Person Image

  Education

  • วท.บ.( สุขศึกษา ), สถาบันราชภัฏอุดรธานี, ไทย, 2539
  • กศ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยมหาสารคราม, ไทย, 2542
  • กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของพัชราภรณ์

  Journal

  บทความของพัชราภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

  Publish Year National Journal 1
  2012 exพงษ์ศักดิ์ พึ่งแก้ว, inดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมกิจการรกลุ่มเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 105-114
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520017]