Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
  • วิศซกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  แนวโน้มผลงานของพิพัฒน์

  Journal

  บทความของพิพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Publish Year National Journal 3
  2018 inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, exธรรณชนก เจริญทรัพย์, exวัชรินทร์ วิทยกุล, "การใช้เศษคอนกรีตมวลเบาทำอิฐสำหรับงานผนัง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 111-120
  2009 exกฤษณะ จันทรโชติ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติความต้านทานการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรและคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมอื่นๆของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่เตรียมขึ้นจากหินแกรนิต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 69-80
  2009 exนภัสรพี อนันตชัยพงศ์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุผสมแอสฟัลต์ชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์กับชนิดแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด AC 60/70 และAC40/50โดยวิธีทดสอบซูเปอร์เพฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 110-121

  Conference

  การนำเสนอบทความของพิพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Publish Year International Conference 1
  2017 exPechrida Pechkong, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, exKittipos Prapassorn, exฺNatchaya Surasingkaisorn, "Monitoring Land Use Changes Using Remote Sensing Data and GIS Techniques : A Case Study of Phuket Island after Tsunami,Thailand", 8tn International Conference on Disaster Management ,Building Design,Materials and Civil Engineering ( DBMCE-17 ),Bangkok (Thailand) Dec.25-26,2017, 25 - 26 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 13
  2018 exธนากร นาเสือวัน, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตสารดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภทน้ำมันโดยใช้โปรตีนสกัดจากเนื้อเมล็ดฝ้าย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 20มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 20 มิถุนายน 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 exช่อทิพย์ ผลเทิ้ม, exชวเลข วณิชเวทิน, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบกรณีเกิดการระเบิดในคลังเก็บวัตถุระเบิด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 20มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 20 มิถุนายน 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 exอทิตยา คงสมสุทธิ์, exชวเลข วณิชเวทิน, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรในเขตประกอบการอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัด ชลบุรี, 20 มิถุนายน 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2017 exวรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ำยันรถปั้นจั่นปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exสุเมธี ตังศัริสกุล, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การหาเวลาอพยพ ด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษา อาคารกลุ่มนวัตรกรรม 2 กระทรวงวิทยาศาตร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 exนที คล้ายสอน, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ที่จอดรถในอาคารเขตเมืองโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาพื้นที่สีลม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันท่ี 18 - 20 กรกฏาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2017 exธันยพร ฉายศรี, exชวเลข, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของการขนส่งน้ามันดิบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 exเอมอริน อารีย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานติดตั้งปั้นจั่นประเภทเหนือศีรษะ", การประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 23 กรกฎาคม 2016, อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 exนภัสกร แย้มสวัสดิ์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การทำนายคลื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 8 -9 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2015 exอณุภา อเสขังภิมุข, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาระบบดับเพลิงอาคารเก็บสินค้าของโรงงาน", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exนายวรวุฒิ ศิริเคารพ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของรถปั้นจั่นชนิดล้อยางบูมไฮดรอลิกของบริษัทรถปั่นจั่นให้เช่า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exวรวุฒิ ศิริเคารพ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมแผนงานยกของรถปั้นจั่นล้อยางชนิดบูมไฮดรอลิกเพื่อความปลอดภัยสาหรับธุรกิจรถปั้นจั่นให้เช่า กรณีศึกษาการติดตั้งโครงถักเหล็ก", การประชุววิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2015 exภิญโญ สุโรจนานนท์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสาเร็จรูปโดยการวิเคราะห์ความล้มเหลวแบบแผนภูมิต้นไม้", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510255]