , exธิติสุดา บุษนาม , exชวนันท์ ชูเชิดรัตน์ , exวุฒิชัย ตันติวุฒิ , exวรางคณา สุ่มศิริ , exนิรชา แสงขา, exสุทธารมณ์ นุ้ยประสิทธิ์ , exพาณิภัค พุ่มลำเจียก , exเนตรทิพย์ วิมลมงคลพร , exนันทิยา ผิวผ่อง , exนารีรัตน์ อินทรนาค , exสาลินี ทรัพย์รวงทอง , exรัฐภูมิ คงสุวิทย์, "ความรู้ความเข้าใจต่อความเจ็บป่วยจากอุปกรณ์ IT ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management, 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , exศุภิกา เกตุอยู่ , exศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , exเมธาวี จิตรสมหวัง , exศิริวรรณ ปัญญาคูณ , exจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , exพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , exไพลิน ชุมภูวัน , exพรชนก ขำนิพัฒน์ , exชินาธิป ธนอัญญาพร , exญาณิศา สัญวงค์ , exสโรชา ทองคำ , exนนทวรรณ เทียบขจิต , exกชพร รุ่งเรือง , exอัศวรี สัทธรรมพงศา , exปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , exจิราภรณ์ แซ่ชั่น , exอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , exพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , exอนัญญา ชาญนาวา , exอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , exชญานิษฐ์ บุรานนท์ , exกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, exจตุภัค จำปารัตน์ , "ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management, 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัณฑิรา แก้วแฝก , "ความตระหนักในการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้งของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 6th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 30 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกนอร ยอดดำเนิน, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ", 1st National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 18 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 6th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 30 มีนาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภะเทพ เทพทุ่งหลวง , exจิรเมธ สิงคารวานิช , "บทสำรวจสถานภาพและแนวโน้มของบทความวิชาการในวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16, 29 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนัญชิดา อภิพัฒนกร , exภาวิษา ปั้นดี , exปรียาภรณ์ บุญเที่ยง , exวรรณวีร์ พงศ์พันธ์ศักดา, exชนกนันท์ ปีดแก้ว , exนภัสสร ประทีป ณ ถลาง , exเบญญ์ชัญญา อธิรัชต์ธิติกุล , exกาญจนมาศ เอกชยวัศ, exณิชากร อ่อนนุช , exอนัญธิดา มีวุฒิ , exประภาพร ชูช่วยสุวรรณ , exธนศิริ มิเตกาศ , exปรางค์พิศ วิจิตรหงษ์ , exอภัสนันท์ บำรุงศิลป์ , exธัญญา ปานรัตน์ , "ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักบริหารการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management , 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรินทร นพรัตน์ , exณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ , exภราดร วิโรจน์รุ่งวิเชียร , exสิริยาพร ทองห่อ , exณัฐพล ทองโอภาส , exวรกานต์ ภัทรธนภาคย์ , exภูริฤต เพรียวพานิช , exจิราพัชร สกุลมา , exธรรมสถิตย์ จิตรานุกิจกุล, exธีร์ โปรเมฆานนท์ , exศุภสิทธิ์ คลังวิเชียร , exภาพันธ์ พัฒนพัวพันธุ์ , exสุปราณี เอมสรรค์ , exธัญชนก มุสิกพันธุ์ , exปัณฑารีย์ เปียมาลย์ , exปริยากร หาดปิ่นขจรจารุ , "ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการใช้บริการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 7th National and International Conference on Administration and Management, 24 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรณิชา วิสารทสกุล , exบุญญาดา เทียมทิพร, exพิมพ์ชนก กระตุปัญญา, exปรียาภรณ์ ไวยสุทธา , exนวลพรรณ วัฒนะจรรยา, "ความตระหนักถึงอันตรายของไวรัสคอมพิวเตอร์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Political Science and Public Administration , 29 - 30 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวัลพร บุญเกิด , exสินีนาฏ ศรีภักดี , exดาราวี สนธิเณร , exกิตติภพ เกิดกูลกิตติ์ , exธิติยา กิด่วน , exจอมพล กล่อมมิตร , exชยานันต์ ภุมรินทร์ , exนนรวี ชัยชมภู , exภัทรพล ศิลาโรจน์ , exศิริรัตน์ จั่นสังข์, exโสมนัส ผลโอฐ , exกาญจนา กลิ่นน้อย , exจินตรา เจียมสูงเนิน, exชลพรรฒน์ เคียนทอง , exฐิติ อุณยเกียรติ , exฐิติพัฒน์ สุดสงวน , exณัฐพร ทองแท้ , exธีรวีย์ ดอกสาคู , exประภัสสร ไชยธงรัตน์ , exร.