แนวโน้มผลงานของสมศักดิ์

Journal

บทความของสมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

บทความแต่ละ Quartile ของสมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

บทความแต่ละ TCI Group ของสมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year National Journal 1
2023 inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสานิตย์ นิรพาธ, exวันเพ็ญ ศรีแก้ว, exชยาญ์ ไชยประสพ, "การคัดเลือกสายพันธุ์ทับทิมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ปลูกในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 13-27

Conference

การนำเสนอบทความของสมศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Publish Year National Conference 3
2021 inนางอัมรา หล้าวงษา, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางอัมรา หล้าวงษา, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, "ผลของ GA3 BA NAA และ BRs ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพผลของสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, exอัมรา ทาก๋อง, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, 30 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510181]