Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย
  • คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ไทย
  • อ.บ.(ภูมิศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  แนวโน้มผลงานของวรรณี

  Journal

  บทความของวรรณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Journal 5
  2020 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Training Course Development of Using English for Classroom Instruction of Teachers in Primary School", International Journal of Education Humanities and Social Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 42-48
  2019 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Following Up the Result of Training Curriculum of Using Classroom Language of English Teacher in Primary School", International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, หน้า 165-170
  2019 exนายสายัญ ทองศรี, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "The Mobilization of Small Scale Fisheries Community with Knowledge Management for Conversation and Restoration of the Marine and Coastal Resourses in the gulf of Thailand , Songkhla Province", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research , ปีที่ 8, ฉบับที่ Special, มิถุนายน - สิงหาคม 2019, หน้า 57-66
  2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "Satisfaction Study Towards Classroom Language Training Courses of English Teachers in Primary Educational Service Area Office, Nakhon Pathom Province, Thailand", Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities., ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 46-51
  2018 exรจนา นิลมานนท์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "DYNAMIC CHANGES OF PEASANT COMMUNITIES THROUGH SOCIAL CAPITAL IN THE MAE KLONG RIVER PLAINS, THAILAND", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, หน้า 141-149
  Publish Year National Journal 16
  2021 exนายศานิต ปิ่นทอง, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 192-211
  2021 inดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, inดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์, inดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 93-108
  2021 inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, "ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 9, ฉบับที่ 36, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 39-49
  2021 exวิน ไลประเสริฐ, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย", วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 43-60
  2019 exจุฬาลักษณ์ เจริญสุข, inดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Humanities, Social Sciences and arts, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1406-1429
  2019 exก้าวหน้า ศรีสมบัติ, inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนร่วมใจพัฒนา แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร", วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 99-118
  2018 exนางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรฉัตร์ สุปัญโญ, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "เส้นทางการพัฒนาครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูดี", Veridian E-Journal Silpakorn Universiry, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 14031418
  2017 exวิลาลักษณ์ ปุรัตถิภาค , inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, "แนวทางการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาจากพ่อแม่สู่ลูกวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสาร Veridian E-juornal, Silpakorn University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กันยายน - สิงหาคม 2017, หน้า 927-937
  2017 exนายนิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร", วารสาร Veridian E-journal Silpakorn University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 2677-2689
  2017 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ, exนายเพลงรบ ฐิติกุลดิลก, "แนวทางการจัดบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน", วารสาร Veridian E-journal Silpakorn University, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 2294-2307
  2016 exนางสาวพรพิชญา รัตนสิทธิ์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", Veridian E-journal,Silpakorn University, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 602-614
  2016 exพรพิชญา รัตนสิทธิ์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน", Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 602-614
  2015 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015
  2014 exประภาพร คำเบ้า, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.วีรฉัตร์ สุปัญโญ, "การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ยูนีซัน จำกัด", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 15-26
  2014 exวิยดา มิฆเนตร, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.วีรฉัตร์ สุปัญโญ, "แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัท ยูนีซัน จำกัด", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 27-40
  2014 exจินดาพร เกียรติสิน, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.วีรฉัตร์ สุปัญโญ, "การรับรู้และความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน", วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 339-350

  Conference

  การนำเสนอบทความของวรรณี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

  Publish Year International Conference 2
  2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย", International Conference on Recent Issues in Economic Research, Business Administration & Social Sciences (EBAS-May-2018), 23 - 24 พฤษภาคม 2018, ญี่ปุ่น
  2018 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "Training Course Development of Using English for Classroom Instruction of English Teachers in Primary School", Annual International Conference on Recent Advances in Business, Economics, Social Sciences and Humanities (RBESH-Oct-2018), 20 - 21 ตุลาคม 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 1
  2014 inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำของครูเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภูมิภาคตะวันตก", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้ง 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510182]