ท.พงศ์พิสุทธิ์ ดิษฐพรสกุล , exวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล, exวรวรรณ วัฒนศิริ , exวิภร มักสุขเสริม , exอิสรีย์รัก ยศกรกุลวงค์ , exเนติพงษ์ ธูปบูชา , exไท ทองดีเจริญ , exกอบกล้า บุญถิรพัฒน์ , exชาติภากร มัลละพุทธิรินทร์ , exณกร คำเมือง , exรัตพร ยกบญมา, exชญาภรณ์ คงจตุรฤกษ์, exพนัสพันธุ์ กู้แร่, exสุธาสินี โมกศิริ , "ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16, 29 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวสันต์ บรรจงช่วย , exกรรณิการ์ อุกฤษต์, exภัสกร อิ่มสมบูรณ์ , exวนารีย์ เอี่ยมตาก , exรักชนก เชื้อชา , exพรพิมล นาคะวิโรจน์ , exสุพิชฌาย์ อภิเดชพัชรกุล , exฐิติรัตน์ หงส์โต , exธิดาลักษณ์ จำเริญนุสิต , exชลิตา สารสุวรรณ์ , exอัครเดช มั่งมี , exปานหทัย พรหมแก้ว , exสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์ , exสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ , exอัธยา เกื้อเส้ง, exสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง , exศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม , exเมวิการณ์ แก้วจันทร์ , exคมศักดิ์ บุญเปลื้อง , exปรินดา ศาตะมาน , exสุภาพร จันทะกี , exฐานิตา ยิ้มเรือง, exเบญจกุล รุ่งโรจน์วณิชย์ , exนภชล แจ้งศรีพงศ์, exจินตนา สุขภาคกิจ , exรัชเกล้า จารุบุตร, exวิลาวรรณ จงไกรจักร , exสรธร สมบูรณ์สุข , exพิมพกานต์ คงนาม , exมาลินี บุญอ่อน, exดวงนภา โสภารักษ์ , exชยพล เวชกิจ , exกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล , exปนัดดา เดชประแดง, exโชติรส โชคชัยธิติ , exณัฐพล อินจันทร์ , "ความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16, 29 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศลิษา ตระกูลภูชัย , exสุชานันท์ อารีกุล , exวันเฉลิม ทองไทย , exชนม์นิภา สันตะนาโท , exจิดาภา พุ่มโกสุม , exปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์ , exสุพินญา เจริญจักพัฒนา , exภาวี ศิลปลีลา , exอุฬารรัตน์ สายสงวน , exพรธิภา วงศ์ศักดา , exกุลนารี ฟูเกียรติ , exจันทร์พร วุฒิวรารักษ์ , exพรสวรรค์ ดำเนินผล , exสิรินทรา ยูประพัฒน์ , exวัชราพร อิศรางกูร ณ อยูธยา , exพรรษมน พรสิทธิ์มหาสิริ , "ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์กิจกรรมเสริมหลักสูตร (http://nisit.kasetsart.org/)ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Administration and Management, 11 กุมภาพันธ์ 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพนธ์ หวังอารีย์ , exสิริพรรณ ศุภประภาวิณิชย์ , exนัฐวุฒิ ทองมาก , exรัชพล จันทวิมล , exภานุรุจ พงศกรวาณิช , exศิลา กุฎีรัตน์ , exศุภญา พลีสุชชาติ , exภัทรวดี โกวิทยากร , exรณนันท์ ณรงค์เดช , exกัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต , exฉัตรฤทัย มาตรา , exศศินันท์ จิตรเจริญพร , exณัฐกลม ศิลาดำ , exจิตลดา ปานศิริ , exภูวณัฏฐ์ ไตรติลานันท์ , exอารียา ตั้งกิจวุฒิกุล , exอุไรรัตน์ พุ่มพวง , exศุภรักษ์ ขุนจันทร์, exจิรศิษฏ์ ธรรมรัตน์ , exตฤณ ธำรงพิทกษ์วงศา , "ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน NisitKU ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Administration and Management, 11 กุมภาพันธ์ 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนภูมิ จาตุรัส , exนงพร พิกุลทอง , exสุวนันท์ หมายมั่น , exทรงชัย พรหมโยธิน , exปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์ , exชิติสรรค์ หนูเนื่อง , exมาลีวัลย์ ชูชาติ , exรังสิมา ศรีโปฏา , exสมฤทัย คมสัน , exพีรพล คุณประเสริฐ , exวรรณพร แสงบัว , exวรรณพร เหลืองปรีดา , exบุณฑริก ยอมเยาว์, exสุโชค เดชะไกศะ , exทิตยาภรณ์ นาคศิลป์ธนัต , exทรงวุฒิ พลกิจ , exทิพย์สุดา จันทร์หอม , exคณิตา บุตรเล็ก , exธนพล สุขอิ่ม , exวัชรพงษ์ มาตทะจันทร์ , "ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ภาษาของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Administration and Management, 11 กุมภาพันธ์ 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรายุธ สมพิมพ์, exขวัญ ตระการธนะสุข, exนรีรัตน์ เซ่งสวัสดิ์, exอัญรส สุวรรณรัตน์, exธนภัทร ทองพรหม, exจุฑามาศ เลารุจิราลัย, exกิตติยา กิตติปาโล, exชัญญภัทร โชคอัมพรทรัพย์, exอัญวีณ์ รุ่งสิริภมรพงศ์, exสุธิตา ภู่ทอง , exธีรรัตน์ ปัจจัยยัง, exอลีนา สงวนวนพงศ์ , exกชกร เสถียรวิริยคุณ, exชลธิชา เฉยเกิด, exธนภรณ์ ลิปลั่ง , exปภัสวรรณ โรจนารุณ, exจีระกานต์ พาหุรัตน์, exธันยวัฒน์ มั่งคั่ง , exธีธัช สุธิตานนท์, "ความตระหนักถึงจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพัชรินทร์ น้อยสา , exพนิดา เนตรปิยะฉัตร , exนฤภร วิวัฒนกุลกิจ , exกฤตกร ทองเหลี่ยม, exจิตติวัฒน์ หรั่งบุรี, exทัศน์วรรณ ใจมั่น, exปภัสมนต์ มั่นคงดี, exกมลวรรณ จุรีรัตนวนิช, exธีรธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์, exนภัส ถึงสุขวงษ์, exภูริชญา เจนจบจริง, exจิราพัชร มันตาพันธ์, exฌัชชา อนันต์คณาจารย์, exรัชชรัญญา รุ่งแสวงทรัพย์, exกิตตินันท์ สืบสนธิ์, exพัทธ์ธีรา เรขาเศรษฐ์, exรัญชิดา อนิวรรตนกูล, exวรินดา ราธี, exสวรินทร์ ฉิมมี, exกัญญานัฐ ธรรมนิตยกุล, exบุณณดา สุขทอง, exอินทัช ศรีละพันธ์, exจงกลกรณ์ ชัยยานุรักษ์กุล, exฐิติมา วิไลพรไสว, exภัทรภร น้อยสกุล, "ความตระหนักต่ออันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปุญญพัฒน์ พานมะลิ, exณวิตา ขำพวง, exสุธีรวิชญ์ ส่งสกุลวงศ์, exฒณัฐ แผลงศร, exเจษฎา มะลิวงษ์, exสัณหณัฐ แย้มสุข, exฐานิดา ทองธานี, exอริสา เทียนขาว, exนิธิธาดา ตันฑอดิสัย, exฐิติภา วรคุณ, exพัณณิตา วิบูลพัฒนพงศ์, exกาญจนาพร รอดมายุ, exวรัญญา นิสสัยสัตย์, exอนัญพร พิศาลสินธุ์, exชญานิษฐ์ เทพเลื่อน, exพิมพร แพงศร, exอิงครัต โปสรักขกะ, exกิตติคุณ ศรีวัฒนเวช, exคลองขวัญ ศรีเหมรัตน์, exณภัทร ตระกูลนุช, exวิภาสิริรัตน์ เทียนชัยมงคล, exจารุพัฒน์ มูลศาสตร์, exหิรัญย์ จิตรรักษ์, exโมไนย คำสั้น, exวิชาญชัย บัวทรัพย์, "ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์หนังสือของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราสิทธิ์ วัฒนาภา, exญาดา ภวภูตานนท์, exภูษิตา รักษารัตน์, exวิไลลักษณ์ ศักดิ์สุเวชสกุล, exศิริรัตน์ เรืองศรี, exนนทิยา เดชคุ้ม, exประพิณศรา สงพุ่ม, exปานวาด สรรพเพทย์พิศาล, exมนฤดี เกตุเจริญ, exกนกวรรณ ศรีแก้ว, exพฤทธิ์พงศ์ ปัญญาบุญ, exนวรัตน์ เภาคำ, exณปภัช เสโนฤทธิ์, exศุภกร วิจิตรพัชราภรณ์, exศิรพรรษา ตั้งอุทัยกุล, exสมกุลยา จันสะ, exสุเชษฐ์ วงแหวน, "บทสำรวจสถานภาพและแนวโน้มของวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 9th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 25 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกอร ยอดดำเนิน , exกมลชนก วงศ์สวัสดิ์, exจิรายุ วงศ์ลือชา , exณัฏฐ์นันท์ ปรคุณหนูพึ่ง , exณัฏฐากร ฉายากุล, exธนชาติ วีรชาติเมธี, exปารมี บำรุงจิตต์ , exพรรณราย ธีระวณิชย์ , exพิมพ์ชนก วงศ์อนันต์, exภาณิรดา ภูจอมนิน, exภาณุวัฒน์ หาญยุทธ, exภิญญพัชญ์ ชมภูนุช, exมธุรส ทิพรส, exรชต ศรีวงศ์จันทร์, exรัตนพล พลเสน, exศศิธร จ้อยเล็ก, exศิรภา สังขโอภาส, exศิริญญา จิรวงศ์รุ่งเรือง, exโสธิดา ใจซื่อ, exอดิศยา บุญกว้าง, exอมรวรรณ แซเผือก, "ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 5th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 29 - 30 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผุสดี