Person Image

  Education

  • ปร.ด.( สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Construction Management ), Florida International University , U.S.A.
  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย

  แนวโน้มผลงานของธนภณ

  Journal

  บทความของธนภณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชานวัตกรรมอาคาร

  บทความแต่ละ Quartile ของธนภณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชานวัตกรรมอาคาร

  บทความแต่ละ TCI Group ของธนภณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชานวัตกรรมอาคาร

  Publish Year International Journal 4
  2021 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBartholomeus Wilhelmus Lambregts, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Bangkok’s Bumpy Road to Sustainable Urban Mobility: Governance Challenges in the Promotion of Cycle-friendliness", Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 1-15
  2012 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Bart Lambregts, "Measuring Readiness for Sustainable Transformation: An Application of Integral Theory in the Suburbs ofBangkok", Spaces and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012
  2012 exApichai Puntasen, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanapon Sreshthaputra, exJoost Siteur, "Challenges associated with replicating successful bioenergy projects in Thailand", Sustainable bioenergy in Asia: Rural development, food prices and climate change, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012, หน้า 89-96
  2009 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVimolsiddhi Horayangkura, exJohn Motloch, "The Spiritual Quality in Facilitating a Transformation towards Integral Sustainability: The Case of Real Estate Development", Manusya : Journal of Humanities, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2009, หน้า 97-115
  Publish Year National Journal 10
  2023 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานสาธารณะปันปั่นสำหรับผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : ย่านสุขุมวิท", สาระศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2023, หน้า 555-571
  2021 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน: กรณีศึกษาเทศบาลนครระยอง", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 27-46
  2020 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาคารเขียว", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 103-114
  2015 exDr.Bart Lambregts, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุปณิตา มั่นเจริญ, "Urbanization in the Bangkok Metropolitan Region: Trends, Drivers and Challenges", กรณีศึกษา: งานวิจัยในประเทศไทยด้านการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 4-1-4-35
  2014 exพิริยพงษ์ พิเรนทร, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางและจัดทำผังเมือง", วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 27-34
  2010 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมืองแห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศ", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 63, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 79-84
  2009 exภัคพล พสุทิพย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ", วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 197-218
  2009 exธนพร วงษ์ดนตรี, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.ประเทือง หงสรานากร, "สถานที่ตากอากาศพำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน", วารสารประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กันยายน 2009, หน้า 89-104
  2009 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 57, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 57-60
  2007 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของจิตวิวัฒน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน", Journal of Architectural/Planning Research and Studies, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 115-131

  Conference

  การนำเสนอบทความของธนภณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชานวัตกรรมอาคาร

  Publish Year International Conference 7
  2017 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exผศ. พัฑรา สืบสิริ , "ENHANCING TRANSPORTATION SAFETY FOR CHILDREN IN THAILAND BY INTRODUCING BICYCLE TRAINING GROUNDS", The 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 9 ธันวาคม 2017 - 11 มีนาคม 2018, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
  2016 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, "PROMOTING CYCLING FOR DAILY MOBILITY IN BANGKOK: CHALLENGES AND WAYS FORWARD", The 7th Asian Conference on Social Sciences (ACSS2016), 12 มิถุนายน 2016, Kobe ญี่ปุ่น
  2013 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Bart Lambregts, "Green Culture as the Driving Force of Green Residential Development in The Suburbs of Bangkok", the Third Asian Conference on Cultural Studies, 26 พฤษภาคม 2013, Osaka ญี่ปุ่น
  2011 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measuring Readiness for Sustainable Transformation: an Application of Integral Theory in the Suburbs of Bangkok", the Spaces and Flows: An International Conference on Urban and ExtraUrban Studies 2011, 17 - 18 พฤศจิกายน 2011, Prato สาธารณรัฐอิตาลี
  2010 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand And The World Movement Of Green Building: In Defining Green Real Estate Business Opportunities And Trends Toward A Low-Carbon Economy", The 15th International Research Symposium on “Advancement Of Construction Management And Real Estate : Towards Sustainable Development Of International Metropolis”, organized by Iskandar Malaysia UTM Research Centre (IMREC) in collaboration with The Chinese Research Institute of Construction Management (CRIOCM), 7 - 8 สิงหาคม 2010, Johor Bharu มาเลเซีย
  2009 exThapana Bunyapravitra, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Improvement of Bangkok Comprehensive Plan 2006 to Control Urban Sprawl", CDAST International Conference 2009, 23 พฤษภาคม 2009, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
  2008 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consciousness Evolution as a Prime Factor in the Transformation towards Sustainable Real Estate Development", the 1st International Conference of the Council of Deans of Architecture School of Thailand 23-25 May 2008., 23 - 25 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 12
  2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. พัฑรา สืบศิริ, exDr. Bart Lambregts, "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐาปนา บุณยประวิตร, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ", “การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย “การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”, 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exพูลสุข นิยมไทย, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อการออกแบบโครงการผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตดินแดง", การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2016 exวิลาสินี ม่วงเกตุ, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่บางกะเจ้าจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำหนดรูปแบบสาธารณูปโภคสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2016 exอมราภรณ์ วงศ์มา, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าของการปรับปรุงอาคารเก่าให้เป็นบูทีคโฮเทล ด้วยการออกแบบตามแนวคิดการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน", การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 22 กรกฎาคม 2016, แม่โจ้ เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2014 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เกณฑ์การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวทางเมืองเขียวของเกาะสมุย", การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ปี 2557, 20 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน", การสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่ 1/2556, 29 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพร้อมอย่างบูรณาการของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในการมีส่วนร่วมบำบัดน้ำเสียแบบชีววิถี", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 CTC 2011 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, 19 สิงหาคม 2011, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
  2010 exฐาปนา บุณยประวิตร, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพื่อหยุดยั้งการกระจัดกระจายของเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand and the World Movement of Green Building", Tentative programme of the Franco-Thai seminar on “Fostering economic growth through low carbon initiatives in Thailand, 26 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 exTanaporn Wongdontree, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrathurng Hongsrangon, "Long Stay Resort for the Retired Elders according to the Sufficiency Economy and the Sustainable Architecture Design", RSU Research Conference 2009, 2 เมษายน 2009, ปทุมธานี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510281]