แนวโน้มผลงานของพรพิมล

Journal

บทความของพรพิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year International Journal 6
2021 exChatchai Nensat, exWorawat Songjang, exRutaiwan Tohtong, exTuangporn Suthipongchai, exSuchada Phimsen, exPanthip Rattanasinganchan, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, exSARAWUT KUMPHUNE, exARUNYA JIRAVIRIYAKUL, "Porcine placenta extract improves high-glucose-induced angiogenesis impairment", BMC Complementary and Alternative Therapies, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-13
2021 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, exดร.ธนิต เมธีนุกูล, "Possibility of trypsin treated dog erythrocytes as universal blood: evaluation by FTIR microspectroscopy.", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 321-329
2020 inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, อาจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, "Production of Immunoglobulin Y against Dog erythrocyte antigen (DEA) 1.1 from Egg Yolk", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 381-387
2013 exKazuhiko Ochiai, exMasami Watanabe, exDaigo Azakami , exMasaki Michishita, exYasunaga Yoshikawa, exChihiro Udagawa , inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroshi Aoki , exHiromi Kumon , exMasami Morimatsu, exToshinori Omi, "Molecular cloning and tumour suppressor function analysis of canineREIC/Dkk-3 in mammary gland tumours", The Veterinary Journal, ปีที่ 197, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 769-775
2011 inดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, inนายคมสัน สัจจะสถาพร, inนายณรงค์ อาบกิ่ง, inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, "Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Streptococcus suis Isolated from Slaughter Pigs in Northern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 78-83
2011 exWorapa Seehalaka, exSeangdeun Moonsoma, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, exAssoc. Prof. Piyada Tantasawata, "Isolation of resistance gene analogs from grapevine resistant and susceptible to downy mildew and anthracnose", Scientia Horticulturae, ปีที่ 128, ฉบับที่ 3, เมษายน 2011, หน้า 357-363

Conference

การนำเสนอบทความของพรพิมล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และในภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

Publish Year International Conference 5
2019 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, อาจารย์, "Production and Purification of IgY against Klebsiella pneumoniae from egg yolk by polyethylene glycol precipitation", 14th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 22 - 23 กรกฎาคม 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, อาจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Immunoglobulin Y (IgY) Antibodies against Pseudomonas aeruginosa From Egg Yolk", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 21 - 23 มิถุนายน 2018, ระยอง ประเทศไทย
2014 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, "Immunogenic Reduction of dog erythrocyte antigen (DEA) by Alpha 1,2-Fucosidase", The Joint 7th Asia Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress and 9th International Symposium of The Protein Society of Thailand (7th AOHUPO/ 9th PST) Frontiers in Protein and Proteomics Research, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, "Effect of trypsin and papain on the alteration of dog erythrocytes by FTIR spectroscopy", The 6th Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation Research and 4th SLRI Annual User Meeting (AOFSRR 2012) , 8 - 12 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, "Application of FTIR Spectroscopy for Studying the Effect of Trypsin on the Alteration of Dog Erythrocytes", ASEAN Workshop on Infrared Spectroscopy and Imaging (AWIR2011) and Annual Infrared User Meeting, 25 - 27 พฤษภาคม 2011, อ.เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2021 inนายพีระ อารีศรีสม, อาจารย์, inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inนายนพดล ประเสริฐสินเจริญ, อาจารย์, inดร.อุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxicity of bacterial toxins on solid tumor growth", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวนิชนันต์ สินส่องแสง, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inนางสาวณัฐ ภู่สันติสัมพันธ์, "Quality Control Materials from Preserved Dog Blood for Routine Analysis by Automated Cell Analyzer", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, อาจารย์, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนของสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารสูตรลดต้นทุนและสูตร zarrouk", การประชุมวิชาการเ งานกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8 , 30 - 31 กรกฎาคม 2010, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510199]