อิสระเสรีพงษ์ , exเทวิตา บุญวิเศษ , exอภิวัฒน์ สุมาลี , exอิทธิรัตน์ อุไรรงค์ , exเมริสา ณ พิบูลย์ , exธัชพนธ์ สุทธิสาร , exศรัณยา เนตรสุทัศน์ , exณัฐดนัย ปัญญาเพียร , exณัฏฐ์ชวัล โกสัยกานนท์, exสุภาวิดา สมเดช , exวนัสนันท์ สาระกุล , exนฤพร โยธาทิพย์ , exรชฏ ทรงศิริ, exวัชรพงษ์ หิรัณยะวสิต , exกิตติโชค ดิษริยะกุล, exเบญจพร เหล่าโนนคร้อ, exปินัดดา ปุณโกวิทย์ , exกิตติภพ สุขศรีเจริญ , exสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ , exออมทอง นันตา , exชุติมา ยาแก้ว , "บทสำรวจสถานภาพและแนวโน้มของบทความวิชาการในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", 5th National and International Conference on Political Science and Public Administration, 29 - 30 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักในความเป็นส่วนตัวของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 6th National and International Conference on Administration and Management, 30 สิงหาคม 2019, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exดลพรรณ จันทร์ประเสริฐ , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นต่อระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ", 10th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 28 ตุลาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 exจิตรลดา วิตรานันท์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ปัญญา สยามชูส์ จำกัด", 4th National and International Conference on Administration and Management, 26 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantaporn Maneechan, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน", 4th National and International Conference on Administration and Management, 26 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรวี ศรียำนงค์, exศรัณยา ฉิมกลิ่น , exสุภัสสรา แววสวัสดิ์, "ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน InsideKU ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 30 พฤศจิกายน 2018, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พาราไดของรัฐประศาสนศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13, 25 ธันวาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ ทินโสม , exรินลดา แจ้งศิริกุล , exขวัญกมล เมฆลอย , exพัณณิตา บุญพงษา , exพิชญาภา บุรพเจตนา , exกัลยนันท์ สวนเปี่ยม, exขนิษฐา ชูช่อแก้ว , exศศิกาญจน์ เพิ่มดี , exณัฐดนัย ฉันทกุล , exอภิวัฒน์ แก้วประดับ , exณัฐสินี ดวงเพ็ชร , exจงสฤษฎ์ ศรีสุวรรณ , exพัฒนา ภัทรพักตร์ , exนัฐรินทร์ ศรีเมือง , exนภัสวรรณ พงษ์กลอย, exกานติกร บุญกว้าง, exนัตติมา ชนันทวารี , exพิมพ์ชนก ทัดทาน, exศุภวิชญ์ วุฒิลักษณ์ , exธนัชชา สุขวิเศษ , exเนติพงษ์ ธูปบูชา , exสุชานันท์ พัฒน์สินศิริ, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อเว็บไซต์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15, 23 - 24 ธันวาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดลพรรณ จันทร์ประเสริฐ , exมนต์นภา คีรีโชต, "ความรู้ความเข้าใจต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13, 25 ธันวาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกชกร คชวิเศษ, exมงคล เกษสุนทร , "ความรู้ความเข้าใจต่อการลักลอกวรรณกรรมของนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13, 25 ธันวาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exร.ต.