แนวโน้มผลงานของสุพัชรินทร์

Journal

บทความของสุพัชรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Publish Year National Journal 13
2017 exพิชญา กัณหา, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพที่มีต่อระดับความเชื่อมั่นและความแม่นยำในการยิงประตูฮอกกี้", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 182-193
2011 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของการวิ่งในน้ำลึกภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011
2011 exนางสาวทรงศิริ โพธิ์เจริญ , inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะ และดนตรีผ่อนคลาย ที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาว่ายน้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา, ปีที่ 2, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม - กันยายน 2011
2011 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรยา ชลานันต์ , inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553. วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3.", วิทยาสารกำแพงแสน , ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 72-84
2011 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทวัน นบนอบ, "ผลการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่างที่มีต่อแรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง", วารสารวิชาการ เขต 12, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011
2010 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 29-44
2010 exนายฉัตรตระกูล ปานอุทัย, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การสร้างแบบประเมินความสามารถสำหรับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010
2010 exนายวิชัย ยีมิน, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010
2010 exนายอัชรัฐ ยงทวี , inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ – ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเชื่อมั่นทางการกีฬา", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 335-346
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย", วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, "แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองก่อนการแข่งขัน", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 219-240
2005 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005 - ธันวาคม 2007

Conference

การนำเสนอบทความของสุพัชรินทร์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Publish Year International Conference 3
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความวิตกกังวลตามสถานการณ์ในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย", Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sport Science & 8th International Sports Science Conference, 15 - 17 กรกฎาคม 2009, มาเลเซีย
2009 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Deep Water Running, Jogging, and Sitting on Blood Lactate and Muscle Soreness After Plyometric Training Program.", Joint Conference: 4th Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science & 8th International Sports Science Conference 2009., 15 - 17 กรกฎาคม 2009, Kota Bharu, Kelantan มาเลเซีย
2009 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาสถาบันการพลศึกษา", 1st International Conference on Sports and Exercise Science, 1 - 3 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2010 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัฒนา วังปลาทอง, exเศวต พินิจจิตรสมุทร, exอรรถพล จงเกษม, exมะลิวรรณ ด้วงฟู, "แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553 , 7 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2009 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Deep Water Running After Plyometric Training Program on Muscle Damage Markers and Performance", 1st Internation Conference on Sports and Exercise Science, 1 ธันวาคม 2009 - 3 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520004]