หญิง ชนัญญา จรรยาสวัสดิ์ , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศของข้าราชการทหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 11 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exชวัลรัตน์เกสร์ โสวัณณะ, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 11 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 14 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exจิรนันท์ ถนอมลขิิต, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่มีต่อพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553", 3rd National and International Conference on Administration and Management, 27 มกราคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนพนธ์ หวังอารีย์, exนางสาวจิตลดา ปานศิริ, exนางสาวณัฐกมล ศิลาดำ, exนางสาวฉัตรฤทัย มาตรา, exนางสาวศุภญา พลีสุขชาติ, exนายจิรศิษฏ์ ธรรมรัตน์, exนางสาวภัทรวดี โกวิทยากร, exนางสาวสิริพรรณ ศุภประภาวณิชย์ , exนายภูวณัฏฐ์ ไตรติลานันท์, exนายภานุรุจ พงศกรวาณิช, exนายศิลา กุฎีรัตน์, exนายนัฐวุฒิ ทองมาก, exนายรัชพล จันทวิมล, exนางสาวอารียา ตั้งกิจวุฒิกุล, exนางสาวศศินันท์ จิตรเจริญพร, "ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุวนันท์ หมายมั่น , exนายทรงชัย พรหมโยธิน, exนายปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์ , exนายชิติสรรค์ หนูเนื่อง, exนางสาวนงพร พิกุลทอง, exนางสาวมาลีวัลย์ ชูชาติ, exนางสาวรังสิมา ศรีโปฏา, exนางสาวสมฤทัย คมสัน , exนายพีรพล คุณประเสริฐ, exนายธนภูมิ จาตุรัส , exนางสาววรรณพร แสงบัว, exนางสาววรรณพร เหลืองปรีดา , exนางสาวบุณฑริก ยอมเยาว์ , exสุโชค เดชะไกศยะ , exนางสาวทิตยาภรณ์ นาคศิลป์ธนัต , exนายทรงวุฒิ พลกิจ, exนายธนพล สุขอิ่ม, exนางสาวทิพย์สุดา จันทร์หอม , exนางสาวคณิตา บุตรเล็ก , exนายวัชรพงษ์ มาตทะจันทร์, "ความพึงพอใจต่อสื่อสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุชานันท์ อารีกุล, exนางสาวกุลนารี ฟูเกียรติ, exนางสาวภาวี ศิลปลีลา, exนางสาวสุพินญา เจริญจักพัฒนา, exนางสาวพรสวรรค์ ดำเนินผล , exนางสาวชนม์นิภา สันตะนาโท , exนายวันเฉลิม ทองไทย, exนางสาวจิดาภา พุ่มโกสุม, exนางสาวปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์, exนางสาวอุฬารรัตน์ สายสงวน, exนางสาวจันทร์พร วุฒิวรารักษ์, exนางสาวพรรษมน พรสิทธิ์มหาสิริ , ex นางสาวพรธิภา วงศ์ศักดา, exนางสาวศลิษา ตระกูลภูชัย , exนางสาวสิรินทรา ยูประพัฒน์, exนางสาววัชราพรอิศรางกูร ณ อยุธยา, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอมรรัตน์ แย้มกรานต์ , "ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัชชยา กองอินทร์, "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศักดิ์สิทธิ์ พันธ์จำนงค์, "ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ต่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Cyber-attacks in China during 2013 - 2016", 6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายนพพล เวดิกะ , exนางสาวกัณฐิกา สิงหราช , exนางสาวจิรารัตน์ มะลิแก้ว , exนายปัญจพล ประชุมของ , exนายภูริภัทร มงคลชัยยะ , "ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences (NICIHSS), 10 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกรรวี ศรียานงค์, exนางสาวสุภัสสรา แววสวัสดิ์ , exนางสาวฐิติพร นาคหนุน , exนางสาวสราลี คงบุญ, exนางสาวฐิติพร วิบูลย์วัฒน์, exนายพศิน เลิศปัญญาวุฒิกุล , exนางสาวสมิตา ทองเล็ก , exนางสาวปุณจารีย์ สมโภชน์ , exนายตฤณ ธำรงพิทักษ์วงศา , exนางสาวรุ่งเรือง จิรภาพงพันธ์, exนางสาวโยทะกา นิมิตกุล, exนางสาวกันต์กนิษฐ์ เรืองเพชร , exนายพลวัชร ร้อยอำแพง, exนางสาวบงกชธร โต๊ะเงินงาม, exนางสาวพัชราภรณ์ เวียงคำ , exนางสาวจีรกราณ ใจอู่ , exนางสาวนภัสธนันท์ อมราพิทักษ์, exนางสาวศุภวรรณ วัฒนวงศธร, exนายศักรนันทน์ คชกิจจารักษ์ , exนางสาวปัทมภัส เหล่าเจริญ, exนางสาวอุไรรัตน์ พุ่มพวง, exนางสาวรณนันท์ ณรงค์เดช , exนางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณศิริเขต, exนางสาวชวัลญา ไชยศร, exนางสาวรัตนาพร กัลยาณสันต์ , exนางสาวเลิศลัคณา คุรุอังกูร, exนายธนดล มหาธนะกิติวงศ์, exนางสาววรรณวิมล สายยะวงศ์ , exนายศุภณัฐ สุขขวัญ , exนางสาวศรัณยา ฉิมกลิ่น, "ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", 3rd National and International Conference on Education Research and Social Development, 28 เมษายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐพร ทับทิม , exนางสาวธัญธารีย์ สมบัติกุลพงศ์ , exนายสุรวิชญ์ หนูน้อย, exนางสาวธนพร กาชัย , exนางสาวศุภรัชต์ ทรัพย์ศรีทอง , exนางสาวสินีนาฏ ศรีภักดี, "ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารกลาง 1 ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences (NICIHSS) , 10 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว กันต์กมล เผื่อนน้อย , exนาย ไพรัชต์ วรรณวิทยาภา , exนางสาว พจนินท์ วัฒนสิน , exนางสาว สริดา กีรติวิริยาภรณ์ , exนางสาว สุทธิภา เฉลิมพักตร์, exนางสาว ณัชชา แสงสว่างสถิตย์ , exนางสาว ศศิธร เสือสิงห์ , exนางสาว ขวัญชนิดา เชื้อไทย, "ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 1st National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences (NICIHSS) , 10 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารรัฐกิจ: บทสำรวจเบื้องต้น", the 2nd International Conference on Government and Politics (ICGP 2016), 18 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวกิตติยา แก้วจันทร์, exนายจิรภัทร กุลบุตร, exร.ต.อ.หญิงจิรภา เพียรพนัสสัก, exนางสาวจิตติมา ขณะรัตน์, exนายทศตพร จันทร์น้อย, exนายนัฐภาส จริภักดิ์ , exนางสาวภัทรรัฏฐ์ พจนากรภาส , exนางสาวพรทิพย์ ประชาญสิทธิ์, exนายรัฐพล ศรีธรรมา , exร.ต.ท.หญิงสิริฉัตร พึ่งแย้ม, exนางสาวสุชาดา สุวรรณเลิศ, exนายอานนท์ หนูพึ่ง , exนางอุไรวรรณ นงนุช, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ต่อการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย KU-WIN ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE), 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธัญญพัทธ์ ฉัตรชัยมงคล , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE) , 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนพวรรณ จร้สดี , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE), 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปรัชญา อำพนพนารัตน์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE) , 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวกนกขวัญ สังข์เพ็ง, exนายกฤษณชัย เข็มทอง, exนายชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ , exน.ส.ถลัชนันท์ บุตรขุนทอง, exน.ส.ธีรตา ทิศาดลดิลก, exน.ส.เบญจวรรณ ดิษฐี, exส.ต.อ.หญิงปาริฉัตร เรือนนะการ, exนางสาวพิมพ์นิภา เตชพิพัฒน์พงศ์, exนางสาวภรพรรณกรณ์ หมั่นเขตร์กรณ์, exน.ส.ศชาภรณ์ เปลินศิริ, exนายอุดมศักดิ์ ทองสดุดี, exน.ส.ชลิดา ขจรเกียรติอาชา, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโทต่ออาคารที่จอดรถภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", the 2nd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics (NICPPE), 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Privacy ของประชาชนในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลไทย", the 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 8 เมษายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Privacy ของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย", the 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 8 เมษายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รัฐบาลเคลื่อนที่: บทสำรวจเบื้องต้น", the 3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences , 8 เมษายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exสุภาภรณ์ สุขสง , inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9, 23 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exแสงจันทร์ มาน้อย, inดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งความสุขของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 24 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-Learning ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520123]